Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το
πρακτικό της 23/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη,
σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
21575/28-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος
κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων
ήταν παρόντες είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης
Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας
Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου                   
3) Χαλκιά Άννα


4) Λαθούρη
Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός
Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7)
Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8)
Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης
Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου
Αχιλλέας


11) Γκιώτης
Νικόλαος


12) Κωστίκας
Στυλιανός


13)
Γιοβανούδας Βαρσάμης


14)
Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή
Γιαννούλα


16) Τσιάρας
Εμμανουήλ


17) Πράτσας
Άγγελος


18) Πράτσας
Ιωάννης


19)
Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα.
Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.


Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών
Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ. Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ.
Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά
τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη
διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το οποίο
συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την
ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική
Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση
του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  434/2012


Θέμα: 22ο       


«Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης
Σάρτης, που αποτελεί υπομελέτη της υπ’ αριθμ. 41/2012 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη
για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος
εισηγούμενος το εικοστό δεύτερο (22
o) θέμα της ημερησίας διατάξεως,
ανέφερε ότι:


Με την υπ’ αριθμ. 13/2012
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας εγκρίθηκαν τα πρακτικά
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Οικισμών Δήμου Σιθωνίας».


Ανάδοχος του παραπάνω διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Τυπάδης Γρηγόριος του Γεωργίου, 
Δρ. Πολιτικός –Υγιεινολόγος Μηχανικός, Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 63
– Τ.Κ. 115 21 Αθήνα με τον οποίο και υπογράφηκε το από 25/05/2012 συμφωνητικού
ποσού εκατόν
σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά
(149.666,40€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%.
 


Η προαναφερθείσα μελέτη αποτελείται από τις κάτωθι τέσσερις (4) υπομελέτες:


Ø   
Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Σάρτης (1)


Ø   
Αντικατάσταση-Εκσυγχρονισμός – Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου
Νικολάου (2)


Ø    Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης
Νικήτης (3)


Ø    Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης
Σάρτης (4)


Μετά από σχετική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκπονήθηκε η υπ’ αριθμ.
(1) υπομελέτη με τίτλο: «Αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης Σάρτης
», συμβατικής
δαπάνης τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ (30.560,00€), πλέον Φ.Π.Α..


Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή εντός του
εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για
τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση.


Η μελέτη ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση
και παραλαβή της σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.


Ύστερα από
το ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και
την παραλαβή της μελέτης.


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.
Παπαζαχαρία και την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


Εγκρίνει και
παραλαμβάνει την μελέτη με τίτλο:
«Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Σάρτης, που αποτελεί υπομελέτη της υπ’ αριθμ.
41/2012 μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για Συμπληρωματικά Έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Οικισμών Δήμου Σιθωνίας
», η οποία συντάχθηκε από τον μελετητή κ. Τυπάδη Γρηγόριο του
Γεωργίου,  Δρ. Πολιτικός –Υγιεινολόγος
Μηχανικός, κατόπιν της με αριθμ.: 13/2012 απόφασης ανάθεσης από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.


 


 


Η απόφαση
αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 434/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ