Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20)
του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι
νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι
ένας (21) ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
 2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                        2)
  Παστογιάννης Γεώργιος
 3. Λογοτριβή Ελένη                                            
  3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
 4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 
  4) Σπανός Μιχαήλ
 5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     5) Γκαλή Γιαννούλα
 6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 
  6) Τσιάρας Εμμανουήλ
 7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
 8. Φάλκος Κων/νος
 9. Μάντσιος Βασίλειος
 10. Γκιώτης Νικόλαος
 11. Κωστίκας Στυλιανός
 12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
 13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
 14. Κατσίκης Παναγιώτης
 15. Πράτσας Άγγελος
 16. Πράτσας Ιωάννης
 17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
 18. Πετρίδης Νικόλαος
 19. Μάλαμα Κυριακή
 20. Παπαλέξης Κων/νος
 21. Αρσένης Καλλικρατίδας

 

Οι οποίοι δεν
προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας
Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση
παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2)
κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος
Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος
Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης
προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας
διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο
έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας
διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην 
ημερήσια διάταξη.

Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός
ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα
εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε
ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. 
που αφορά «
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης
για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
  » και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον.
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς
και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Αριθμός Απόφασης: 98/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Ψύλλων στην Περιφερειακή
Ενότητα Χαλκιδικής
  ».

 

Θέμα: 7ο  

 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος
το έβδομο (7o) θέμα εκτός
της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

Με την αρ. 66/2011
απόφαση το Δ.Σ. είχε εγκριθεί το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του
Προγράμματος Καταπολέμησης Ψύλλων έτους 2011 για το Δήμο Σιθωνίας. Με το αρ.:
149/22-03-2011 έγγραφό της η ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε μας αποστέλλει νέο επικαιροποιημένο
σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Ψύλλων και ζητά
την έγκρισή της σχετικής πίστωσης , τον ορισμό εκπρόσωπου στην Κοινή Επιτροπή
και τον ορισμό εκπρόσωπου για την υπογραφή της σύμβασης.

Για το λόγο
αυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση για α) την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το
έργο καταπολέμησης ψύλλων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους 2011 β)την
ψήφιση της σχετικής πίστωσης γ) τον ορισμό εκπρόσωπου στην Κοινή Επιτροπή και
δ) τον ορισμό εκπρόσωπου για την υπογραφή της σύμβασης.

Προτείνω το
Δ.Σ. να εγκρίνει τη συμμετοχή του  Δήμου
στην Προγραμματική Σύμβαση, να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή τον  Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., με
αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεωργιάδη Αναστάσιο και να
εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

Η δαπάνη του
ποσού 20.000,00€ θα βαρύνει τον ΚΑ. 02.00.6736.0002 που πρ/σμού του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να
ψηφίσουμε τα σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δ.Σ. αφού
έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Εγκρίνει την σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο Καταπολέμησης Ψύλλων  στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους
2011, ως εξής:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΨΥΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Σήμερα
………………….. 2011,
οι πιο κάτω φορείς :

 

 

 

1.      Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που
εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη
Δαμιανό, σύμφωνα με την …/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2.      Ο Δήμος Σιθωνίας, που
εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο
Ιωάννη,  σύμφωνα με την …./2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

 

3.      Ο Δήμος Πολυγύρου, που
εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο
Αστέριο σύμφωνα με την …./2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

4.      Η Επιχείρηση της
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «
Αναπτυξιακή
Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας
Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον
διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Κ.
Ζωγράφο Αστέριο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την …/2011 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

συμφωνούν και
συναποδέχονται τα εξής :

 

 

 

Άρθρο 1

 

 

Προοίμιο

 

1.1.      Στην περιοχή των τριών (3) Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που μετέχουν ως συμβαλλόμενοι στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση, καταγράφεται έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, κυρίως
στις ορεινές περιοχές αυτών. Παρόλο που η συμβολή των κτηνοτροφικών μονάδων
στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είναι πολύ μεγάλη, προκύπτει πρόβλημα από
τους ψύλλους που παρασιτούν στα παραγωγικά ζώα. 
Αυτό γίνεται γιατί οι ψύλλοι αποτελούν φορείς παθογόνων οργανισμών από
άτομο σε άτομο ή από ζώα στον άνθρωπο. Οι σημαντικότερες λοιμώξεις, που
μεταδίδονται με τους ψύλλους στον άνθρωπο είναι η πανώλη και ο ενδημικός τύφος.
Η πλέον σημαντική ασθένεια που μεταδίδουν οι ψύλλοι είναι αυτή της βουβωνικής πανώλης
που κατά το μεσαίωνα αφάνισε το 1/3 με 1/4 του τότε γνωστού πληθυσμού της γης.

 

1.2.      Στο αστικό περιβάλλον ο πιο διαδεδομένος τρόπος
διασποράς – προσβολής ψύλλων , είναι τα αδέσποτα ή και κατοικίδια ζώα (γάτες –
σκύλοι) που βρίσκονται σε συνάφεια με ανθρώπους και δευτερογενώς τα ποντίκια
και τα πουλιά. Είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει προσβολή χωρίς την παρουσία του
κατοικίδιου η και αδέσποτου ζώου, συνήθως γάτα ή σκύλος, κοντά σε χώρους που
ζουν και συνωστίζονται άνθρωποι
.

 

1.3.       Για την επιτυχή υλοποίηση του
προγράμματος καταπολέμησης για το έτος 2011 στην περιοχή, τα συμβαλλόμενα μέρη
εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

 

 

 

Άρθρο 2

 

 

Αντικείμενο Σύμβασης

 

 

2.1.      Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην
υλοποίηση Προγράμματος καταπολέμησης Ψύλλων εντός των διοικητικών ορίων των
τριών (3) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κατά το έτος 2011.

            

Το έργο
συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:

 

α) Αντιμετώπιση με χημική καταπολέμηση (εντομοκτόνα
κατάλληλης  υπολειμματικής διάρκειας σε
συνδυασμό με προνυμφοκτόνο),

 

β)  Προμήθεια
και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.

 

γ) Διενέργειες ψεκασμών στους χώρους των μονάδων
αιγοπροβατοτροφίας

 

Για την εκτέλεση του έργου
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια
Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα.

 

Η συγκεκριμένη
εφαρμογή έχει ως στόχο την καταπολέμηση των ψύλλων που εστιάζονται στους χώρους
των μαντριών. Η ύπαρξη παρασίτων στο σώμα των αιγοπροβάτων και σε τυχόν σκύλους
φύλακες των εγκαταστάσεων οφείλει να αντιμετωπιστεί από τους κτηνοτρόφους σε
συνεργασία με κτηνιάτρους. Θα πρέπει να τονισθεί, όμως, ότι ο συνδυασμός των
δύο παραπάνω εφαρμογών αποτελεί οριστική λύση του προβλήματος.

 

2.2.      Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει
ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως
περιέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια  της
παρούσας Σύμβασης.

 

 

 

Άρθρο 3

 

 

Προϋπολογισμός

 

 

3.1.Η δαπάνη για την εκτέλεση
των προβλεπόμενων από το άρθρο 2  της
παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών, υπολογιζόμενη ανά κτηνοτροφική
εκμετάλλευση (εργασία ψεκασμών, σκευάσματα, καύσιμα, δαπάνες διαχείρισης,
κ.λ.π.) ανέρχεται στο ποσό των 180.00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο
αριθμός των κτηνοτροφικών μονάδων που χρήζουν παρέμβασης υπολογίζεται στις 360
μονάδες περίπου.

 

Με τον τρόπο αυτό ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 65.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και κατανέμεται ανά δήμο, σύμφωνα με την ανά δήμο εκτιμώμενη κατανομή των
μονάδων ως εξής:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

α/α

 

ΔΗΜΟΣ

ΠΟΣΟ ( € )

(συμπλ/νου Φ.Π.Α.)

 

1.

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

25.000

2.

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

20.000

3.

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

20.000

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

65.000

 

 

Άρθρο 4

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

 

4.1.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το
παρακάτω χρονοδιάγραμμα προκύπτει από τις συνήθειες του εντόμου καθώς και τις
προγραμματισμένες κτηνοτροφικές εργασίες. Επειδή ο ψύλλος τρέφεται με το αίμα
των θηλαστικών, γίνεται έντονα ενοχλητικός όταν το ζώο δεν έχει τρίχωμα δηλαδή
μετά την περίοδο της κούρας. Το πρόβλημα εντείνεται κατά το διάστημα Μάιος με
Ιούλιος, για τα πρόβατα και όλη τη ζεστή περίοδο για τα κατσίκια.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

2011

Μήνες

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α

Σ

Ο

Ν

Δ

Πρόγραμμα
Καταπολέμησης Ψύλλων στην περιοχή των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας
Χαλκιδικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διενέργεια
ψεκασμών στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια
σκευασμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση
– Διοίκηση του Προγράμματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να
τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 7 της παρούσας
Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

 

 

 

 

Άρθρο 5

 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
των Συμβαλλομένων

 

 

 

5.3.      Οι
τρεις  (3) Δήμοι της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά:

 

5.3.1. Να διευκολύνουν το
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και
πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα
στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

 

5.3.2. Να διαθέσουν το
σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους (διάθεση κατάλληλου
προσωπικού, κλπ).

 

5.3.3. Να
ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα των ψεκασμών καθώς
και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν κατά την
διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους των περιοχών τους
για την αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής ψύλλων με δική τους
υπαιτιότητα.

 

5.3.4. Να υποβοηθήσουν τη
σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

 

5.3.5. Τη διάθεση των πόρων
που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας 
Σύμβασης.

 

5.3.6. Να διαθέσουν από έναν
(1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

 

5.4.      Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής
Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης και οικονομικής
διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα:

 

5.4.1. Την υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

 

5.4.2. Να διαθέσει για το
σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις
αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του
αντικειμένου της Σύμβασης.

 

5.4.3. Να ενημερώνει έγκαιρα
τις αρμόδιες Υπηρεσίες των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των
αντίστοιχων επεμβάσεων.

 

 

5.4.4. Τη
διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα :

 

         
την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση
των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.

 

         
την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού
υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την
αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη

 

         
τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών –
εταιριών κλπ)

 

         
την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού – διοικητικού χαρακτήρα

 

5.4.6. Την υποβοήθηση για
σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν.

 

5.4.7. Να διαθέσει εκπρόσωπο
της για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής.

 

5.4.8. Ρητά συμφωνείται ότι
για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ.
Α.Ε. το σύνολο του προϋπολογισμού της παρούσας (65.000,0 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.), ο οποίος θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους
σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να
συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή
Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού
αντικειμένου.

 

 

Άρθρο 6

 

 

Πόροι

 

 

             6.1.     Οι πόροι για την υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από τους τρεις (3) συμβαλλόμενους Δήμους.
Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του
προγράμματος καταπολέμησης με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας
σύμβασης από τον προϋπολογισμό του.

 

 

Άρθρο 7

 

 

Διάρκεια Ισχύος της
Προγραμματικής Σύμβασης

 

7.1.      Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής
Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 30/11/2011, οπότε
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και λογιστική υποστήριξη του
προγράμματος.

 

7.2.           
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση
της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
αντικειμένου της Σύμβασης.

 

 

Άρθρο 8

 

 

8.1.      Για την παρακολούθηση υλοποίησης της
Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή
Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από
κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι
συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς
μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους.

 

8.2.      Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η
παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση
της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ
των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο
εφαρμογής της.

 

8.3.      Ο
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της.

 

8.4.      Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο
της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη
συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος ενός
μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

 

8.5.      Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των
εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική πιστοποίηση της
αντίστοιχης προόδου του έργου.

 

8.6.      Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν
τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης
ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

 

8.7.      Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με
αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής
Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

 

8.8.      Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται
μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του
αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Τεχνική
Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς
δικαίωμα ψήφου.

 

8.9.      Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45
ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.

 

8.10.    Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τρία (3) από τα τέσσερα (4) μέλη της (3/4). Οι αποφάσεις πρέπει να
είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

8.11.    Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία
της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.     

 

 

 

 

Άρθρο 9

 

 

Ποινικές Ρήτρες

 

 

9.1       Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το
υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο
1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα
υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών
από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης
της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η
ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα
κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους
υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται
αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

 

9.2       Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους
της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή
των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το δικαίωμα στα άλλα να
ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια
θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

Άρθρο 10

 

 

Τελικές Διατάξεις

 

 

10.1.    Καμία
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης
συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία
αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.

 

10.2.    Η
για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη            υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων     αντίθετων
προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η
Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή        απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται
από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

 

Αυτά
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξι (6) αντίτυπα κατά
τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.

 

 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

 

 

Για τον Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ζωγράφος Αστέριος

 

Για τον Δήμο Ν. Προποντίδας

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ιορδανίδης Δαμιανός

 

 

                     Για τον Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Τζίτζιος Ιωάννης

 

 

Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Ο
Πρόεδρος

 

 

 

              Ζωγράφος Αστέριος

 

 

 

 

 

Β) Η δαπάνη του ποσού 20.000,00€
θα βαρύνει τον ΚΑ. 02.00.6736.0002 που πρ/σμού του Δήμου.

Γ) Ορίζει εκπρόσωπο στην Κοινή
Επιτροπή τον  Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό
Δημήτριο του Αλεξ., με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστίκα
Στυλιανό.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να
υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 98/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη

 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές

                                           Ακριβές
Αντίγραφο

                                                Ο Δήμαρχος