Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 25/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι
τέσσερις (24) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 22509/18-12-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι δύο  (22) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Σπανός Μιχαήλ


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χαλκιά Άννα


4) Λογοτριβή Ελένη                                                    4)
Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            5) Τσιάρας Εμμανουήλ


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Φάλκος Κωνσταντίνος


12) Γκιώτης Νικόλαος


13) Κωστίκας Στυλιανός


14) Γιοβανούδας Βαρσάμης


15) Γεωργιάδης Αναστάσιος


16) Γκαλή Γιαννούλα


17) Κατσίκης Παναγιώτης


18) Πράτσας Άγγελος


19) Πράτσας Ιωάννης


20) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


21) Πετρίδης Νικόλαος


22) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι υπάλληλοι του Δήμου κα. Μπαλάση Αγγελική και κ. Αναγνωστάρας
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης
Γεώργιος.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι
θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ. 
που αφορά την «Αποδοχή προκαταβολής συγχρηματοδοτούμενων έργων από τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα
ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως
κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.


 


Αριθμός Απόφασης:  452/2012


Θέμα: 3ο εκτός ημ. διατάξεως            


«Αποδοχή προκαταβολής
συγχρηματοδοτούμενων έργων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε».


 


Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο
(3o) θέμα εκτός της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Θέτει
υπόψη  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’
αριθμ.: Ε.Φ.Δ.-797-2012/19-12-2012 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο εγκρίνουν της προκαταβολή των παρακάτω ενταγμένων έργων όπως
προβλέπεται ως εξής:


1)                          
«Παρεμβάσεις
Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν.Μαρμαρά», ποσού 220.716,68 €.


2)                          
«Διαμορφώσεις
στον οικισμό του Αγίου Νικολάου», ποσού 161.632,10 €.


3)                          
«Διαμόρφωση
Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης», ποσού 176.879,13 €.


4)                          
«Αισθητικές
παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του οικισμού της Νικήτης», ποσού
243.558,77 €.


 


Ύστερα από τα
ανωτέρω παρίσταται ανάγκη αποδοχής και κατανομής των ανωτέρω χρημάτων και
ψηφίσεως της σχετικής πίστωσης και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο για να
αποφασίσει σχετικά.


   Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Δημάρχου και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε,


Αποφασίζει
Ομόφωνα


1) Αποδέχεται το ποσό των
220.716,68 € για το έργο «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία
Ν.Μαρμαρά», προερχόμενο από τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε ..


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει
πίστωση 220.716,68 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0011 με τίτλο «Παρεμβάσεις Εξωραϊσμού
στην Κεντρική Αρτηρία Ν.Μαρμαρά», το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού
κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7323.0110 με τίτλο «.


 


2) Αποδέχεται το ποσό των
161.632,10 € για το έργο «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου»
προερχόμενο από τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει
πίστωση 161.632,10 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0013 με τίτλο «Διαμορφώσεις στον
οικισμό του Αγίου Νικολάου» το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου,
στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0106 με τίτλο «.


 


3) Αποδέχεται το ποσό των
176.879,13 € για το έργο «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης», προερχόμενο
από τον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει
πίστωση 176.879,13 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0015 με τίτλο «Διαμόρφωση Παραλιακού
Μετώπου Οικισμού Σάρτης» το οποίο μεταφέρει μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου,
στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0107 με τίτλο «.


 


4) Αποδέχεται το ποσό των
243.558,77 € για το έργο «Αισθητικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη
του οικισμού της Νικήτης» προερχόμενο από τον
Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ..


Τροποποιεί τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2012, ως προς τα έσοδα και έξοδα ως εξής:


Δημιουργεί και εγγράφει
πίστωση 243.558,77 € στον Κ.Α. 06.00.1323.0009 με τίτλο «Αισθητικές παρεμβάσεις
στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του οικισμού της Νικήτης» το οποίο μεταφέρει μέσω
του αποθεματικού κεφαλαίου, στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.30.7326.0104 με τίτλο «.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 452/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 28/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ