Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Πράτσας Ιωάννης
5) Σπανός Μιχαήλ                                                        5) Μάλαμα Κυριακή
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Γεωργιάδης Αναστάσιος
17) Γκαλή Γιαννούλα
18) Τσιάρας Εμμανουήλ
19) Πράτσας Αγγελος
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος
22) Κατσίκης Παναγιώτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης: 67/2011 
                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Μείωση δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης (πολυτέκνων)».
Θέμα: 8ο

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.πρωτ.: 35/8-3-2011 έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Χαλκιδικής, σύμφωνα με το οποίο αιτείται τη μείωση των δημοτικών τελών και των τελών ύδρευσης καθώς και την απαλλαγή από αυτούς για τις άπορες οικογένειες των πολυτέκνων του Δήμου Σιθωνίας. Στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας και προσφοράς προς τους δημότες του Δήμου, τα Δημοτικά Συμβούλια των τέως Δήμων είχαν θεσπίσει ειδικό τιμολόγιο στους λογαριασμούς του νερού και στα δημοτικά τέλη, για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08-06-2006).
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
 Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με την μείωση των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης πολυτέκνων.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου, το ανωτέρω έγγραφο του Συλλόγου Πολυτέκνων, και τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006,

                                                              Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Τη μείωση των δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης κατά 50% στους πολύτεκνους του Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής.
Β) Η ανωτέρω μείωση και η απαλλαγή θα γίνεται εφόσον προκύπτει από το εκκαθαριστικό τους σημείωμα ότι το ατομικό τους εισόδημα είναι έως 30.000,00 € και το οικογενειακό τους εισόδημα έως 40.000,00 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                  Υπογραφές
                         Ακριβές Αντίγραφο
                             Ο Δήμαρχος