Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                    1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                    5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                  6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 89/2011 
                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα βάσεις του Ν.3943/2011 και της υπ’αριθμ. πρωτ.: οικ. 18349/13-4-2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.».

Θέμα: 1ο  

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Έχοντας υπόψη ότι:
1. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 ορίζεται ότι η παρ. 2 του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) καταργείται. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α) δεν ισχύουν για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται στους ΟΤΑ για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2. Εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. οικ. 18349/13-04-20100 σχετικά με το θέμα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και την τύχη των περιπτώσεων που είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται.
3. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων είναι αυτά που περιγράφονται στην Α.Π. οικ. 9089/24-2-2011 εγκύκλιο και για τις λοιπές περιπτώσεις αιτημάτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ.
4. Γίνεται ειδική μνεία για την περίπτωση που κάποιος ΟΤΑ έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση το προηγούμενο καθεστώς, και έχουν ήδη προχωρήσει στην έκδοση σχετικών ανακοινώσεων μέχρι 30-3-2011 μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ, οι εκκρεμείς αυτές διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, καθόσον οι φορείς έχουν δημιουργήσει προσδοκίες στους συμμετέχοντες.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αποφάσεις των προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα υπόκεινται από 31/3/2011 στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ενώ παράλληλα δεν ισχύει η μείωση των εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού για ανταποδοτικές υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.
6. Με την υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3628/11-3-2011 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, όπου εγκρίθηκε η αρ. 25/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου, ο Δήμος Σιθωνίας προχώρησε στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2846/16-03-2011 (με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3503/31-3-2011 έγκριση του ΑΣΕΠ) προκήρυξη για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών συνολικού αριθμού 60 ατόμων..
7. Σύμφωνα με το έγγραφο κατά την έκδοση της Α.Π. οικ.9089/24-2-2011 εγκυκλίου, περί προγραμματισμού προσλήψεων στους ΟΤΑ, δεν είχε δημοσιευθεί η ως άνω διάταξη, και ως εκ τούτου οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν συμπεριέλαβαν στα προς έγκριση αιτήματά τους και το προσωπικό ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καλούνται τώρα να αποστείλουν τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο ΥΠΕΣ , το αργότερο μέχρι την 26η-4-2011, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
Πρέπει να προβούμε εκ νέου στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2011 με απόφασή μας, ώστε να προχωρήσουμε στην υποβολή αιτήματος το αργότερο μέχρι την 26/04-2011, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, βάσει των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την παραπάνω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. Α.Η.Δ.
Προτείνω τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011, συνολικού αριθμού 192 ατόμων, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2011.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις ανωτέρω διατάξεις,

                                                 Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2011, συνολικού αριθμού 192 ατόμων, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω 192 άτομα, ο Δήμος μας προχώρησε στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2846/16-03-2011 προκήρυξη για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών συνολικού αριθμού 60 ατόμων. (με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3503/31-3-2011 έγκριση του ΑΣΕΠ). Η σχετική αρ. 25/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου εγκρίθηκε με υπ’ αριθμ.πρωτ.: 3628/11-3-2011 απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2011 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.
Κ.Α. 02.20.6041    1.620.000,00€, Κ.Α. 02.20.6054       450.000,00€, Κ.Α  02.20.6042       324.000,00€, Κ.Α. 02.25.6041     390.000,00€, Κ.Α. 02.25.6054       75.000,00€, Κ.Α 02.25.6042,       75.000,00€, Κ.Α. 02.70.6041       15.000,00€, Κ.Α. 02.70.6054         5.000,00€, Κ.Α  02.70.6042         3.750,00€.


Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη των θέσεων, έπειτα από τη σχετική έγκριση της τριμελούς εξ υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος,  6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Φάλκος Κων/νος, 10) Μάντσιος Βασίλειος, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Μάλαμα Κυριακή.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)Πράτσας Άγγελος, 2) Πετρίδης Νικόλαος, 3) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 4) Κατσίκης Παναγιώτης, 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                              Ακριβές Αντίγραφο
                                  Ο Δήμαρχος