Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών μονάδων για το Διδακτικό έτος 2023-2024

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Ανακοίνωση για την Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών μονάδων για το Διδακτικό έτος 2023-2024

Ο Δήμος Σιθωνίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι  (16) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σιθωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ2/2023 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σιθωνίας, Νικήτη, Τ.Κ. 63088  – Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, απευθύνοντάς την υπόψιν της κας Σοφίας Καλαβριανού (τηλ. επικ. 2375350117). Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος από Παρασκευή  4 Αυγούστου 2023 και έως Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ2-2023

Παράρτημα ΙΙ Απόφασης 41797