Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 95/2011 
                                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Υποστήριξη και διάσωση πεύκου με επέκταση υπάρχοντος τοιχίου στήριξης»

Θέμα: 7ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο (7o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανάφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.πρωτ.: 1256/4-2-2011 αίτηση του Σαρηγιάννη Δημοσθένη του Δημητρίου, σύμφωνα με την οποία αναφέρει ότι στην περιοχή Ακτή Ελιάς και στο πρανές κάτω από το ξενοδοχείο «Βιργινία» ιδιοκτησίας Αθ.Χουχούτα υπάρχει πεύκο μεγάλης ηλικίας με μεγάλη κλίση από την κατακόρυφο.
 Τους καλοκαιρινούς μήνες κάτω από το δέντρο αναπαύονται μεγάλος αριθμός λουόμενων με κίνδυνο να προκληθεί ατύχημα από την πτώση του δέντρου.
 Απαιτείται η επέκταση του υπάρχοντος λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης κατά 15 μέτρα περίπου.
 Τέτοια έργα είναι επιτρεπτά μόνο από τους ΟΤΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 704/17-3-2006 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου.
 Οι ένοικοι του συγκροτήματος που εκπροσωπεί προτίθενται με δαπάνες τους να εκτελέσουν το έργο αυτό.
 Υποβάλλουν σχετικό φάκελο μελέτης και παρακαλούν να υποβληθεί από το Δήμο σχετικό αίτημα με το φάκελο της μελέτης προς το Δασαρχείο Πολυγύρου για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
 Ο Δήμος Σιθωνίας με το αρ.πρωτ.; 1256/25-2-2011 έγγραφό του προς το Δασαρχείο Πολυγύρου, απέστειλε το φάκελο μελέτης για την έγκριση της σχετικής αδείας παρέμβασης.
 Το Δασαρχείο Πολυγύρου με το αρ.πρτ.: 3081/2-3-2010 έγγραφό του, ζητά να υποβληθεί από το Δήμο νέο σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αναλυτική τεχνική έκθεση μαζί με αναλυτικές προμετρήσεις και προ/σμούς του έργου καθώς και ανάλογα αναλυτικά σχεδιαγράμματα.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

                                            Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει την επέκταση του υπάρχοντος λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης κατά 15 μέτρα περίπου για την υποστήριξη και διάσωση του πεύκου που βρίσκεται στην περιοχή Ακτή Ελιάς και στο πρανές κάτω από το ξενοδοχείο «Βιργινία» ιδιοκτησίας Αθ.Χουχούτα στην Δ.Κ.Νικήτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Πράτσας Αγγελος, εγκρίνει την παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση να μην ιδιωτικοποιηθεί ο χώρος γύρω από το πεύκο και να είναι προσπελάσιμος.
Β. Να υποβληθεί αίτημα με το φάκελο της μελέτης προς Δασαρχείο Πολυγύρου για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Γ. Δεν εγκρίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης, διότι είναι αρμοδιότητα του Δασαρχείου, αφού το πεύκο βρίσκεται σε δημόσια δασική έκταση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                          Ακριβές Αντίγραφο
                                    Ο Δήμαρχος