Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                          7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  98/2012
Θέμα: 17ο    
«Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε δέκατο όγδοο στη σειρά, ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 211 του Ν.3584/07 η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους Ο.Τ.Α. διέπεται, αποκλειστικώς, από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 283/15.4.1957 Β. Δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α'), όπως ισχύει.
 Το άρθρο 3 παρ.3 του συγκεκριμένου Β.Δ, αναφέρει ότι: «Όπου δεν κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, τα έργα τούτων ασκούν οι αγροφύλακες, ενώ το άρθρο 4 παρ.1 του ίδιου Β.Δ ορίζει ότι:
«Αι τοπικαί επιτροπαί αρδεύσεως, τα διοικητικά συμβούλια των αναγκ. συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων, τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια και αι διοικήσεις των νομικών προσώπων ή των άλλων Οργανισμών αποφαίνονται εκάστοτε, εκάστη δια τα υπό την διοίκησιν και την διαχείρισιν αυτής υπαγόμενα αρδευτικά ύδατα, άν η διανομή των υδάτων και η φύλαξις των έργων θα ενεργήται δι' ιδίων υδρονομικών οργάνων ή τας αρμοδιότητας τούτων θα ασκώσι προσθέτως οι αγροφύλακες.»
 Το άρθρο 4 παρ.2 Β.Δ 28.3/15.4.1957 ορίζει πως το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να καθορίζει με απόφαση του:
1. το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου
2. τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων
 Η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες καθώς η έκταση του αρδευτικού δικτύου είναι πολύ μεγάλη.
 
Επομένως ορίζεται :
1. ως χρόνος έναρξης της αρδευτικής περιόδου κάθε έτους η 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης η 30η Νοεμβρίου.
2. Ο αριθμός θέσεων των υδρονομέων σε εννέα (9).
3. α. για τη θέση υδρονομέων στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας προορίζονται έξι (6) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση.

     β. για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Τορώνης  προορίζονται τρία (3) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση.

 Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το ν. 3205/03 και την υπ΄αριθ. αριθ.2/95080/0022/29-12-2008 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2684/31-12-2008).

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων είναι αναγκαία για να καλυφθούν οι ανάγκες καθώς η έκταση του αρδευτικού δικτύου είναι πολύ μεγάλη.
2. Καθορίζει ως χρόνο έναρξης της αρδευτικής περιόδου κάθε έτους την 1η Μαΐου και ως χρόνο λήξης την 30η Νοεμβρίου.
3. Καθορίζει τον αριθμό θέσεων των υδρονομέων σε εννέα (9), ως εξής:
 α.) για τη θέση υδρονομέων στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας προορίζονται έξι (6) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση.
     β.) για τη θέση υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Τορώνης  προορίζονται τρία (3) άτομα με πεντάμηνη σύμβαση.

4. Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται σύμφωνα με το ν. 3205/03 και την υπ΄αριθ. αριθ.2/95080/0022/29-12-2008 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2684/31-12-2008).


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 98/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ