Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                3) Γιοβανουδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                      4) Γεωργιάδης Αναστάσιος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                     5) Γκαλή Γιαννούλα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                       6) Κατσίκης Παναγιώτης
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                    7) Τσιάρας Εμμανουήλ
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                  8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                      9) Μάλαμα Κυριακή
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Πράτσας Άγγελος
17) Πράτσας Ιωάννης
18) Πετρίδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  83/2012
Θέμα: 3ο    
«Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση διαρρυθμίσεων Δημαρχείου»».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ. 12/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας που αφορά την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης του υπογείου και του ισογείου του Δημοτικού Καταστήματος.
Ενδεικτικά ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την αλλαγή της διαρρύθμισης των δύο ορόφων με σκοπό την δημιουργία νέων χώρων, την αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, την επίστρωση δαπέδου με ξύλινες πλάκες Laminate, τον εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό του κτιρίου, την εγκατάσταση ανελκυστήρα, κ.α.
Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 160.662,57 €. Για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Κ.Α. 02.10.7331.0017 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας, οικονομικού έτους 2012.
Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει σήμερα να λάβει απόφαση καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ./116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία και την ανωτέρω μελέτη,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση διαρρυθμίσεων Δημαρχείου» – Αριθμός μελέτης 12/2012, προϋπολογισμού δαπάνης 160.662,57 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., τον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. α του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ