Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

                                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.
Στη Νικήτη, σήμερα στις δεκαπέντε (15) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2643/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, καίτοι νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Λογοτριβή Ελένη
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                            2) Παστογιάννης Γεώργιος
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Πράτσας Ιωάννης
5) Σπανός Μιχαήλ                                                        5) Μάλαμα Κυριακή
6) Αναγνωστάρας Γεώργιος
7) Ψηλογιάννης Γεώργιος
8) Χριστοδούλου Νικόλαος
9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
10) Παπαστεργίου Αχιλλέας
11) Φάλκος Κωνσταντίνος
12) Μάντσιος Βασίλειος
13) Γκιώτης Νικόλαος
14) Κωστίκας Στυλιανός
15) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
16) Γεωργιάδης Αναστάσιος
17) Γκαλή Γιαννούλα
18) Τσιάρας Εμμανουήλ
19) Πράτσας Αγγελος
20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
21) Πετρίδης Νικόλαος
22) Κατσίκης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται: 1) κ.Παρδάλης Γεώργιος, Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, 2) Τσολίδης Αθανάσιος, Πρόεδρος Δημ.Κοιν.Νικήτης, 3) Παγώνης Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Τοπ.κοιν.Μεταγγιτσίου.
Οι Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και Σάρτης δεν  παρίστανται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δεύτερου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Πετρίδης Νικόλαος και 2) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, αποχωρούν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης: 62/2011 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση Δ.Σ. υποβολής πρότασης του Δ.Σιθωνίας για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Τύπου Α & Β από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών».
Θέμα: 2οΟ Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το  δεύτερο (2ο) θέμα εντός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Ο Δήμος Σιθωνίας θα υποβάλλει φάκελο προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου για την επιβεβαίωση της επάρκειάς του στις πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 − 2013, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010). Ειδικότερα, η Ε.Δ.Α θα προβεί στον έλεγχο του φακέλου ώστε να διαπιστωθεί:
Ι. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Δ.Σιθωνίας με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.
II. Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχεί¬ρι¬σης έργου.
ΙΙΙ. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή του προτεινόμενου προς έγκριση Εγχειριδίου Διαδικασιών, το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιεί για τη λει¬του¬ργία του ο Δ.Σιθωνίας.
ΙV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Δ.Σιθωνίας, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση − διαχείριση πληροφοριών και αρ¬χείων.
Η συγκεκριμένη υποβολή αποσκοπεί στη λήψη Επιβεβαίωσης τύπου Α (ήτοι πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες) και Επιβεβαίωση τύπου Β (ήτοι πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών). Επισημαίνεται ότι η επιβεβαίωση της επάρκειας θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Δ.Α με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης του Δ.Σιθωνίας κα¬θώς και με αυτοψία − επιθεώρηση στις Υπηρεσίες του Δήμου (εφ’ όσον αυτή α¬παι¬τηθεί).
Επίσης, πρέπει να εγκριθεί και η Εφαρμογή του  Εγχειριδίου Δι¬α¬δι¬κα¬σιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όπως αυτό αναφέρεται στην υποβολή επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Δημητρού,
                                                               Αποφασίζει ΟμόφωναΑ) Εγκρίνει την υποβολή φακέλου του Δήμου Σιθωνίας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου για την επιβεβαίωση της επάρκειάς του στις πράξεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 − 2013, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 11 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
Β) Εγκρίνει την Εφαρμογή του  Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όπως αυτό αναφέρεται στην υποβολή επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                                                   Υπογραφές
                           Ακριβές Αντίγραφο
                                 Ο Δήμαρχος