Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  420/2012


Θέμα: 7ο   ημ. διατάξεως (8ο στη
σειρά)         


«Ψήφιση ετήσιου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου Σιθωνίας έτους 2013».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου, ο οποίος εισηγούμενος το έβδομο
(7o) θέμα της ημερησίας
διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά, ανέφερε ότι:


Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:


«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό
των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται
κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.


Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται
μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται,
σε αυτό, ως παράρτημα»


 


Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.
3463/06), ορίζονται τα εξής: 


«1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά
Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν
από την έναρξη του οικονομικού έτους
, να 
αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά
προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να
εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για
κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, 
σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία.


2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα
απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο
οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό 
πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό
διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει
κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με 
τα εισφερόμενα έσοδα.


Δεν απαιτείται κατανομή των
πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου
ή της Κοινότητας.


β. Από το σύνολο των πιστώσεων
που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν
εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα
τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον 
τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η
κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά
κριτήρια.


Τα Δημοτικά και Κοινοτικά
Συμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο
τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. Στην 
περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται
στη βάση της  διετίας.


3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση
έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.


4. Τροποποίηση του ετήσιου
τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου.»


 


Σύμφωνα με την περίπτ. γ’ του
άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την
εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων
προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.


Επίσης, στην ίδια διάταξη
ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού
προγράμματος.


 


Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.: 5/2012 απόφασή της
εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας.


 


Με την υπ’ αριθμ.: 1/1-12-2012 απόφαση της η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010.


 


Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου.


 


Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση
του προέδρου και είδε


·        
Την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.γ’ άρθρο 63,
την παρ.2
α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010


·        
Το άρθρο 208 του Ν. 3463/06


·        
Την υπ’ αριθμ.: 1/1-12-2012 απόφαση-γνωμοδότηση
της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προς το Δ.Σ. για το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου.


·        
Την υπ’ αριθ. 5/2012 απόφαση-εισήγηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένης
υπόψη και της εισήγησης του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
(συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που
πρέπει να εκτελεστούν


·        
Τις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις,
προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του
τεχνικού προγράμματος


 


Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Σιθωνίας έτους 2013 ως ακολούθως: 


 


 


 


 


 


 


 


   ΔΗΜΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    Α/ΑΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου6.926,002Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά6.926,003Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεταγγιτσίου6.926,004Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Δ.Κ. Συκιάς6.926,005Συντήρηση
δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Σάρτης6.926,00    ΣΥΝΟΛΟ34.630,00    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑ/Α ΕΥΡΩ1Διαμόρφωση
χώρών Δ Κ. Νικήτης24.600,002Διαμόρφωση
χώρων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου24.600,003Διαμόρφωση
χώρων Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά24.600,004Διαμόρφωση
χώρων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου24.600,005Διαμόρφωση
χώρων Δ.Κ. Συκιάς24.600,006Διαμόρφωση
χώρων Τ.Κ. Σάρτης24.600,007Εργασίες
συντήρησης γηπέδων Δ.Ε. Σιθωνίας24.600,008Εργασίες
συντήρησης γηπέδων Δ.Ε. Τορώνης24.600,009Συντήρηση
περίφραξης γηπέδων ΔΕ Σιθωνίας12.633,0010Συντήρηση
περίφραξης γηπέδων  ΔΕ Τορώνης12.633,0011Αναπαλαίωση
(Επισκευή -Αποκατάσταση) κτιρίου Χριστοφορίδη
Δ. Δ. Νικήτης1.000,0012Διαμόρφωση
αύλειου χώρου Κλειστου γυμναστηρίου1.000,0013Διαμόρφωση
αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου
Ν.Μαρμαρά6.926,0014Διαμόρφωση
αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου
Συκιάς6.926,0015Διαμόρφωση
αύλειου χώρου  χώρου Δημοτικού σχολείου
Σάρτης12.633,0016Αποδητήρια
γηπέδου Σάρτης12.633,0017Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Νικήτης6.926,0018Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου12.633,0019Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά15.000,0020Συντήρηση
σχολικών μονάδων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου6.926,0021Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Συκιάς6.926,0022Συντήρηση
σχολικών μονάδων Δ.Κ. Σάρτης6.926,0023Κτίριο
Ζηνόζη35.000,0024Σύνταξη
πρότασης αστικού σχεδιασμού πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση
Mύλος Ν.Μαρμαρά10.000,0025Μελέτη
ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Φάρου Ν.Μαρμαρά6.000,0026Κατασκευή
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείου του Ν. Μαρμαρά1.000,0027Επέκταση
δημοτικού Σάρτης1.000,0028Παρεμβάσεις
στα σχολεία του πρώην Δήμου Σιθωνίας6.926,0029Κατασκευή
κλειστου γυμναστηρίου Συκιάς1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ379.447,00    ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Πυροπροστασία
επίκίνδυνων χώρων 15.000,002 Ηλεκτροφωτισμός περιοχής Ελιάς -Λαγόμαντρα20.000,003 Ηλεκτροφωτισμός Βουρβουρούς50.000,004Μελέτη
ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ.Συκιάς20.000,005Οργάνωση
χώρου αμαξοστασίου24.600,006Παρεμβάσεις
στο ΣΜΑ Νικήτης24.600,007Κατασκευή
ΣΜΑ Ανακύκλωσης24.600,008Συντήρηση
υφιστάμενου φωτισμού ΔΕ Σιθωνίας24.600,009Συντήρηση
υφιστάμενου φωτισμού ΔΕ Τορώνης24.600,0010Ηλεκτροφωτισμός
κομβικών περιοχών Συκιάς24.600,0011Αντιπλημμυρική
προστασία Μεταγγιτσίου6.926,0012Αντιπλημμυρική
προστασία  Ν. Μαρμαρά6.926,0013Ηλεκτροφωτισμός
κομβικών περιοχών Σάρτης3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ269.452,00    ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης74.000,002Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Αγ. Νικολάου74.000,003Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά30.000,004Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Μεταγγιτσίου30.000,005Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς30.000,006Επέκταση
δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Σάρτης40.000,007Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ.Κ. Νικήτης24.600,008Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ. Κ.Αγ. Νικολάου24.600,009Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ. ΚΝ.Μαρμαρά24.600,0010Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Τ. Κ. Μεταγγιτσίου24.600,0011Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Δ. Κ. Συκιάς6.296,0012Αντικατάσταση
δικτύων ύδρευσης Τ. Κ Σάρτης6.296,0013Επεμβάσεις
στην υδρομάστευση της Σάρτης θέση Σμίξη6.926,0014Συντήρηση
δρόμου πρόσβασης Σμίξης24.600,0015Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.
Νικήτης60.000,0016Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ. Αγ. Νικολάου60.000,0017Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Δ.Κ.
Ν.Μαρμαρά60.000,0018Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ.
Μεταγγιτσίου20.000,0019Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές)
Δ.Κ.Συκιάς60.000,0020Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Α΄φάση ερευνητικές) Τ.Κ.
Σάρτης60.000,0021Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ.
Νικήτης30.000,0022Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές) Δ. Κ.
Αγ. Νικολάου
Δ. Κ. Αγ. Νικολάου30.000,0023Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά30.000,0024Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου20.000,0025Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Δ.Κ. Συκιάς30.000,0026Ανόρυξη
γεωτρήσεων  (Β΄φάση παραγωγικές)
Τ. Κ. Σάρτης30.000,0027Επισκευή
υδρομάστευσης στην θέση Πραβίτα6.926,0028Κατασκευή
παραδοσιακής βρύσης και κιόσκι στο παρεκκλήσι
ΣΤΑΥΡΟΣ6.926,0029Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Νικήτης50.000,0030Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου20.000,0031Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά50.000,0032Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Τ. Μεταγγιτσίου20.000,0033Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Συκιάς40.000,0034Αντικαταστάσεις
γεωτρήσεων  Δ.Κ. Σάρτης50.000,0035Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Νικήτης12.633,0036Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Αγ. Νικολάου6.926,0037Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ.
Μεταγγιτσίου6.926,0038Μικρές
επεκτάσεις  αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ.
Σάρτης6.926,0039Κατασκευή
φρεατίων στο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων45.000,0040Επέκταση
πλακοσκεπούς οχετού Δ. Δ. Μεταγγιτσίου30.000,0041Εργασίες
μετατροπής υδρευτικής γεώτρησης για άρδευση Τ. Κ. Μεταγγιτσίου40.000,0042ΕΕΛ.
και αποχετευτικό δίκτυο λυμμάτων Μεταγγιτσίου1.000,00    ΣΥΝΟΛΟ   1.303.781,00    ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Αντιπυρική
προστασία Δασοκτήματος στο Δ.Δ. Ν. Μαρμαρά24.600,002Συντήρηση
πάρκων Νικήτης6.926,003Συντήρηση
πάρκων Αγ. Νικολάου6.926,004Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά6.926,005Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Μεταγγιτσίου6.926,006Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Συκιάς6.926,007Συντήρηση
πάρκων Δ.Κ. Σάρτης6.926,00 ΣΥΝΟΛΟ66.156,00    ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Αποπεράτωση
νεκροταφείου στο Δ.Δ Μεταγγιτσίου6.926,002Παρεμβάσεις   νεκροταφείου στο Δ.Δ Νικήτης45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ   51.926,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων  παραλιακών περιοχών  Δήμου Σιθωνίας1.000,002Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Νικήτης74.000,003Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου40.000,004Πλακοστρώσεις
δρόμων  Παρθενώνα40.000,005Πλακοστρώσεις
δρόμων  Δ.Κ. Συκιάς30.000,006Πλακοστρώσεις
δρόμων  Τ.Κ. Σάρτης30.000,007Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Νικήτης12.633,008Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Αγ. Νικολάου12.633,009Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά12.633,0010Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Μεταγγιτσίου60.000,0011Τσιμεντοστρώσεις  οικισμού Τορώνης70.000,0012Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Κ. Συκιάς60.000,0013Τσιμεντοστρώσεις  Τ.Κ. Σάρτης45.000,0014Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Νικήτης45.000,0015Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ.Αγ. Νικολάου45.000,0016Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Ν.Μαρμαρά45.000,0017Διανοίξεις
δρόμων  Τ. Κ. Μεταγγιτσίου24.600,0018Διανοίξεις
δρόμων  Δ. Κ. Συκιάς45.000,0019Διανοίξεις
δρόμων  Τ. Κ. Σάρτης24.600,0020Ανάπλαση
παραλίας Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά6.926,0021Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Νικήτης12.633,0022Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Αγ. Νικολάου12.633,0023Διαμόρφωση
κόμβων Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά12.633,0024Διαμόρφωση
κόμβων Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (Βρυσούδα)74.000,0025Διαμόρφωση
κόμβου Συκιάς60.000,0026Διαμόρφωση
κόμβων Τ.Κ. Σάρτης45.000,0027Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Νικήτης6.926,0028Διαγραμμίσεις
Δ. Κ.Αγ. Νικολάου6.926,0029Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Ν. Μαρμαρά6.926,0030Διαγραμμίσεις
Τ. Κ. Μεταγγιτσίου6.926,0031Διαγραμμίσεις
Δ. Κ. Συκιάς6.926,0032Διαγραμμίσεις
Τ. Κ. Σάρτης6.926,0033Μελέτη
ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου15.000,0034 Έργο ανάδειξης παλιού Δημοτικού σχολείου
Συκιάς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου24.600,0035Οδική
Σήμανση15.000,0036Αντιπλημμυρικά
έργα Δ.Κ. Νικήτης74.000,0037Αντιπλημμυρικά
έργα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου6.926,0038Αντιπλημμυρικά
έργα Τορώνης (Ραζάζα)74.000,0039Παραλιακός
δρόμος Τορώνης (από Πάργα μέχρι Βατώνια)60.000,0040Παραλιακός
φωτισμός Πόρτο Κουφό60.000,0041Κόμβοι
Καλαμιτσίου50.000,0042Φωτισμός
Παραλιακού δρόμου Καλαμιτσίου60.000,0043Αντιπλημμυρικά
έργα Καλαμιτσίου74.000,0044Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων Καλαμιτσίου60.000,0045Εργασίες
σταθεροποίησης του παραλιακού δρόμου στο Πηγαδάκι70.000,0046Αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις Συκιάς24.600,0047Περέμβση
στον κεντρικό δρόμο Σάρτης74.000,0048Αντιπλημμυρικό
ρέματος δίπλα στο Δημοτικό σχολείο Σάρτης74.000,0049 Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες
περιοχές  στη Σάρτη70.000,0050Ανάπλαση
χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Σάρτης1.000,0051Διαμόρφωση
περιοχής Κλαζάκι Ν.Μαρμαρά50.000,0052Διαμόρφωση
περιοχής Καρνάγιο Ν.Μαρμαρά100.000,00    ΣΥΝΟΛΟ2.019.606,00    ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΥΡΩ1Μελέτη
αξιοποίησης κτιρίου Ζηνόζη10.000,002Μελέτη
αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων Δήμου Σιθωνίας15.000,003Εργασίες
ολοκλήρωσης λιμανιού Νικήτης74.000,004Παρεμβάσεις
στο λιμάνι Λατούρα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου40.000,005Επισκευή
Λιμανιού Ν.Μαρμαρά74.000,006Μελέτη
Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής της Περιοχής Επέκτασης Α΄κατοικίας
του οικισμού Ν.Μαρμαρά, Δήμου Σιθωνίας (Μετόχι Γρηγορίου)296.748,897Μελέτη
Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας
και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β' κατοικίας και εντός του
διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου376.027,918Συντήρηση
πλωτών στοιχείων λιμανιών50.000,00    ΣΥΝΟΛΟ935.776,80    ΣΥΝΟΛΟ5.060.774,80 


     ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ     ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥΠΟΣΟ   1Ολοκλήρωση διαρρυθμίσεων Δημαρχείου156.000,002Μελέτη αρχιτεκτονικών ΕΠΑΛ Νικήτης10.000,003Μελέτη στατικών ΕΠΑΛ Νικήτης6.000,004Μελέτη ΗΛΜ ΕΠΑΛ Νικήτης6.000,005Μελέτη ΚΕΝΑΚ- ΗΜΛ ΕΠΑΛ Νικήτης5.000,006Μελέτη ΚΕΝΑΚ- κέλυφος ΕΠΑΛ Νικήτης6.000,007Τροποποίηση στατικής μελέτης Κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου
Τ11β35.000,008Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (αποτύπωση
– ανάλυση – και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης)8.600,009Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου
(Πρόταση Επανάχρησης)8.000,0010Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου
(Στατική Μελέτη)4.300,0011Μελέτη αποκατάστασης του συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου
(Τοπογραφική Μελέτη)14.500,0012Μελέτη αποκατάστασης συγκροτήματος νερόμυλου Μεταγγιτσίου (Μηχανολογική
Μελέτη)6.000,0013Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης5.000,0014Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου Νικήτης5.000,0015Στατική μελέτη κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου – Λυκείου Ν.
Μαρμαρά5.000,0016Μελέτη ΗΛΜ κατ' επέκτασης προσθήκης Γυμνασίου – Λυκείου Ν.
Μαρμαρά5.000,0017Γεωτεχνική Μελέτη για ΕΠΑΛ10.000,0018Ύδρευση – Αποχέτευση Ομβρίων και Ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά
(Εγκιβωτισμός αντλιοστασίων).1.000,0019Αντικατάσταση υδρευτικών γεωτρήσεων Τ.Δ Σάρτης  Δ. Τορώνης45.000,0020Μελέτη για συμπληρωματικά έργα ύδρευσης -αποχέτευσης οικισμών
Δήμου Σιθωνίας150.000,0021ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο
689 και συνοδού αγωγού μήκος 200μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου
Σιθωνίας.5.000,0022ΜΠΕ ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Σάρτης αγροτεμάχιο
314 και συνοδού αγωγού μήκος 400μ, για την ύδρευση Τ.Κ. Σάρτης Δήμου
Σιθωνίας.5.000,0023ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Αγ. Νικολάου θέση:
"Σμαρδέλα" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ5.000,0024ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Νικήτης, θέση
"Βαρία" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ5.000,0025ΜΠΕ ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά, θέση:
"Τριπόταμος" και συνοδού αγωγού μήκους 400μ5.000,0026Οριοθέτηση ρεμάτων στη Σάρτη15.000,0027Τσιμεντοστρώσεις δρόμων κάθετοι σε οδικό δίκτυο6.000,0028Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Σιθωνίας.74.000,0029Εργασίες Σταθεροποίησης & Τελικής Οριοθέτησης Παραλιακού Δρόμου
Συκιάς (ΑΛΑΤΙ)4.000,0030Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (Camping
Μύλοι – Βαλτί)74.000,0031Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης6.000,0032Διαμόρφωση χώρου οικισμού Τορώνης20.000,0033Διαμόρφωση τμήματος οικισμού Τορώνης5.000,0034Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση -Πράξη εφαρμογής περιοχής  επεκτάσης 
οικισμού Σάρτης100.000,0035Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής περιοχής  Παραλίας Συκιάς100.000,0036Αρχιτεκτονική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς"7.600,0037Στατική Μελέτη για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "4.200,0038Μελέτη Η/Μ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού
στο Τ.Δ Συκιάς "3.000,0039Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ για το έργο "Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "1.000,0040Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης για το έργο "Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Νερού στο Τ.Δ Συκιάς "12.000,0041Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης Παραδείσου13.000,0042Εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Περιοχής Επέκτασης
Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας15.000,0043Σύνταξη ΜΠΕ  Περιοχής
Επέκτασης Οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας15.000,0044Οριοθέτηση ρεμάτων παραλίας Συκιάς15.000,0045Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για
την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας40.000,0046Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου 201042.924,0847Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Νικήτης43.180,6248Ασφαλτοστρώσεις
Π.Ε.Ο43.237,0449Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Δήμου Σιθωνίας43.180,6250Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου (Β' φάση)42.749,6851Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Μαρμαρά (Β' φάση)43.117,7152Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Αγ. Νικολάου (Β' φάση)43.085,0953Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Νικήτης (Β' φάση)42.100,2554Ασφαλτοστρώσεις
δρόμων Τ.Δ Μεταγγιτσίου42.963,2055Συμπληρωματικές
εργασίες αποχετευτικού
δικτύου παραλιακής ζώνης Δ.Δ Νικήτης654.402,5556Ανόρυξη
υδρευτικής γεώτρησης (Α' φάση
ερευνητική) στη θέση Δημανιώτικα Δ.Δ.Νικήτης27.204,3057Ανόρυξη
υδρευτικών γεωτρήσεων (Α' φάση ερευνητικών)
στο Τ.Δ Αγ. Νικολάου και Ν. Μαρμαρά35.123,3758Παιδικός
σταθμός Δ.Δ Μεταγγιτσίου29.123,5059Αποκατάσταση
λειτουργίας Αντλιοστασίων λυμάτων198.000,0060Ύδρευση
-Αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά1.000,0061ΎΔΡΕΥΣΗ
– ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΕΝ ΚΕΝΩ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Δ.Δ.Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ1.000,0062Αναπλάσεις
Δήμου Σιθωνίας40.619,4063Διαμόρφωση
Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Σάρτης1.000,0064Παρεμβάσεις
Εξωραϊσμού στην Κεντρική Αρτηρία Ν. Μαρμαρά1.000,0065Διαμορφώσεις
στον Οικισμό Αγίου Νικολάου1.000,0066Διαμορφώσεις
στον Παλαιό Οικισμό Νικήτης1.000,0067Ανάπλαση
Πλατείας Ν. Μαρμαρά1.000,0068Ανάπλαση
Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Μεταγγιτσίου1.000,0069Αισθητικές
Παρεμβάσεις στην Κεντρική Παραλιακή Ζώνη του Οικισμού της Νικήτης1.000,0070Διαμόρφωση
Παραλιακού Μετώπου Οικισμού Συκιάς1.000,0071Ε.Ε.Λ.Ν.
Μαρμαρά68.000,0072Ύδρευση
Όρμου Παναγίας –Τρανή Αμμούδα28.000,0073Συντήρηση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων45.000,0074Επισκευή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων45.000,0075Επισκευή
υποβρυχίων γεωτρήσεων24.600,0076Δοκιμαστική
άντληση γεωτρήσεων24.600,0077Αντικατάσταση
γεωτρήσεων Δ.Κ. Συκιάς24.600,00  2.437.611,41€ 


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 3) Δημητρός
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) σπανός Μιχαήλ, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 8) Χριστοδούλου Νικόλαος, 9)
Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γκιώτης Νικόλαος, 12)
Κωστίκας Στυλιανός, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Γκαλή Γιαννούλα, 15) Τσιάρας
Εμμανουήλ, 16) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 17) Χαλκιά Άννα, 18) Κατσίκης
Παναγιώτης, 19) Μάλαμα Κυριακή, 20) Φάλκος Κωνσταντίνος, 21) Πετρίδης Νικόλαος.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης διότι όπως αναφέρει είναι συρραφή των
προηγούμενων ετών και δεν υπάρχει πρόβλεψη να μείνει κάτι για τον τόπο, 2)
Πράτσας Άγγελος διότι δεν έχει κάποια έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα, 3) Πράτσας
Ιωάννης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 420/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ