Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 2/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκατρείς (13) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 231/09-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες εικοσιπέντε (25) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας      1) Γκαλή Γιαννούλα
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Μάντσιος Βασίλειος
14) Γκιώτης Νικόλαος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Κατσίκης Παναγιώτης
20) Τσιάρας Εμμανουήλ
21) Πράτσας Άγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
24) Πετρίδης Νικόλαος
25) Μάλαμα Κυριακή
 
Ως προς την πλήρωση της θέσης του εκλιπόντος δημοτικού συμβούλου κ. Παστογιάννη Γεωργίου, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία αντικατάστασης του.  
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση δεν παρίστανται οι Πρόεδροι  των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  8/2012
Θέμα: 1ο    
«Αποδοχή παραχώρησης έκτασης στην περιοχή Νιπόταμος Αγίου Νικολάου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής» για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 247/09-01-2012 αίτηση του Παρδάλη Αγαπητού, σύμφωνα με την οποία παραχωρεί στο Δήμο Σιθωνίας έκταση 128 τ.μ. στην περιοχή Νιπόταμος Αγίου Νικολάου για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής» για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή της ανωτέρω παραχώρησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Δημάρχου και την ανωτέρω αίτηση,
   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

α) Αποδέχεται την παραχώρηση έκτασης 128 τ.μ. στην περιοχή Νιπόταμος Αγίου Νικολάου, ιδιοκτησίας Παρδάλη Αγαπητού, για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης υδρευτικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής» για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού.
β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη για την υπογραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4)Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος, 13) Μάντσιος Βασίλειος, 14) Γκιώτης Βασίλειος, 15) Κωστίκας Στυλιανός, 16) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 18) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 19) Κατσίκης Παναγιώτης, 20) Τσιάρας Εμμανουήλ, 21) Πράτσας Άγγελος, 22) Πράτσας Ιωάννης, 23) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 24) Μάλαμα Κυριακή.  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 16/01/2012
Ο Πρόεδρος

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ