Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  424/2012


Θέμα: 12ο        


«Υποβολή αίτησης διόρθωσης
πρόδηλου σφάλματος ακινήτου στην Τ.Κ.Σάρτης».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το
δωδέκατο (12o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


            Στο
υπ’ αριθμ.: 415 οικόπεδο ο Βατάχος Αναστάσιος του Δημητρίου, κάτοικος Σάρτης,
το δήλωσε με την υπ’ αριθμ. 580 δήλωσή του φάκελο 17 δηλώσεων του
κτηματολογικού γραφείου Συκιάς, γιατί προφανώς εκ παραδρομής στο τοπογραφικό
της 1413/4-10-1972 άδειας οικοδομής, φαίνεται η παλιά αρίθμηση του οικοπέδου
(υπ’ αριθμ. 10 οικόπεδο) και όχι η καινούργια που έλαβε (υπ’ αριθμ. 415
οικόπεδο).


Για το λόγο αυτό πρέπει ο Δήμος
να υποβάλλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης στο
Κτηματολογικό Γραφείο Συκιάς Χαλκιδικής, ώστε το με ΚΑΕΚ 490630508002/0/0 και
υπ’ αριθμ.: 10 οικόπεδο (με τη νέα αρίθμηση) που είναι στην πραγματικότητα
δημοτική αύλακα (κανάλι) να καταχωρισθεί στο όνομα του Δήμου Σιθωνίας και να
εξαφανισθούν οι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να
καταχωρίσουν το συμβόλαιο σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών στο σωστό ΚΑΕΚ
49063010417 και υπ’ αριθμ. 415 οικόπεδο.


            Ύστερα
από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή
αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης.


            Το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.
Παπαζαχαρία, τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,


 


Αποφασίζει Ομόφωνα


 


1) Την υποβολή αίτησης διόρθωσης
πρόδηλου σφάλματος ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Συκιάς
Χαλκιδικής, ώστε το με ΚΑΕΚ 490630508002/0/0 και υπ’ αριθμ.: 10 οικόπεδο (με τη
νέα αρίθμηση) που είναι στην πραγματικότητα δημοτική αύλακα (κανάλι) να
καταχωρισθεί στο όνομα του Δήμου Σιθωνίας και να εξαφανισθούν οι δύο οριζόντιες
ιδιοκτησίες.


2) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ.
Τζίτζιος Ιωάννης να υπογράψει την υποβαλλόμενη αίτηση διόρθωσης πρόδηλου
σφάλματος του ανωτέρω ακινήτου στην Τ.Κ. Σάρτης.


 


 


 


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 424/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


           


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ