Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  463/2012


Θέμα: 9ο ημ. διατάξεως          


«Αποδοχή και κατανομή ποσού 12.960,00 € για
συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 1
η εντολή)
».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Αναγνωστάρα Γεώργιο, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου
Σιθωνίας, ο οποίος εισηγούμενος το ένατο (9o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το με αρ.
πρωτ.: 155891/11-12-2012 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κεντρική
Υπηρεσία, και την Χ.Ε. 46058/12, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 12.960,00 €
 που
αφορά  1
η κατανομή ΣΑΤΑ για
συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων. Το ποσό αυτό δεν είχε εγγραφεί αρχικά
στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο οι Ο.Τ.Α.
οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς απόδοση στις
σχολικές επιτροπές της αρμοδιότητάς τους των πιστώσεων που τους διατίθενται.


Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σιθωνίας,
σύμφωνα με απόφαση της, προτείνει η κατανομή του ποσού
να είναι ως εξής:


Α) 60% για το
ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».


Β) 40% για το
ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας».


Ύστερα από τα
ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή και
κατανομή των χρημάτων και ψηφίσεως της σχετικής πιστώσεως.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του κ. Αναγνωστάρα και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,


Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


 


Αποδέχεται το ποσό των 12.960,00
€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων ΣΑΤΑ (1
η εντολή).


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:


Εγγράφει πίστωση 12.960,00 €
στον Κ.Α. 06.00.1312.0000 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
(άρθρο 13 Ν.2880/2001)», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου,
στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.15.6141.0002 με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες
σχολείων-λοιπές δαπάνες που δεν  μπορούν
να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω ομάδες» μεταφέρει
πίστωση 12.960,00
€ και κατανέμει ως εξής:


 


Α) Ποσό εκ 7.776,00 € για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών
Σχολείων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 7.776,00 € το Ν.Π.Δ.Δ.
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.


            Το χρηματικό ένταλμα θα
εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.


 


Β) Ποσό εκ 5.184,00 € για την επισκευή και συντήρηση των Δημοτικών
Σχολείων  του  Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου
Σιθωνίας, για το λόγο αυτό επιχορηγεί με το ποσό των 5.184,00 € το Ν.Π.Δ.Δ.
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.


            Το χρηματικό ένταλμα θα
εκδοθεί επ’ ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σιθωνίας.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 463/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ