Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                    3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                     8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                        9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                     10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                        11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά «Ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Σιθωνίας στους εργαζομένους των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  55/2012
Θέμα: 8ο   εκτός ημ. διατάξεως
«Ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Σιθωνίας στους εργαζομένους των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πράτσα Άγγελο, ο οποίος εισηγούμενος το όγδοο (8ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δήμου Σιθωνίας στους εργαζομένους των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας σχετικά με την επικείμενη κατάργησή τους.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Πράτσα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Συντάσσεται ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, ως ακολούθως:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Συμπαράστασης του Δήμου Σιθωνίας στους εργαζομένους των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας

Κατηγορηματική είναι η αντίθεσή του Δήμου Σιθωνίας στην απόφαση κατάργησής του ΟΕΕ & ΟΕΚ που θα επιφέρει στην ουσία την κατάργηση των κοινωνικών παροχών που είναι απόλυτα σημαντικές για ένα ολόκληρο πλέγμα εργοδοτών, εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων του Νομού Χαλκιδικής.
Πρόκειται για δύο Οργανισμούς που λειτουργούν αποκλειστικά από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, παρέχοντας κοινωνική στήριξη σε χιλιάδες χαμηλόμισθες οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχουν στη διάθεσή τους τεράστια ακίνητη περιουσία που δημιουργήθηκε από τα χρήματα των εργαζομένων.
Στη Χαλκιδική περί της 22.000 εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων είναι ενταγμένοι στα προγράμματα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, όπως του Κοινωνικού Τουρισμού, των οργανωμένων εκδρομών και προγραμμάτων διανομής βιβλίων και θεάτρου.
Το γραφείο Πολυγύρου μόνο για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εξοφλεί περί τα 4.000.000 ευρώ το χρόνο. Χρήματα που κινούν περί τις 230 ξενοδοχειακές μονάδες και είναι ζωτική ανάσα για την ξενοδοχειακή αγορά της Χαλκιδικής.

Η κατάργησης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ο οποίος λειτουργεί αυτοδύναμα από τις εισφορές των εργαζομένων (1,00%) και των εργοδοτών (0,75%) πρακτικά συνιστά κατάργηση της ανθρωπιάς.
Ο ΟΕΚ χορηγεί επιδότηση ενοικίου σε πάνω από 1.300 οικογένειες το χρόνο, έχει χορηγήσει περί τις 2.500 δάνεια αγοράς και ανέγερσης κατοικιών και περί τα 1.800 δάνεια αποπεράτωσης και επισκευής. Ενώ έχει χορηγήσει 250 δάνεια αγορά και ανέγερσης κατοικιών για τις ευπαθείς ομάδες. Η κατάργηση του ΟΕΚ θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα στους συγκεκριμένους δανειολήπτες καθώς θα σταματήσουν να πληρώνουν δόσεις με ότι αυτό συνεπάγεται ενώ συγχρόνως όλα τα κατασκευαστικά προγράμματα του οργανισμού μένουν στον αέρα και χάνονται όλες οι θέσεις εργασίας που συνεπάγονται από αυτές τις δραστηριότητες του ΟΕΚ.

Η λειτουργία και των δύο αυτών των Οργανισμών δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και βοηθά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των εργαζομένων.

Με βάσει τα παραπάνω ο Δήμος Σιθωνίας ζητεί:
1. Να μη καταργηθούν οι δύο οργανισμοί και να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας των 1400 εργαζομένων στους δύο οργανισμούς.
2. Να διατηρηθούν και να επεκταθούν οι κοινωνικές παροχές που προσφέρουν αυτοί οι δύο οργανισμοί.
3. Να διασφαλισθεί και να διατηρηθεί η ακίνητη περιουσία των δύο οργανισμών.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ