Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  75/2012Θέμα: 19ο         «Τροποποίηση προϋπολογισμού». 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

            Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 202.430,55  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής πιστώσεων:1)      Στον Κ.Α. 02.10.6634 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».2)      Στον Κ.Α. 02.20.6641.0001 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών».3)      Στον Κ.Α. 02.00.6124 ποσού 2.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων».4)      Στον Κ.Α. 02.30.6662.0020 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρων».5)      Στον Κ.Α. 02.15.7321.0036 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα».6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0087 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Δ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».7)      Στον Κ.Α. 02.00.6224.0001 ποσού 20.000,00 €  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ταχυμεταφορές»8)      Στον Κ.Α. 02.30.6116 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές μηχανικών».9)      Στον Κ.Α. 02.20.6262.0003 ποσού 20.530,55 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πυροπροστασία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Σιθωνίας».10)  Στον Κ.Α. 02.15.7413.0023 ποσού 9.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στρατηγική ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για την Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου-Πολυδύναμου Ιατρείου Συκιάς».11)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0040 ποσού 3.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή έργων ανάπλασης στην παραλία Νικήτης».12)  Στον Κ.Α. 02.25.7413.0086 ποσού 3.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων Ε.Ε.Λ.Σάρτης».13)  Στον Κ.Α. 02.70.7131.0001 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για το Δημοτικό Σφαγείο Σιθωνίας».14)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0038 ποσού 2.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη απόκτησης HACCP».15)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0039 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εφαρμογή και παρακολούθηση του HACCP στο Δημοτικό Σφαγείο Σιθωνίας».16)  Στον Κ.Α. 02.25.7413.0085 ποσού 4.100,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Δημανιώτικα».17)  Στον Κ.Α. 02.00.6737.0003 ποσού 8.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση Οικολογικών Συλλόγων».Για το λόγο αυτό προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής: Μεταφέρουμε πίστωση 202.430,55  € από το αποθεματικό στους παραπάνω αναφερόμενους Κ.Α. για τη δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των ανωτέρω τροποποιήσεων,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα έξοδα ως εξής:

            Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση εκ 202.430,55  € για την ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:

1)      Στον Κ.Α. 02.10.6634 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».2)      Στον Κ.Α. 02.20.6641.0001 ποσού 15.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών».3)      Στον Κ.Α. 02.00.6124 ποσού 2.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Έξοδα κηδείας Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων».4)      Στον Κ.Α. 02.30.6662.0020 ποσού 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρων».5)      Στον Κ.Α. 02.15.7321.0036 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα».6)      Στον Κ.Α. 02.25.7413.0087 ποσού 4.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Δ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».7)      Στον Κ.Α. 02.00.6224.0001 ποσού 20.000,00 €  για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ταχυμεταφορές»8)      Στον Κ.Α. 02.30.6116 ποσού 50.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές μηχανικών».9)      Στον Κ.Α. 02.20.6262.0003 ποσού 20.530,55 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Πυροπροστασία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Σιθωνίας».10)  Στον Κ.Α. 02.15.7413.0023 ποσού 9.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Στρατηγική ΜΠΕ Τοπικού Ρυμοτομικού για την Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου-Πολυδύναμου Ιατρείου Συκιάς».11)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0040 ποσού 3.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Κατασκευή έργων ανάπλασης στην παραλία Νικήτης».12)  Στον Κ.Α. 02.25.7413.0086 ποσού 3.500,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων Ε.Ε.Λ.Σάρτης».13)  Στον Κ.Α. 02.70.7131.0001 ποσού 15.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για το Δημοτικό Σφαγείο Σιθωνίας».14)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0038 ποσού 2.300,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Μελέτη απόκτησης HACCP».15)  Στον Κ.Α. 02.70.7413.0039 ποσού 10.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Εφαρμογή και παρακολούθηση του HACCP στο Δημοτικό Σφαγείο Σιθωνίας».16)  Στον Κ.Α. 02.25.7413.0085 ποσού 4.100,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στη Δ.Κ.Νικήτης, θέση «Δημανιώτικα».17)  Στον Κ.Α. 02.00.6737.0003 ποσού 8.000,00 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση Οικολογικών Συλλόγων».  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ