Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


 


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


 


Αριθμός Απόφασης:  456/2012


Θέμα: 2ο ημ. διατάξεως          


«Ανανέωση της υπ’ αριθμ.241/2009 (πρακτικό 37ης
Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του Μυταυτσή Χριστοδούλου του Γεωργίου, κατοίκου Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής
».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το
δεύτερο (2o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’
αριθμ.: 21852/07-12-2012 έγγραφο του αρμοδίου υπαλλήλου κ. Παραλίκα Θεοδοσίου
σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης, στις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων άρθρο 94 παράγραφος 6
αριθμός 30, είναι η χορήγηση ( με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.


Επίσης σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ. 61 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και
λειτουργίας ΟΤΑ, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από
την 1
η Ιανουαρίου 2011.


Σύμφωνα με το Π.Δ. 254/2005
«Ρύθμιση Υπαιθρίου Εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),άρθρο 5 παρ.1 οι άδειες
υπαιθρίου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου που έχουν χορηγηθεί από τα αρμόδια
Νομαρχιακά Συμβούλια (η αρμοδιότητα αυτή έχει μεταβιβασθεί στα Δημοτικά
Συμβούλια) ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρονικό
διάστημα. Η αίτηση της ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην
αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους
λήξης της
. 


  
         Με βάση τα παραπάνω ο κ.
Μυταυτσής Χριστόδουλος του Γεωργίου, κάτοικος Δημοτικής  Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής, ήταν κάτοχος της υπ’
αριθμ.
.241/2009
(πρακτικό 37
ης Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
και έχει προσκομίσει όλα τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.
254/2005 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), για την  ανανέωση της άδειας υπαιθρίου πλανοδίου
εμπορίου για τρία (3) χρόνια. 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει για την ανανέωση της άδειας.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το
ανωτέρω έγγραφο,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Ανανεώνει την υπ’ αριθμ.:241/2009 (πρακτικό 37ης
Ν.Ε.Ε. 10/12/2009) 11-12-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (ΝΩΠΑ
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) του Μυταυτσή Χριστοδούλου του Γεωργίου, κατοίκου Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου
του Δήμου Σιθωνίας, για τρία (3) χρόνια.


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 456/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ