Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 5376/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαοχτώ (18) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Γιοβανουδας Βαρσάμης

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γεωργιάδης Αναστάσιος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γκαλή Γιαννούλα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Κατσίκης Παναγιώτης

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Τσιάρας Εμμανουήλ

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                       8) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Μάλαμα Κυριακή

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος

11)  Μάντσιος Βασίλειος

12)  Γκιώτης Νικόλαος

13)  Κωστίκας Στυλιανός

14)  Χαλκιά Άννα

15)  Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

16)  Πράτσας Άγγελος

17)  Πράτσας Ιωάννης

18)  Πετρίδης Νικόλαος

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

            Κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα προσήλθαν στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κατσίκης Παναγιώτης, κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νικήτης κ.Τσολίδης Αθανάσιος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος, το οποίο συζητήθηκε δέκατο τέταρτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης αποχώρησε με την ολοκλήρωση του εικοστού θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λόγω ασθένειας, μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε εικοστό πέμπτο στη σειρά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  82/2012Θέμα: 2ο           «Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας»». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στην κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία εισηγούμενη το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Πρέπει να γίνει καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας». Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και η ανάθεση του έργου θα γίνει μετά από ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό.           Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: εργασίες λίπανσης, εργασίες αερισμού, εργασίες απολύμανσης, εργασίες επανασποράς, αλλαγή μπεκ και αναλώσιμων. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 € με ΦΠΑ.          Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.          Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κα. Καραδήμου, Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση γηπέδων Δήμου Σιθωνίας», προϋπολογισμός δαπάνης 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, του άρθρου 3 παρ. δ του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.06.2008): «Κύρωση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων».

 

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Χριστοδούλου Νικόλαος, 3) Χαλκιά Άννα, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Πράτσας Ιωάννης, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Φάλκος Κωνσταντίνος, 15) Μάντσιος Βασίλειος, 16) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 17) Παπαλέξης Κωνσταντίνος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Πράτσας Άγγελος, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., ο οποίος αναφέρει ότι τα χρήματα είναι πολλά, 3) Πετρίδης Νικόλαος, ο οποίος αναφέρει ότι δεν είναι η καλύτερη προσφορά καθώς δεν έχουν όλα τα γήπεδα του Δήμου γκαζόν.

   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 30/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ