Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                   5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 93/2011 
                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλία Νικήτης» για ιδιοκτησία Μαρίας Καραδήμου»
Θέμα: 5ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξ., ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανάφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας με το αριθμ.πρωτ.12581/18-03-2011 έγγραφό του ζητά στοιχεία για την εξέταση της άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου φερόμενου ως ιδιοκτησία Καραδήμου Μαρίας με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Νικήτης Ο.Τ. 94α  Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:
1) Εάν κρίνεται πολεοδομικά αναγκαίος και πρέπει να διατηρηθεί ο χώρος ως κοινόχρηστος.
2) Εάν υπάρχει πρόθεση και οικονομική δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης.
3) Να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους ή και σε επόμενο το ποσό για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας υπολογισμένο με τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες.
Ο Αντιδήμαρχος συνεχίζοντας αναφέρει ότι ο Δήμος μετά από αίτημα των ιδιοκτητών για αποζημίωση τους παλιότερα, δεν ανταποκρίθηκε. Οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στα δικαστήρια, πέτυχαν την αποδέσμευση των οικοπέδων τους και την τροποποίηση του σχεδίου.
Για την τροποποίηση αυτή τη στιγμή είναι αρμόδιο το Υπουργείου ΠΕΚΑ και γι’ αυτό το λόγο ζητάει από την ενδιαφερόμενη να αποστείλει κάποια στοιχεία και από το Δήμο.
Προτείνεται ο χώρος να παραμείνει κοινόχρηστος και να αποζημιωθεί η ιδιοκτησία της ενδιαφερόμενης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
                                                 Αποφασίζει  Ομόφωνα
1) Κρίνεται πολεοδομικά αναγκαίος και πρέπει να διατηρηθεί ο χώρος, ιδιοκτησίας Μαρίας Καραδήμου, ως κοινόχρηστος στην Δ.Κ.Νικήτης.
2) Υπάρχει πρόθεση και δυνατότητα του Δήμου για άμεση οικονομική αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 93/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                    Υπογραφές
                            Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος