Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                 6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 92/2011 
                                                                          ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνεχιζόμενων δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών, από την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Χαλκιδικής, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας»

Θέμα: 4ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην δημοτικό υπάλληλο κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τέταρτο (4o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανάφερε ότι:
«Κατ’ εφαρμογή του εδαφίου Β και Γ της 2ης παραγράφου της αρ.26/14-3-2011 εγκυκλίου ΥΠΕΣΑΗΔ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οι Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν επάρκεια Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά τη συνένωση βάσει του Ν.3852/2010 αποκτούν τεχνική υπηρεσία με επάρκεια, δύνανται να ζητήσουν από το Δήμο της έδρας του Νομού (της οποίας η Τεχνική Υπηρεσίας αποτελεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία), να ολοκληρώσουν τις συνεχιζόμενες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05, αυτές των μελετών του Ν.716/77, αλλά και αυτές των μελετών οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο ελέγχου και επικαιροποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ζητείται από το Δ.Σ., να εγκρίνει την αλλαγή της   Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω συνεχιζόμενων δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών των τέως Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης, παραλαβής των φακέλων των ανωτέρω συμβάσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

                                               Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει την αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω συνεχιζόμενων δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών των τέως Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας και να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης, παραλαβής των φακέλων των ανωτέρω συμβάσεων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πολυγύρου, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                             Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος