Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                        4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                      5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                        10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                            11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  64/2012
Θέμα: 8ο    
«Γνωμοδότηση του ΟΤΑ για την εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδος χαμηλής όχλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 25-01-2012 αίτηση της Πουνερίδου Ελισσάβετ του Βασιλείου, αρχιτέκτων μηχανικός και υπεύθυνη σύνταξης μελέτης του έργου, σύμφωνα με την οποία αιτείται τη χορήγηση βεβαίωσης έγκρισης χρήσης γης για την εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδος χαμηλής όχλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα σε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας Χατζηιωακειμίδη Παύλου του Ιωάννη, της εκτός σχεδίου περιοχής του Δ.Δ.Νικήτης, χαρακτηρισμένη ως περιοχή αγροτουρισμού από το Γ.Π.Σ. του Δήμου, πρόκειται να κατασκευαστεί μεταποιητική μονάδα (Συσκευαστήριο βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου).Πρόκειται για μονάδα χαμηλής όχλησης που απλώς θα συσκευάζει ήδη επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα, δηλαδή βρώσιμη ελιά και ελαιόλαδο που συνδέονται άμεσα με την τοπική παραγωγή. Η βεβαίωση απαιτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Διεύθυνση Βιομηχανίας, για την έγκριση αδείας εγκατάσταση της μεταποιητικής μονάδας και έκδοσης οικοδομικής αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο του Πολυγύρου.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και την ανωτέρω αίτηση,


Αποφασίζει Ομόφωνα


Γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης βεβαίωσης χρήσης γης για την εγκατάσταση μεταποιητικής μονάδος χαμηλής όχλησης τοπικών αγροτικών προϊόντων (Συσκευαστήριο βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου) στον Χατζηιωακειμίδη Παύλο του Ιωάννη και συγκεκριμένα σε αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής, θέση «Κοκκινιά» του Δ.Κ.Νικήτης, χαρακτηρισμένη ως περιοχή αγροτουρισμού από το Γ.Π.Σ. του Δήμου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος
 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ