Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  80/2012Θέμα: 24ο         «Έξοδα κίνησης». 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2012 έως και 12/01/2012 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα: α) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το δάνειο του Δήμου, β) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, για το Νηπιαγωγείο Νικήτης γ) Στο Υπουργείο Παιδείας, Κτημολογικά.Στη συνέχεια αφού έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα υπάρχοντα παραστατικά, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την ανωτέρω μετακίνηση αναλυτικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 503,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Β) Μετακίνηση στις 24/01/2012 έως και 25/01/2012 στην Αθήνα, και συγκεκριμένα: α) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, β) στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, γ) Στο Υπουργείο Παιδείας, δ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €,  για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Γ) Μετακίνηση στις 14/02/2012 έως και 15/02/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: α) στο Υπουργείο Εσωτερικών, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τον Ανακεφαλαιωτικό Αποχετευτικού Ν.Μαρμαρά, β) στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για το λιμάνι Ν.Μαρμαρά,  γ) στο Υπουργείο Παιδείας, για το κτιριολογικό του ΕΠΑΛ, δ) στο Υπουργείο Περ/ντος Κλιματικής Αλλαγής, για το ΧΥΤΑ Σιθωνίας..

Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 52,82 €, Ημερησία αποζημίωση 39,13 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 421,59 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.Δ) Μετακίνηση στις 21/02/2012 έως και 23/02/2012 στην Αθήνα και συγκεκριμένα: α) στο Υπουργείο Ναυτιλίας, για το λιμάνι του Ν.Μαρμαρά, β) στο Υπουργείο Εσωτερικών για το Αποχετευτικό Ν.Μαρμαρά (ανακεφαλαιωτικός πίνακας), γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το αποχετευτικό Ν.Μαρμαρά, δ) στο ΥΠΕΚΑ, για το αποχετευτικό Νεόκτιστων Σάρτης, αποχετευτικό Παραδείσου Ν.Μαρμαρά, ε) Εθνικό Τυπογραφείο, στ) Υπουργείο Παιδεία, για το κτιριολογικό του ΕΠΑΛ.Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 304,64 €, διαμονή 105,64 €, Ημερησία αποζημίωση 68,48 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 503,76 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.Ε) Επίσης θέτει  υπόψη του Δ.Σ. τη μετακίνηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνη Γεωργίου στην Αθήνα, η οποία λόγω του κατεπείγοντος δεν είχε προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.. Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2012 έως και 23/02/2012 στην Αθήνα. Αναλυτικά τα παραστατικά: α) Αεροπορικά εισιτήρια: 211,64 €, Ημερησία αποζημίωση 9,78 € και αμοιβή γραφείου 25,00 €, σύνολο 246,42 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης – διανυκτέρευσης καθώς και ημερησίας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006 καθώς και του Ν. 2685/99,

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως εξής:Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 15.000,00 € για τη δημιουργία και ενίσχυση του Κ.Α. 02.00.6123.0001 με τίτλο «Έξοδα κίνησης Δημάρχου».Β)Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Τζίτζιου Ιωάννη, στην Αθήνα αεροπορικώς, που πραγματοποιήθηκαν α) στις 10/01/2012 έως και 12/01/2012, β) στις 24/01/2012 έως και 25/01/2012, γ) στις 14/02/2012 έως και 15/02/2012 και δ) στις 21/02/2012 έως και 23/02/2012, για τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν.

Ψηφίζει συνολική πίστωση εκ 1.932,87 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Δημάρχου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα

            Γ) Εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνη Γεωργίου στην Αθήνα, που πραγματοποιήθηκε στις 23/02/2012 έως και 23/02/2012.

            Ψηφίζει συνολική πίστωση 246,42 € που είναι τα νόμιμα έξοδά του σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123.0001 του πρ/σμού των εξόδων οικ. έτους 2012 για να διατεθεί για την πληρωμή των εξόδων του κ. Καπλάνη Γεωργίου κατά τη μετακίνηση του στην Αθήνα

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ