Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                  1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                               6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος              7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                  8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  46/2012
Θέμα: 37ο    
«Συζήτηση για την εποχιακή λειτουργία επιχειρήσεων».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τριακοστό έβδομο (37ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
 Υπάρχουν αιτήσεις για την εποχιακή λειτουργία επιχειρήσεων. Στην περιοχή μας υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο. Πιστεύουμε πως δεν είναι δίκαιο έναντι των υπολοίπων να ισχύσει κάτι τέτοιο. Για τα τουριστικά καταλύματα υπάρχουν γνωματεύσεις που ακυρώνουν αυτή την διαδικασία. Στην περίπτωση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών κτιρίων που δεν επιβαρύνουν τον Δήμο.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος, ανέφερε τα εξής:
Στην περίπτωση της εποχιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον Δήμο. Θα έχουμε μείωση των εσόδων από τις αιτήσεις για μείωση των δημοτικών τελών με συνέπεια να πρέπει οι συνδημότες μας να επωμιστούν το βάρος αυτό. Το κόστος θα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει για το συμφέρον του Δήμου και των συνδημοτών μας να κινούμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι το όριο του νόμου. Ο Δήμος δαπανά πολλά χρήματα για αυτές τις επιχειρήσεις, περισσότερα από τους υπόλοιπους δημότες, και είναι αδύνατο να εισπράττει λιγότερα. Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς έχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που δηλώνουν. Για τις περιπτώσεις των τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων μας καλύπτει γνωμάτευση η οποία υπάρχει και η άποψη των δικηγόρων. Όσο αφορά τα υπόλοιπα να δημιουργηθεί μια ζώνη βιοτεχνικών κτιρίων στην οποία να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή και το ύψος των δημοτικών τελών σε αυτή να είναι 1,75 ευρώ ανά τ.μ.. Η τιμή είναι χαμηλότερη από αυτήν που ίσχυε και παλαιότερα και θεωρούμε ότι έτσι λύνετε το πρόβλημα με αυτές τις επιχειρήσεις. Στην ουσία κάνουμε κάτι ανάλογο από αυτό που ορίζει ο νόμος. Άλλωστε η αλήθεια είναι ότι μέρος αυτών που η παραγωγή τους είναι εποχιακή τους υπόλοιπους μήνες χρησιμοποιούν τα κτίρια για εμπορικούς ή αποθηκευτικούς σκοπούς.
Ο κ. Πράτσας Άγγελος είπε ότι το πρόβλημα είναι με τα τουριστικά καταλύματα
Ο κ. Φάλκος Κωνσταντίνος είπε ότι το 80% των επιχειρήσεων του Δήμου μας είναι εποχιακές
Ο κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος είπε ότι για τα τουριστικά καταλύματα προβλέπει ο νόμος την διακοπή του ρεύματος
Ο κ. Ψηλογιάννης Ιωάννης αφού ανάγνωσε μέρος του Νόμου αναφέρει ότι ο Δήμος πρέπει να πάρει απόφαση αιτιολογημένη
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου,

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
 Να θεσπιστεί ζώνη για βιοτεχνικά και βιομηχανικά κτίρια στην οποία τα δημοτικά τέλη για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα να είναι 1,75ευρώ το τ.μ. και να μην ισχύσει το μέτρο της εποχιακής λειτουργίας για τις επιχειρήσεις γενικά. Η ένταξή τους στη συγκεκριμένη ζώνη θα γίνεται με αίτησή τους προσκομίζοντας την οικοδομική άδεια και την άδεια λειτουργίας τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ