Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                          1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                     3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                           4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                        5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                           6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                          7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                        8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                            9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                            10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                               11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.
 
Αριθμός Απόφασης:  51/2012
Θέμα: 4ο    
«1. Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ενημέρωσε τα μέλη του σώματος ότι Δήμος Σιθωνίας δύναται να συμμετάσχει στην υλοποίηση Σχεδίου Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων που διαβιούν στην περιοχή  της Χαλκιδικής , και ειδικότερα των εξής ομάδων στόχου:
• Μετανάστες – Παλινοστούντες – Πρόσφυγες.

Το Σχέδιο θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο προκηρύχτηκε από την Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (πρώην ΕΥΔ EQUAL). Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 2.1507/οικ 4.60/23.01.2012   πρόσκληση, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 7.000.000,00 €, ενώ ο προϋπολογισμός του κάθε Σχεδίου μπορεί να ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 800.000 ευρώ.
Σκοπός της πρόσκλησης είναι η διαμόρφωση και η υποβολή για ένταξη και χρηματοδότηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου, κατά τους όρους της οικείας προκήρυξης και της υπ’ αρ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής», με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου απαιτείται ο Δήμος Σιθωνίας να συνεργαστεί με άλλους φορείς και να συστήσουν Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.), βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α), η οποία θα είναι και ο δυνητικός δικαιούχος του έργου. Οι συμμετέχοντες φορείς, κατά τους όρους της προκήρυξης, πρόκειται να συνυπογράψουν έγγραφη συμφωνία με τη μορφή καταστατικού σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, στο οποίο θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε:
1) Προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στην περιοχή της Χαλκιδικής, ο Δήμος Σιθωνίας να συμμετάσχει στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής, με διακριτικό τίτλο : «Αριστοτέλης» και να συνεργαστεί για την υλοποίηση Σχεδίου τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης με τους ακόλουθους φορείς:
1. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
2. Δήμος Ν. Προποντίδας
3. Δήμος Αριστοτέλη
4. Δήμος Κασσάνδρας
5. Δήμος Πολυγύρου
6. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
7. Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
8. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
9. Ζ. Βαρδάτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε.
10.  Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-KEK
2) Συντονιστής εταίρος της ΑΣ να είναι η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ .
3)  Ο κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος να οριστεί ως υπεύθυνος Επικοινωνίας του φορέα για τις ανάγκες που θα προκύψουν για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
4) Ο Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να προβεί στην υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Επίσης στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σιθωνίας στην ΑΣ με τίτλο: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής, με διακριτικό τίτλο : «Αριστοτέλης», που θα συσταθεί με σκοπό την υλοποίηση Σχεδίου: « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε:
1) Την πλήρη αποδοχή των όρων της υπ΄ αρ. 2.1507/οικ 4.60/23.01.2012  πρόσκλησης,
2) Την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης
3) Τη δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τα ανωτέρω έγγραφα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Α)
1) τη συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής , με διακριτικό τίτλο : « Αριστοτέλης», με τους ακόλουθους φορείς:
1. Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
2. Δήμος Ν. Προποντίδας
3. Δήμος Αριστοτέλη
4. Δήμος Κασσάνδρας
5. Δήμος Πολυγύρου
6. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
7. Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής
8. Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής
9. Ζ. Βαρδάτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε.
10.  Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού-KEK
για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Το Σχέδιο θα αφορά την υποστήριξη των εξής ομάδων στόχου:
• Μετανάστες – Παλινοστούντες – Πρόσφυγες.

2) Συντονιστής Εταίρος ορίζεται Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
3) Ο κ. Βατιάνης Κωνσταντίνος ορίζεται ως υπεύθυνος Επικοινωνίας για τις ανάγκες που θα προκύψουν για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
4) Ο κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την προετοιμασία και την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Β)
1) την πλήρη αποδοχή των όρων της υπ΄ αρ. 2.1507/οικ 4.60/23.01.2012  πρόσκλησης,
2) την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης
3) τη δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ