Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας. 

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1)      Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης

2)      Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                              2) Σπανός Μιχαήλ

3)      Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος

4)      Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος

5)      Αναγνωστάρας Γεώργιος                                         5) Χαλκιά Άννα

6)      Ψηλογιάννης Γεώργιος                                      6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.

7)      Χριστοδούλου Νικόλαος                                        7) Γκαλή Γιαννούλα

8)      Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ

9)      Παπαστεργίου Αχιλλέας                                          9) Πράτσας Ιωάννης

10)  Φάλκος Κωνσταντίνος                                           10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος

11)  Κωστίκας Στυλιανός                                             11) Πετρίδης Νικόλαος

12)  Γιοβανούδας Βαρσάμης

13)  Γεωργιάδης Αναστάσιος

14)  Κατσίκης Παναγιώτης

15)  Πράτσας Άγγελος

16)  Μάλαμα Κυριακή

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Έγκριση Προγραμματική Σύμβασης του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

           

Αριθμός Απόφασης:  52/2012Θέμα: 5ο   εκτός ημ. διατάξεως            «Έγκριση Προγραμματική Σύμβασης του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012». 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ.: 105/16-02-2012 έγγραφό της η ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε μας αποστέλλει σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών έτους 2012 και ζητά την έγκρισή της σχετικής πίστωσης, τον ορισμό εκπρόσωπου στην Κοινή Επιτροπή και τον ορισμό εκπρόσωπου για την υπογραφή της σύμβασης.

Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση για α) την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους 2012 β)την ψήφιση της σχετικής πίστωσης γ) τον ορισμό εκπρόσωπου στην Κοινή Επιτροπή και δ) τον ορισμό εκπρόσωπου για την υπογραφή της σύμβασης.

Προτείνω το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συμμετοχή του  Δήμου στην Προγραμματική Σύμβαση, να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή τον  Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάντσιο Βασίλειο και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

Η δαπάνη του ποσού 15.000,00€ έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 2012 και στον ΚΑ. 02.00.6736.0001 και ψηφίζει την αντίστοιχη πίστωση.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε τα σχετικά με τα ανωτέρω.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

 

Α) Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έτους 2012, ως εξής:

 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για το έτος 2012. Σήμερα ……………………………………….. 2012, οι πιο κάτω φορείς :  1.       Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Βασιλίσσης Όλγας 198  Τ.Κ. 54655, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη  κ. Διονύση Ψωμιάδη, σύμφωνα με την ……απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 2.       Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54627. νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. …………………….. σύμφωνα με την ………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.       Ο Δήμος Ν. Προποντίδας, που εδρεύει στα Ν. Μουδανιά, Τ.Κ. 63200, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ιορδανίδη Δαμιανό, σύμφωνα με την …… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 4.       Ο Δήμος Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Τ.Κ. 63088, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη,  σύμφωνα με την ….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 5.       Ο Δήμος Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσανδρεία, Τ.Κ. 63077, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Παπαγιάννη Βασίλειο σύμφωνα με την ……. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 6.       Ο Δήμος Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο, Τ.Κ. 63100, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Ζωγράφο Αστέριο σύμφωνα με την ……. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 7.       Ο Δήμος Αριστοτέλη, που εδρεύει στην Ιερισσό, Τ.Κ. 63075, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Πάχτα Χρήστο σύμφωνα με την …… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 8.       Η Επιχείρηση της Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» που εδρεύει στον Πολύγυρο, οδός 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, Τ.Κ. 63100, και στο εξής θα αναφέρεται με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή της κ. Συργανίδη Θεόδωρο, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την ……  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : Άρθρο 1 Προοίμιο 1.1.       Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, καταγράφεται κατά τους θερινούς, κυρίως, μήνες του έτους μια αυξημένη όχληση από κουνούπια. Το πρόβλημα των κουνουπιών αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στην Π.Ε.Χ., εξαιτίας του τουρισμού και των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών και τουριστών που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές της Π.Ε.Χ. κατά την τουριστική περίοδο. Έτσι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αποκτά περιεχόμενο αναπτυξιακό, ενώ με βάση την εμπειρία των δύο (2) προηγούμενων ετών, από την εμφάνιση κρουσμάτων λοιμώξεων λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου, το φαινόμενο αποτελεί και ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα από άποψη δημόσιας υγείας.  1.2.     Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού υλοποιήθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, τα οποία βασίζονταν κυρίως στη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, μέσω επίγειων παρεμβάσεων στο αστικό, περιαστικό και τα φυσικά συστήματα των  περιοχών αυτών.  1.3.    Για την επιτυχή υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούληση τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής, το οποίο θα περιλαμβάνει το συνδυασμό του συνόλου των διαθέσιμων μεθόδων Καταπολέμησης Κουνουπιών που υλοποιήθηκαν με επιτυχία στο παρελθόν. Άρθρο 2Αντικείμενο Σύμβασης 2.1.      Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, κατά τους θερινούς μήνες του έτους 2012.             Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές: α) την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών.β) την διενέργεια επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών και εφόσον απαιτηθεί, των ακμαίων κουνουπιών., γ) την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων.  Το έργο αναλυτικότερα προβλέπει τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών κουνουπιών, την παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και συγκέντρωσης προνυμφών κουνουπιών, τη διενέργεια δειγματοληψιών, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών, την οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από εδάφους και την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων από εδάφους καθώς και την αξιολόγηση: α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα καιβ) των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπρόσθετα προβλέπεται η παρακολούθηση όχλησης των τέλειων εντόμων και η καταπολέμηση τους σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους επίγειους ψεκασμούς και ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου. Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα. Θα γίνεται διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διασφάλιση  της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού υγρού, για τη διενέργεια των ψεκασμών και τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης σκευάσματος στο ψεκαστικό μίγμα. Επισημαίνεται ότι οι διενεργούμενες παρεμβάσεις καταπολέμησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες και μετά την έκδοση των αντίστοιχων αδειών επέμβασης και αδειών κυκλοφορίας σκευασμάτων, από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2.2.      Αναλυτικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενέργειες με το χρονοδιάγραμμα και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, όπως παρουσιάζονται στα επόμενα άρθρα 3 και 4 της παρούσας Σύμβασης.
 Άρθρο 3 Προϋπολογισμός 3.1.   Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών  της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 325.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός ως προς τις επιμέρους εργασίες αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)
 Εργασίες δειγματοληψίας στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα§         20 ανθρωπομήνες Χ 1.500,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο.§         Δαπάνες μετακίνησης για δειγματοληψία και αναλύσεις, αναλωσίμων κ.λ.π.     45.000,00
 Διενέργεια ψεκασμών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα§         96 ανθρωπομήνες Χ 1.500,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο.§         Δαπάνες μετακίνησης και αναλωσίμων για ψεκασμούς, κλπ.    190.000,00
 Προμήθεια σκευασμάτων  30.000,00
 Υποστηρικτικές εργασίες§         8,0 ανθρωπομήνες Χ 1.875,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο, για την επιστημονική υποστήριξη του έργου, τις χαρτογραφήσεις και την αξιολόγηση των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, κλπ.     15.000,00
 Διαχείριση, διοίκηση προγράμματος (10%)  32.500,00
 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής§         7 ανθρωπομήνες Χ 1.786,00 € / μήνα, κατά μέσο όρο  12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 325.000,00

 3.2               Οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης ως συνέπεια των προαναφερόμενων εγκρίσεων ή και ειδικών συνθηκών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, γίνεται μόνο με ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας. Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 4.1.     Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΤΙΤΛΟΣ 2012
Μήνες Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ
Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής                        
Εργασίες δειγματοληψίας στο φυσικό περιαστικό και αστικό σύστημα                        
Διενέργεια ψεκασμών στο φυσικό περιαστικό και αστικό σύστημα                        
Προμήθεια σκευασμάτων                        
Υποστηρικτικές εργασίες                        
Διαχείριση – Διοίκηση του Προγράμματος                        
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων                        

  4.2.  Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής (όπως   αυτή προβλέπεται στο Άρθρο 8 της παρούσας Σύμβασης), ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  Άρθρο 5 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων 5.1.       Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει: 5.1.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών. 5.1.2. Να υποβοηθήσει τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν. 5.1.3. Τη διάθεση των πόρων της ΣΑΕΠ 008, Κωδ. Έργου 2003 ΕΠ 00800008 και των ιδίων πόρων της που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας  Σύμβασης. 5.1.4. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τους άλλους συμβαλλόμενους και τα αρμόδια όργανα τους στην υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στη σύμβαση αυτή αντικειμένων. 5.1.5. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της σύμβασης να παρεμβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς. 5.1.6. Να διαθέσει εκπρόσωπό της για τη στελέχωση της Κοινής Επιτροπής και υπηρεσιακούς της υπαλλήλους για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής. 5.2.       Η ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας αναλαμβάνει: 5.2.1. Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών. 5.2.2. Να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή της. 5.2.3. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της που γνωρίζουν σε βάθος τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος. 5.2.4. Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του προγράμματος.  5.3.       Οι πέντε (5) Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής αναλαμβάνουν ο καθένας ξεχωριστά: 5.3.1. Να διευκολύνουν το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, την πραγματοποίηση των απαιτούμενων συνεργασιών και γενικότερα στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Ειδικότερα θα πρέπει ο καθένας να ορίσει εκπρόσωπο του ο οποίος θα διευκολύνει με κάθε τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών. 5.3.2. Να διαθέσουν το σύνολο των απαιτούμενων μέσων, στοιχείων και προτάσεών τους (διάθεση κατάλληλου προσωπικού, χαρτογραφικών υποβάθρων, κλπ) από την προηγούμενη εμπειρία υλοποίησης των προγραμμάτων καταπολέμησης.  5.3.3. Να ενημερώνουν καθημερινά τον τοπικό πληθυσμό για το πρόγραμμα των ψεκασμών καθώς και για τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν κατά την διάρκεια των ψεκασμών. Επίσης να ενημερώνουν τους κατοίκους των περιοχών τους για την αποφυγή δημιουργίας εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών με δική τους υπαιτιότητα. 5.3.4. Να υποβοηθήσουν τη σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν. 5.3.5. Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας  Σύμβασης. 5.3.6. Να διαθέσουν από έναν (1) εκπρόσωπο τους για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής. 5.4.       Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ αναλαμβάνει φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του αντικειμένου της Σύμβασης. Συγκεκριμένα: 5.4.1. Την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 της παρούσας. 5.4.2. Να διαθέσει για το σκοπό αυτό τον αναγκαίο εξοπλισμό και το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις αναγκαίες προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης. 5.4.3. Να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και των συμβαλλόμενων Δήμων για τη διενέργεια των αντίστοιχων επεμβάσεων. 5.4.4. Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 8 στο πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών. Επιπλέον να παρέχει οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητείται από την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή, προφορικά ή γραπτά, κατά τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων από αυτήν.    5.4.5. Τη διαχείριση, διοίκηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα :           την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου και την ενημέρωση των μελών της Κοινής Επιτροπής σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου.           την προετοιμασία με την έγκαιρη αποστολή του σχετικού ενημερωτικού υλικού των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής, προς την οποία παρέχει επίσης την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη           τη διεκπεραίωση των ταμειακών συναλλαγών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης (πληρωμές προμηθευτών, εξειδικευμένων συνεργατών – εταιριών κλπ)           την αντιμετώπιση ζητημάτων οργανωτικού – διοικητικού χαρακτήρα  5.4.6. Την υποβοήθηση για σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων εφόσον αυτές απαιτηθούν. 5.4.7. Να διαθέσει εκπρόσωπο της για τη στελέχωση της Κοινής επιτροπής. 5.4.8. Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης θα περιέλθει στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. το σύνολο του ποσού της χρηματοδότησης (325.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο θα διατεθεί από αυτήν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην Κοινή Επιτροπή, καθώς και την τελική έκθεση αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου.   Άρθρο 6Πόροι6.1. Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέλθουν από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους πέντε (5) συμβαλλόμενους Δήμους. Ειδικότερα από την Π.Κ.Μ θα προέλθουν από α) ιδίους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής με κωδ.072γ.9899 και β) πιστώσεις του ΠΔΕ 2011(ΣΑΕΠ 008, Κωδ. Έργου 2003 ΕΠ 00800008) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Π.Κ.Μ συμμετέχει στην παρούσα μέχρι του ποσού των 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους Δήμους, συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος καταπολέμησης με το ποσό των 15.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .από τον προϋπολογισμό του 2012 ως εξής : – Δήμος Προποντίδας,  ποσό 15.000,00 € από τον ΚΑ 00.6736.0003– Δήμος Σιθωνίας,  ποσό 15.000,00 € από τον ΚΑ 00.6736.0001– Δήμος Κασσάνδρας,  ποσό 15.000,00 € από τον ΚΑ 00.6736.002– Δήμος Πολυγύρου,  ποσό 15.000,00 € από τον ΚΑ  02.006736.001– Δήμος Αριστοτέλης,  ποσό 15.000,00 € από τον ΚΑ 00.6736.04  Άρθρο 7Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης  7.1.       Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31-12-2011, οπότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή αλλά και η διοικητική και λογιστική υποστήριξη του προγράμματος. 7.2.             Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό επιβάλλεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης. Άρθρο 8Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης8.1. Κοινή Επιτροπή  8.1.1.    Για την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή». Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από οκτώ (8) μέλη, τα οποία ορίζονται ανά ένα (1) από κάθε συμβαλλόμενο φορέα. Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να αποστείλουν στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους. 8.1.2.    Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της. 8.1.3.        Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της. 8.1.4.          Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής συγκαλείται εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης με ευθύνη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. 8.1.5.    Η Επιτροπή αποφασίζει για την πορεία των εκταμιεύσεων προς την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., μετά τη σχετική πιστοποίηση της αντίστοιχης προόδου του έργου. 8.1.6.    Η Επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Σύμβασης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 8.1.7.    Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 8.1.8.      Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης. Το ειδικό αυτό προσωπικό αποτελεί την Τεχνική Επιτροπή, εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστημονικά θέματα, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 8.1.9.    Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 45 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς.  8.1.10.    Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της (5/9). Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. 8.1.11.  Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.          

8.2.        Επιστημονική Επιτροπή και Κλιμάκια Ελέγχου.

 8.2.1.        Για την επιστημονική και συνεχή καθ’ όλο το έτος παρακολούθηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων του προγράμματος, συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους κατάλληλης ειδικότητας των αρμόδιων Υπηρεσιών της  Π.Ε. Χαλκιδικής.8.2.2.        Στην ανωτέρω Επιτροπή παρέχεται έγκαιρα κάθε δυνατή πληροφορία για την επιστημονική παρακολούθηση του προγράμματος (χάρτες οικολογικής χαρτογράφησης, μεθοδολογία των υποδεικνυόμενων προς ψεκασμό επιφανειών, κλπ).8.2.3.  Τα Κλιμάκια Ελέγχου αποτελούνται από 3μελείς επιτροπές στις οποίες συμμετέχει ένας Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ένας Επόπτης Δημόσιας Υγείας και ένας Γεωτεχνικός του τοπικού Δήμου. Τα Κλιμάκια συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και αναφέρονται στην Επιστημονική Επιτροπή, από την οποία λαμβάνουν οδηγίες και εντολές. Ανάλογα με τη γεωγραφική ή άλλου είδους ιδιαιτερότητα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, μπορεί να οριστούν περισσότερα του ενός Κλιμάκια. Τις μετακινήσεις των Κλιμακίων συντονίζουν οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, οι οποίες έχουν και την ευθύνη σύνταξης των αποφάσεων συγκρότησης καθώς και τη διαχείριση/ διαβίβαση αρμοδίως, των (προτυποποιημένων) εκθέσεων που συντάσσουν τα Κλιμάκια. Οι εκθέσεις τους συντάσσονται με ευθύνη του αντίστοιχου Επόπτη Δημόσιας Υγείας που συμμετέχει στο Κλιμάκιο.8.2.4.    Οι μετακινήσεις των μελών της Επιτροπής και των Κλιμακίων Ελέγχου καλύπτονται εξολοκλήρου από τους πόρους για την εκτέλεση του προγράμματος. 8.2.5   Το πρόγραμμα εκτέλεσης των ψεκασμών θα πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα με τηλεομοιοτυπία στα μέλη της Επιτροπής και των Κλιμακίων Ελέγχου και οπωσδήποτε τηλεφωνικά.8.2.6    Τα αποτελέσματα των αυτοψιών της Επιτροπής και οι σχετικές περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. για την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, θα κοινοποιούνται προς αξιολόγηση στην Κοινή επιτροπή. Επίσης θα αποστέλλονται σχετικές μηνιαίες εκθέσεις με το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 8.2.7.           Το σύνολο των στοιχείων και εκθέσεων από την Επιστημονική Παρακολούθηση του Προγράμματος και τα Κλιμάκια Ελέγχου θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μελών της Κοινής Επιτροπής και των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Άρθρο 9 Ποινικές Ρήτρες  9.1       Σε περίπτωση υπαίτιας μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων καθενός συμβαλλόμενου μέρους προς άλλο ή την Κοινή Επιτροπή, το υπερήμερο συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 1% του ποσού συμβολής του στην Προγραμματική Σύμβαση μηνιαίως, ως ποινική ρήτρα υπερημερίας. O υπολογισμός του ποσού της ρήτρας ξεκινά μετά παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο συμβαλλόμενο μέρος της σχετικής απόφασης της Κοινής Επιτροπής για την διάθεση πίστωσης από αυτό και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω αναφερόμενη υπαιτιότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Τα ποσά αυτά θα κατατίθενται στην Κοινή Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για την διάθεσή τους υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως, επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  9.2       Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης αυτής ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των συναλλακτικών ηθών από συμβαλλόμενο μέρος δίνει το δικαίωμα στα άλλα να ζητήσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 10 Τελικές Διατάξεις  10.1.     Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά με ομοφωνία.  10.2.     Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη   υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων   αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μέρων από δικαιώματα ή          απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.  Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 9 αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα.     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ   

 

Για την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αναπληρωτής  Περιφερειάρχης Διονύσης  Ψωμιάδης 

 Για την Π.Ε.Δ. Κ. Μακεδονίας   Ο ……………………….
 Για τον Δήμο ΠολυγύρουΟ Δήμαρχος Ζωγράφος Αστέριος  Για τον Δήμο Ν. ΠροποντίδαςΟ ΔήμαρχοςΙορδανίδης Δαμιανός  
                 Για τον Δήμο ΣιθωνίαςΟ Δήμαρχος Τζίτζιος Ιωάννης  Για τον Δήμο ΚασσάνδραςΟ Δήμαρχος Παπαγιάννης Βασίλειος 

 

 

                Για την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής

 Συργανίδης Θεόδωρος 

 

Για τον Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμαρχος Πάχτας Χρήστος

Β) Η δαπάνη του ποσού 15.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ. 02.00.6736.0001 του  προϋπολογισμού 2012 και ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση για τον ανωτέρω σκοπό.

Γ) Ορίζει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή τον Αντιδήμαρχο κ. Ψηλογιάννη Γεώργιο, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάντσιο Βασίλειο.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει την παραπάνω σύμβαση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη Υπογραφή                                                                         ΥπογραφέςΑκριβές ΑπόσπασμαΝικήτη, 05/03/2012Ο Πρόεδρος   ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ