Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  10/04/2012 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:1. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα, ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2012», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
(Εισηγητής: κ. Καραμπατάκης Δημήτριος, Ειδικός Συνεργάτης)

2. Υποβολή πρότασης για την προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση υφιστάμενων
εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας» στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 07: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 
Αρσένης Καλλικρατίδας