Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  423/2012


Θέμα: 11ο        


«Έγκριση 2ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι
σε οδικό δίκτυο» ».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το ενδέκατο
(11o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:


Με την υπ’ αριθμ. 227/2011 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, (ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩ1Φ-ΓΩΟ), εγκρίθηκε το πρακτικό
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο».


Μειοδότης του διαγωνισμού και εν
συνεχεία ανάδοχος του προαναφερόμενου έργου αναδείχθηκε η κα. Άννα Πούλιου του
Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε., με την οποία υπογράφηκε το υπ’ αριθμ. 1837810.11.2011 εργολαβικό συμφωνητικό
ποσού πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα τριών
λεπτών (55.351,33€).


Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 8/2011 τεχνική μελέτη. Οι συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης και
οι απαιτήσεις του έργου επέβαλλαν την αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων ποσοτήτων
της μελέτης και την σύνταξη του παρόντα Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για
την τακτοποίηση τους.


Ο παρόν 2ος ΑΠΕ
κλείνει στο ποσό της προαναφερθείσας συμβατικής δαπάνης, ήτοι στις πενήντα
πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (55.351,33€).


Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ/116/Α/18.0.2008): «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», το Δημοτικό Συμβούλιο, ως προϊσταμένη
του έργου αρχή, καλείται σήμερα να εγκρίνει τον 1
ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του προαναφερομένου έργου. 


 


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω ΑΠΕ.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία
Αρίστου και τον ανωτέρω ΑΠΕ,


 


 


 


 


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει τον 2ο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων
κάθετοι σε οδικό δίκτυο», με ανάδοχο την κα. Άννα Πούλιου του Ιωάννη, Πολιτικός
Μηχανικός Ε.Δ.Ε..


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Σπανός Μιχαήλ, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12)
Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Τσιάρας
Εμμανουήλ, 16) Πράτσας Άγγελος, 17) Πράτσας Ιωάννης, 18) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 19) Χαλκιά Άννα, 20) Κατσίκης Παναγιώτης, 21) Μάλαμα Κυριακή, 22)
Φάλκος Κωνσταντίνος.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πετρίδης Νικόλαος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 423/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ