Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                            2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                  3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                         4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                     5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                       6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                   7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                  9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                               10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                    11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  61/2012
Θέμα: 5ο    
«Αποδοχή και Κατανομή ποσού 13.990,00 € για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, ο οποίος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ.πρωτ.: 1791/31-12-2011 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 13.990,00 €  που αφορά  για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Το ποσό αυτό δεν είχε εγγραφεί αρχικά στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αρμοδιότητάς τους των πιστώσεων που τους διατίθενται.
Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει αποδοχή και κατανομή του ανωτέρω ποσού.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας (αρ.αποφ. 3/2012) προτείνει η κατανομή του ποσού να είναι ως εξής:
Α) 60% για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
Β) 40% για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μάντσιος Βασίλειος, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης αιτείται μεγαλύτερο ποσοστό επιχορήγησης καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο σε προηγούμενη απόφασή του είχε επιχορηγήσει αποκλειστικά την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρ/θμιας Εκπαίδευσης συμφωνεί με το αίτημα του ανωτέρω.
Ο Δήμαρχος προτείνει να δοθεί το ποσό των 10.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας και το ποσό των 3.990,00 € στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την κατανομή των χρημάτων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και την πρόταση του Δημάρχου,

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Αποδέχεται το ποσό των 13.990,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:
Εγγράφει πίστωση 13.990,00 € στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες» μεταφέρει πίστωση 13.990,00 € και κατανέμει ως εξής:

Α) Ποσό εκ 3.990,00 € για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας και ψηφίζει την πίστωση για τον ανωτέρω σκοπό.
 Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

Β) Ποσό εκ 10.000,00 € για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων  του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας και ψηφίζει την πίστωση για τον ανωτέρω σκοπό.
Τo χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί  επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Αρσένης Καλλικρατίδας, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 12) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Χριστοδούλου Νικόλαος, 16) Φάλκος Κωνσταντίνος.
Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανουδας Βαρσάμης,  2) Πράτσας Άγγελος,  οι οποίοι ψηφίζουν την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ