Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαέξι (16) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2646/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα εννέα (19) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Λογοτριβή Ελένη
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Σπανός Μιχαήλ                                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                            6) Γεωργιάδης Αναστάσιος
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                         7) Πράτσας Ιωάννης
8) Παπαλέξης Κων/νος                                                 8) Μάλαμα Κυριακή
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας
10) Φάλκος κων/νος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Κωστίκας Στυλιανός
13) Δημητρός Δήμήτριος του Αστ.
14) Γκαλή Γιαννούλα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
19) Πετρίδης Νικόλαος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Αποδοχή από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική του εξοπλισμού & μεταβίβαση τηλεφωνικών συνδέσεων του έργου «Προώθηση & Προβολή της χρήσης Ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, πολιτισμού & της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


Αριθμός Απόφασης: 72/2011 
                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
«Αποδοχή από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδική του εξοπλισμού & μεταβίβαση τηλεφωνικών συνδέσεων του έργου «Προώθηση & Προβολή της χρήσης Ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, πολιτισμού & της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής».
Θέμα: 1ο


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: Γ/οικ./384/15-3-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει τα κάτωθι.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής υλοποίησε το έργο  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Νομού σχετικές με θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και Επιχειρηματικότητας και η ολοκλήρωση τους σε μια σύγχρονη Διαδικτυακή Θεματική Πύλη (Portal).
http://chalkidiki.wifi-192.gr/mainpage
Μέσω του έργου έγινε η εγκατάσταση 4 wifi hot spots (σε 4 οικισμούς του νομού) δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συνδέονται ασύρματα και δωρεάν (με κινητό ή λάπ-τοπ) προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα στο Νομό, αλλά να σερφάρει στον παγκόσμιο ιστό (www), να λαμβάνει την ηλεκτρονική αλληλογραφία του (e-mail) καθώς και ενημέρωση ταξιδιωτών με SMS. Οι ταξιδιώτες μπορούν να στέλνουν αίτημα πληροφόρησης αποστέλλοντας τον μοναδικό αριθμό μιας περιοχής, όπως αυτή αναγράφεται στη διαδικτυακή πύλη του συστήματος, σε τηλεφωνικό νούμερο βάζοντας στην αρχή του sms συγκεκριμένο keyword και θα λαμβάνουν ως απάντηση ένα ή περισσότερα SMS, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής (θερμοκρασία, άνεμοι κλπ).
Ένα από τα σημεία που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση wifi- hot spots ήταν και η Συκιά. Ο εξοπλισμός της Συκιάς θα παραχωρηθεί δωρεάν από την ΠΕΧ στο δήμο, ο οποίος θα πρέπει να τον αποδεχθεί και να δεχθεί τη μεταβίβαση της τηλεφωνικής γραμμής 23750-41512 (η οποία μέχρι σήμερα πληρωνόταν από το πρόγραμμα) και την πληρωμή της από τα έξοδα του Δήμου. Το κόστος είναι περίπου 85€ τη διμηνία (για υψηλές ταχύτητες σύνδεσης).
Το κέντρο του χωριού από το Δημαρχείο εως το Παλιό Σχολείο Access Points
2 CISCO AIRONET 1240AG
802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg
2400-2483.5 MHz, 8.0 dBi Omni Ant. with N Connect Switches 1 Servers 1
HP PC DC7900 CMT Q9400(2.66)/250/1024/DVDRW/NO-FDD/OFF-READY/XPP/3-3-3
Κάρτα Γραφικών: ATI Radeon HD 3470 256MB SH PCIe x16 Crd
Οθόνη: HP LE1901w 19-inch Widescreen LCD Monitor 1 Routers CISCO 1841 Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το έγγραφο της ΠΚΜ, Π.Ε. Χ., Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Τουρισμού,
                                                             Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται την παραχώρηση του εξοπλισμού από την ΠΕΧ που αφορά το  wifi-hot spot του έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», στη Συκιά: 
2 Access Points
CISCO AIRONET 1240AG
802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg
2400-2483.5 MHz, 8.0 dBi Omni Ant. with N Connect Switches 1 Servers 1
HP PC DC7900 CMT Q9400(2.66)/250/1024/DVDRW/NO-FDD/OFF-READY/XPP/3-3-3
Κάρτα Γραφικών: ATI Radeon HD 3470 256MB SH PCIe x16 Crd
Οθόνη: HP LE1901w 19-inch Widescreen LCD Monitor 1 Routers CISCO 1841 Modular Router w/2xFE, 2 WAN slots, 32 FL/128 DR


Επίσης, ορίζουμε ως εκπρόσωπο του Δήμου τον Αντιδήμαρχο κ.Ντέμπλα Κυπαρίσση, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης της τηλεφωνικής γραμμής  που είναι συνδεδεμένη στο wifi-hot spot της Συκιάς (2375041512) και μέχρι σήμερα πληρώνεται από τη ΠΕΧ. Το κόστος για το Δήμο θα είναι περίπου 85€ τη διμηνία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                        Ακριβές Αντίγραφο
                       Ο Δήμαρχος