Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  458/2012


Θέμα: 4ο ημ. διατάξεως          


«Καθορισμός θέσης τοποθέτησης νέου περιπτέρου
του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου
».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
τέταρτο (4o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 161/21-09-2012 αίτηση του κ. Σουνά Δημητρίου του
Αθανασίου, σύμφωνα με την οποία αιτείται τον καθορισμό θέσης τοποθέτησης νέου
περιπτέρου.


Με την αρ.
338/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης
περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Νικήτης στον ανωτέρω.


Με την αρ.
195/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νικήτης προτείνεται να του παραχωρηθεί
κοινόχρηστος χώρος 1,70*1,50 τ.μ. από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου,
απέναντι από συγκρότημα κατοικιών που συνορεύει από τη μία πλευρά με οικία
Κουμπούρη Γιωργάκη και από την άλλη πλευρά με οικία Καραμάνου, για να
τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου που δικαιούται με το υπ’ αριθμ. 1/2012
πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138
Α)
ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των δικαιούχων,
στην παραλία της Δ.Κ. Νικήτης, με την προϋπόθεση πρώτα να τελειώσει το έργο
ανάπλαση και ρυμοτόμηση της παραλία που έχει δρομολογηθεί.


Ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης προτείνει μετά από συνεννόηση με τον αιτούντα και τα μέλη της Δημοτικής
Κοινότητας Νικήτης να καθοριστεί ως θέση από την κάτω πλευρά του παραλιακού
δρόμου, μπροστά από το κτίριο της διοίκησης του λιμένα και απέναντι από την
ταβέρνα, για να τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου.


Ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ Γιοβανούδας Βαρσάμης αναφέρει ότι η απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας είναι διαφορετική και δε θέλει κόντρα με το Συμβούλιο. Ας έρθει
απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Νικήτης που να λέει να πάει στο λιμάνι.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, την απόφαση της Δ.Κ. Νικήτης, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και την αίτηση του ανωτέρω,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Καθορίζει ως
θέση, το περίπτερο του Σουνά Δημητρίου του Αθανασίου  να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος
1,70*1,50 τ.μ. από την κάτω πλευρά του παραλιακού δρόμου, ανάμεσα από το κτίριο
της διοίκησης του λιμένα και την απέναντι από το δρόμο ταβέρνα, για να
τοποθετήσει το σώμα του περιπτέρου, στην παραλία της Δ.Κ. Νικήτης.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12)
Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γκιώτης Νικόλαος, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Γκαλή
Γιαννούλα, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 19) Πετρίδης Νικόλαος, 20) Μάλαμα Κυριακή, 21) Κατσίκης Παναγιώτης.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 458/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ