Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’.

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την
ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας:<<Μεταφορά στερεών
αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σιθωνίας    έτους 2014.
Γνωστοποιούμε
ότι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τη Τρίτη στις 19 Νοεμβρίου 2013 ώρα
09:00 π.μ., θα διεξάγει κλήρωση μεταξύ των δημοτικών υπαλλήλων, για την
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν 
την παραπάνω επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www. dimossithonias.gr)

H Αν/τρια Προϊσταμένη της Δ/νσης .Τ.Υ
Δήμου Σιθωνίας

Δήμητρα Καραδήμου
Πολιτικός Μηχανικός τ.ε.