Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Από το πρακτικό της 9/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5242/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                     1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                       2) Παστογιάννης Γεώργιος
3. Λογοτριβή Ελένη                                             3) Δημητρός Δημήτριος του Αστ
4. Αναγνωστάρας Γεώργιος                                 4) Σπανός Μιχαήλ
5. Ψηλογιάννης Γεώργιος                                     5) Γκαλή Γιαννούλα
6. Χριστοδούλου Νικόλαος                                   6) Τσιάρας Εμμανουήλ
7. Παπαστεργίου Αχιλλέας
8. Φάλκος Κων/νος
9. Μάντσιος Βασίλειος
10. Γκιώτης Νικόλαος
11. Κωστίκας Στυλιανός
12. Γιοβανούδας Βαρσάμης
13. Γεωργιάδης Αναστάσιος
14. Κατσίκης Παναγιώτης
15. Πράτσας Άγγελος
16. Πράτσας Ιωάννης
17. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
18. Πετρίδης Νικόλαος
19. Μάλαμα Κυριακή
20. Παπαλέξης Κων/νος
21. Αρσένης Καλλικρατίδας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Ανωγνωστάρας Ιωάννης, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου και 2) κ.Τζέλιος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Συκιάς, 3) κ.Καπλάνης Γεώργιος, Προέδρος Δημ.Κοιν.Ν.Μαρμαράς, 4) κ.Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου. Ο κ.Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης προσήλθε στη συνεδρίαση στο τέταρτο (4ο) θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως. Δεν παρίσταται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Παπαλέξης Κων/νος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν απ’ τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζητήσεως του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ήταν όμως παρόντες στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, αποχωρεί απ’ τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου θέματος εντός της ημερησίας διατάξεως. Ήταν παρών στα εκτός ημερησίας θέματα και στο έκτο (6ο) και όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, τα οποία συζητήθηκαν πρώτα στην  ημερήσια διάταξη.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Αίτηση έγκρισης παράτασης έργου «Υδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Διαφωνεί ο κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ζητά να έρθει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση για να έχει ενημέρωση.

Αριθμός Απόφασης: 87/2011 
                                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αίτηση έγκρισης παράτασης έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Ομβρίων & Ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά».

Θέμα: 5ο  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5o) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
 Θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 5/4/2011 αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά». Σύμφωνα με το ιστορικό της σύμβασης του έργου, υπεγράφη στις 23/01/2006 στο ποσό των 4.336.134 € χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ. Η τελευταία παράταση για την περάτωση του έργου είχε δοθεί στις 23/04/2011.
 Σύμφωνα με την αίτηση της εταιρείας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις που αναφέρονται σε προηγούμενη αίτησή τους για παράταση και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των εργασιών δηλαδή: α) δεν έχει ακόμη εγκριθεί η μελέτη και η δαπάνη για την εκσκαφή και την τοποθέτηση και την ολοκλήρωση των αντλιοστασίων, β) δεν έχουν ακόμη χαραχθεί οι δρόμοι και δεν έχουν ακόμη ορισθεί τα υψόμετρα των δρόμων στην περιοχή του Παραδείσου, γ) δεν έχει ακόμη εγκριθεί η μελέτη ΜΠΕ για διάθεση των καθαρών για τον αγωγό των καθαρών (από το βιολογικό έως και το Ε αντλιοστάσιο), δ) δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο ΑΠΕ για την ολοκλήρωση ομβρίων.
Στο έργο έχουν ολοκληρωθεί η κατασκευή της ύδρευσης, της αποχέτευσης (εκτός από τα τμήματα προσαρμογής κοντά στα αντλιοστάσια και έχει ολοκληρωθεί και το δίκτυο των ομβρίων.
 Αιτούνται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση των εργασιών μέχρι 23/01/2012 καθ’ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αναδόχου.
Ο Δήμαρχο προτείνει να δοθεί παράταση μέχρι 23/01/2012.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,

                                             Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Δίνεται παράταση προθεσμίας εργασιών με αναθεώρηση του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Νέου Μαρμαρά» στην εταιρεία ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., έως 23/01/2012.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος,  6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Φάλκος Κων/νος, 10) Μάντσιος Βασίλειος, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12) Κωστίκας Στυλιανός, 13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15)Πράτσας Άγγελος, 16) Πετρίδης Νικόλαος, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 20) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος δεν ψηφίζει την αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 87/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                          Ακριβές Αντίγραφο
                                   Ο Δήμαρχος