Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                  6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 94/2011 
                                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
                                «Αίτηση Θωμαϊδη για οριοθέτηση ρέματος στη Βουρβουρού»
Θέμα: 6ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην δημ.υπάλληλο κ.Καραδήμου Δήμητρα,  Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων, η οποία εισηγούμενη το έκτο (6o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανάφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ.πρωτ.: 3388/29-3-2011 αίτηση του Θωμαϊδη Αναστασίου του Λεωνίδα, σύμφωνα με την οποία αιτείται να αποφασίσει το Δ.Σ. για την οριοθέτηση ρέματος στη Βουρβουρού Αγ.Νικολάου, σύμφωνα με την απόφαση αρ.7 της 26/7-10-2010 του Τοπικού Συμβουλίου Αγ.Νικολάου και στη συνέχεια την αποστολή αυτής στη Νομαρχία προς υπογραφή.
 Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την αρ. 7/2010 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αγ.Νικολάου, όπου το Δ.Σ. συμφωνεί με τη διευθέτηση του ρέματος που εφάπτεται με την ιδιοκτησία του ανωτέρω, εφόσον τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εφόσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις.
 Η κα. Καραδήμου γνωμοδοτεί για την οριοθέτηση ρέματος στην Περιφέρεια. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τα ανωτέρω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων,

                                               Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

Α. Γνωμοδοτεί θετικά για την οριοθέτηση του ρέματος που εφάπτεται με την ιδιοκτησία του Θωμαϊδη Αναστασίου του Λεωνίδα στη Βουρβουρού Αγ.Νικολάου.
Β. Δεν εγκρίνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος, διότι δεν γνωρίζει το θέμα, 2) Γιοβανούδας Βαρσάμης, διότι δεν του δόθηκε η μελέτη και δεν γνωρίζει, 3) Πράτσας Άγγελος, 4) Πετρίδης Νικόλαος, 5) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                             Ο Δήμαρχος