Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                          6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                      10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                        11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  58/2012
Θέμα: 2ο  
«Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/2005, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει έως την 28η Φεβρουαρίου επί των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ώστε να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ενώ το Π.Δ. 254/05 καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση των αδειών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 20/12/2012 με την υπ’ αριθ. 397/2011 απόφασή του, όπως ορίζεται και από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 3377/05, καθόρισε τον ανώτατο αριθμό αδειών και προσδιόρισε ισάριθμες συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εποχικών ειδών.

Οι θέσεις οι οποίες καθορίσθηκαν είναι οι εξής:
1. Θέσεις στάσιμων μικροπωλητών: για πώληση καλαμποκιού οχτώ, ποπ-κορν τέσσερις, μαλλί της γριάς τέσσερις.
2. Θέσεις στάσιμων κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο (ιδιωτικό) συνολικού αριθμού έξι αδειών, μία για κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα του Δήμου μας.
3. Θέσεις-άδειες κατάληψης χώρου για παραγωγούς που έχουν εφοδιασθεί με σχετική άδεια από τις Δ/νσεις-Τμήματα Εμπορίου, ο χώρος εγκρίθηκε όπως έχουν οριστεί από τα Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια του Δήμου μας.
4. Θέσεις στάσιμων μικροπωλητών σε ιδιωτικούς χώρους, για πώληση καλαμποκιού – γριάς μαλλί, σύμφωνα με τις αιτήσεις που θα γίνουν.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95 αναφέρει ότι δικαιούχοι άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το συνολικό αριθμό των αδειών είναι τα πρόσωπα των κατωτέρων κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α’),
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστα­τεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ενώ οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 είναι τα εξής:
1. Αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της.
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με με την παρ.13 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β'):
«Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
1) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),
2) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,
3) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
6) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας,
7) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.
Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.»

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.: 2723/24-02-2012 έγγραφο μας προσκλήθηκε να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. για τη διαδικασία των κληρώσεων, υπάλληλος βαθμού Α του Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, όπου όπως είναι απών.


Υποβάλλουμε τους φακέλους των ενδιαφερόμενων που αφορούν θέσεις στάσιμων κινητών καντινών σε συγκεκριμένο χώρο (ιδιωτικό), σύμφωνα με τις οποίες δεν πληρεί καμία αίτηση τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 2323/95.
1) Γραμμένου Άννα του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Τ.Κ.Μεταγγιτσίου. (πλήρης φάκελος)
2) Βογιατζής Οδυσσέας του Αποστόλου και της Σοφίας, κάτοικος Δ.Κ. Αγίου Νικολάου. (Δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας)
3) Δημητριάδης Μιχαήλ του Ιωάννης και της Στυλιανής, κάτοικος Δ.Κ.Νικήτης. (Δεν είναι άνεργος είναι εν ενεργεία έμπορος)
4) Σπανού Γεωργία του Πανταζή και της Γερακίνας, κάτοικος Δ.Κ.Συκιάς. (ο σύζυγος συνδέεται με οργανωμένη ομοειδή επιχείρηση-εστιατόριο)
5) Γιώβου Γιασεμή του Γεωργίου και της Φωτεινής, κάτοικος Τ.Κ.Σάρτης.(Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά σε ομοειδή κατάστημα (του πατέρας της))
6) Μελίσση Μαρία του Αχιλλέα και της Μαρούδας, κάτοικος Δ.Κ. Συκιάς. (1. Έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα και 2. Δεν υπάρχει συμφωνητικό μίσθωσης χώρου)

Συνεπώς σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 254/05 η αίτηση που πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις (πλήρης φάκελος) είναι της Γραμμένου Άννας του Νικολάου και της Αικατερίνης, κάτοικος Τ.Κ.Μεταγγιτσίου.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει  ότι η κα. Σπανού Γεωργία του Πανταζή έχει καταθέσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά  που εξαλείφουν τον ανωτέρω λόγο.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι ανωτέρω αιτήσεις είναι όσες και οι υπόλοιπες αδιάθετες άδειες, για το λόγο αυτό προτείνει να δοθούν όλες.

Όσον αφορά τις θέσεις όλων των υπόλοιπων κατηγοριών όπως είχαν αποφασιστεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει κατατεθεί καμία αίτηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:
-την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,
-τις σχετικές διατάξεις των Ν.2323/95, Ν.3377/05 και του Π.Δ. 254/05
-την ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β)

Αποφασίζει

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

1. Γραμμένου Άννα του Νικολάου, κάτοικος Τ. Κ. Μεταγγιτσίου, ομόφωνα χορηγεί άδεια για στάσιμη καντίνα στη θέση «Βαθιά» Μεταγγιτσίου.

2. Βογιατζής Οδυσσέας του Αποστόλου, κάτοικος Δ.Κ.Αγίου Νικολάου, κατά πλειοψηφία χορηγεί άδεια για στάσιμη καντίνα σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στη θέση «Πατήρια» Δ.Κ. Αγίου Νικόλαου.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 9) Φάλκος Κωνσταντίνος, 10) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Μάλαμα Κυριακή, 13) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 14) Μάντσιος Βασίλειος.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Παπαστεργίου Αχιλλέας, οι οποίοι δεν ψηφίζουν διότι δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας και δεν πληροί τις προϋποθέσεις.


3. Δημητριάδης Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικος Δ.Κ.Νικήτης, κατά πλειοψηφία χορηγεί άδεια για στάσιμη καντίνα στη θέση «Χλιάδου» Νικήτης.

Υπέρ είναι οι δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιιος, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος, 7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 8) Φάλκος Κωνσταντίνος, 9) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Μάντσιος Βασίλειος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 2) κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας, 3) κα. Λαθούρη Πάργα Μαρία, δηλώνουν λευκό.
Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ψηφίζει όπως την ανωτέρω εισήγηση.

4. Σπανού Γεωργία του Πανταζή, κάτοικος Δ.κ.Συκιάς, κατά πλειοψηφία χορηγεί άδεια για στάσιμη καντίνα στη θέση «Ψιλές Αμμούδες» Σάρτης.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 9) Φάλκος Κωνσταντίνος, 10) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 11) Κατσίκης Παναγιώτης, 12) Μάλαμα Κυριακή, 13) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 14) Μάντσιος Βασίλειος, 15) Παπαστεργίου Αχιλλέας.

Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ψηφίζει όπως την ανωτέρω εισήγηση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φάλκος Κωνσταντίνος δεν συμμετέχει, άρθρο 99 του Ν.3463/2006

5. Γιώβου Γιασεμή του Γεωργίου, κάτοικος Τ.Κ.Σάρτης, κατά πλειοψηφία απορρίπτεται η χορήγηση στάσιμης καντίνας στη θέση «Ψιλές Αμμούδες» Σάρτης, μπροστά από το κατάστημα του πατέρας της.

Υπέρ της χορήγησης είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Μάντσιος Βασίλειος, 2) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 3) Ανωγνωστάρας Γεώργιος, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Αρσένης Καλλικρατίδας, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Μάλαμα Κυριακή, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος.
Κατά της χορήγησης είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 2) Κατσίκης Παναγιώτης, 3) Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος ψηφίζει όπως την ανωτέρω εισήγηση, 4) Πράτσας Άγγελος, 5) Φάλκος Κωνσταντίνος, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) Παπαστεργίου Αχιλλέας, δηλώνουν λευκό. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., δηλώνει παρών.

6. Μελίσση Μαρία του Αχιλλέας, κάτοικος Δ.Κ. Συκιάς, κατά πλειοψηφία χορηγεί άδεια για στάσιμη καντίνα στη θέση «Τηγάνια» στο Κριαρίτσι Δ.Κ.Συκιάς.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Λογοτριβή Ελένη, 3) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 4) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 5) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 6) Χριστοδούλου Νικόλαος, 7) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 8) Φάλκος Κωνσταντίνος, 9) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 10) Κατσίκης Παναγιώτης, 11) Μάλαμα Κυριακή, 12) Μάντσιος Βασίλειος, 13) Παπαστεργίου Αχιλλέας.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, οι οποίοι ψηφίζουν όπως την ανωτέρω εισήγηση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης δηλώνει λευκό και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., δηλώνει παρών.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ