Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

4η (2022) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  16.02.2022
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 1834
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας
                 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCovid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/4-2-2022 (ΦΕΚ Β΄ 430) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.».
6) Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» και την με αριθμό εγκύκλιο 426 αριθ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 με ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4, με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.  
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 22/02/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

1) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Αγίου Νικόλαος με οικιακά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    2) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Αγίου Νικόλαος με επαγγελματικά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    3) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Νέος Μαρμαράς με οικιακά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    4) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Νέος Μαρμαράς με επαγγελματικά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    5) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Νικήτη με επαγγελματικά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    6) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Δ.Ε. Τορώνης με οικιακά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    7) Εξέταση αιτημάτων επιχειρήσεων για χαρακτηρισμό τους ως εποχικής επιχείρησης και υπολογισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους (Δ.Ε. Τορώνης με επαγγελματικά τιμολόγια).
(Εισηγήτρια: κ. Καζάνη Άννα, Τμήμα Εσόδων)
    8) Ψήφιση Σχεδίου του Δήμου Σιθωνίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
(Εισηγητής: Κέντρος Γεώργιος, Πολιτική Προστασία)
    9) Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Χριστάρα Μαρία, Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού)
    10) Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
    11) Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Σιθωνίας έτους 2022.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη)
    12) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 3/2022 απόφασης του Λ.Τ.Σιθωνίας με θέμα «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Δ.Λ.Ταμείου Σιθωνίας)
    13) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 9/2021 απόφασης της Ε.Π. Ζωής με θέμα «Χορήγηση αδείας στιγμιαίας χρήσης εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    14) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 10/2021 απόφασης της Ε.Π. Ζωής με θέμα «Χορήγηση αδείας στιγμιαίας χρήσης εισόδου-εξόδου οχήματος σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    15) Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 11/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζωής με θέμα «Χορήγηση άδειας για τοποθέτηση κολονακίων σε επιχειρήσεις για άδειασμα λυμάτων»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος)
    16) Εισήγηση επί της υπ’ αρίθ. πρωτ. 11.401/14-07-2021 αίτησης γεωμετρικής μεταβολής (άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 2664/1998), του BEZAK (ΜΠΕΖΑΚ) PETER (ΠΕΤΕΡ) του LUDOVIT (ΛΟΥΝΤΟΒΙΤ).
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)
    17) Αίτηση κ. Οικονόμου Νικολάου για έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Αγ. Βαρβάρας Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Δόμησης)
    Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ