Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 23/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5)
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 21575/28-11-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
είκοσι  (20) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Φάλκος Κωνσταντίνος


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Μάντσιος Βασίλειος


3) Δημητρός Δημήτριος του
Αλεξάνδρου                    3) Χαλκιά
Άννα


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Λογοτριβή Ελένη


5) Σπανός Μιχαήλ                                                         5) Κατσίκης Παναγιώτης


6) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          6) Πετρίδης Νικόλαος


7) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             7) Μάλαμα Κυριακή


8) Χριστοδούλου Νικόλαος


9) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


10) Παπαστεργίου Αχιλλέας


11) Γκιώτης Νικόλαος


12) Κωστίκας Στυλιανός


13) Γιοβανούδας Βαρσάμης


14) Γεωργιάδης Αναστάσιος


15) Γκαλή Γιαννούλα


16) Τσιάρας Εμμανουήλ


17) Πράτσας Άγγελος


18) Πράτσας Ιωάννης


19) Ρεβενικώτης Δημήτριος


20) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Συκιάς κ.
Τζέλιος Αθανάσιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κα. Χαλκιά Άννα, 2) κ. Κατσίκης Παναγιώτης, 3) κα. Μάλαμα Κυριακή,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος και 2) κ. Πετρίδης Νικόλαος,
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του όγδοου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε πρώτο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου βγαίνει
εκτός αίθουσας συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια συζητήσεως του έβδομου θέματος της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε όγδοο στη σειρά της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα κατά τη διάρκεια συζητήσεως του δωδέκατου
θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος
αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τέταρτου θέματος της
ημερησίας διατάξεως. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα αποχωρεί από τη
συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας
διατάξεως.


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  418/2012


Θέμα: 5ο   ημ. διατάξεως (6ο στη
σειρά)         


«Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της
διεύρυνσης του προγράμματος «Φροντίδα κατ’ οίκον συνταξιούχων» στο Ν.Χαλκιδικής».


 


Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.
Κωστίκα Στυλιανό, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ο οποίος εισηγούμενος το
πέμπτο (5o) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, το οποίο συζητήθηκε έκτο στη σειρά, ανέφερε ότι:


Θέτει υπόψη
του Δ.Σ. υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι» Κεντρικής
Μακεδονίας με θέμα «Αίτημα για διεύρυνση του προγράμματος «Φροντίδα κατ’ οίκον
συνταξιούχων» στο Ν. Χαλκιδικής, λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 2717/8-10-2012 και
την αρ. Γ99/6/1-10-2012 πρόσκληση-ανακοίνωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Προτείνει στο Δ.Σ. την
έκδοση ψηφίσματος υπέρ της διεύρυνσης του προγράμματος «Φροντίδα κατ’ οίκον
συνταξιούχων» στο Ν. Χαλκιδικής με περιεχόμενο αυτούσιο το κείμενο του ως άνω
υπομνήματος.


Ύστερα από τα
ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση
ψηφίσματος..


Το Δημοτικό
Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
κ. Κωστίκα,


 


Αποφασίζει
Ομόφωνα


 


Συντάσσει ψήφισμα υπέρ της
διεύρυνσης του προγράμματος «Φροντίδα κατ’ οίκον συνταξιούχων» στο Ν. Χαλκιδικής,
ως κάτωθι:


 


ΨΗΦΙΣΜΑ


“Το “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και οι εργαζόμενοι σε αυτό,
έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των ανήμπορων ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ του Δήμου
μας, ως μια υπηρεσία πάρα πολύ σημαντική και απαραίτητη. Εδώ και πολλά χρόνια
προσφέρονται προς αυτούς πολυτιμότατες υπηρεσίες, χωρίς αποκλεισμούς, με
κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και υγείας, ενώ δικαιούχοι αποτελούν όλοι οι
συνταξιούχοι από 65 ετών και πάνω και όλα τα ΑΜΕΑ. Η επιλογή δε αυτών, γίνετε
κλιμακωτά, από τα πιο «βαριά» περιστατικά, προς τα λιγότερα, καλύπτοντας έτσι,
έναν ικανό αριθμό συμπολιτών μας, (3 εργαζόμενοι=50 άτομα), αφού δεν είναι
δυνατό λόγο πληθυσμιακής-ηλικιακής κατανομής, στο Δήμο μας όπως και σε άλλους
Δήμους της χώρας, να υπάρχουν μόνο «βαριά» περιστατικά. Υπόψιν ότι κάθε Δήμος,
καλύπτει γεωγραφικές περιοχές που πρώτα αποτελούσαν Δήμους και Κοινότητες
(Καποδιστριακοί-Καλλικρατικοί), με ανάλογες δομές ΒσΣ. Με αυτό τον τρόπο
λοιπόν, το ΒσΣ και οι εργαζόμενοι, υλοποιούν σήμερα, μία από τις πιο
πετυχημένες δράσεις πρόνοιας στο Δήμο μας και στη χώρα και τις καταστά σταθερά
βιώσιμες.


Το κατ οίκον φροντίδα όμως, που προορίζετε ως
συνέχιση-αντικαταστάτη του ΒσΣ, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θεωρούμε ότι δεν
ανταποκρίνεται στο σκοπό αυτό.


Διότι:


1. Σε πρώτη φάση του κατ οίκον: το κριτήριο ένταξης
για τα ΑΜΕΑ που είναι να έχουν αναπηρία πάνω από 67% χωρίς μάλιστα να παίρνουν
επίδομα αναπηρίας, περιορίζει στο ελάχιστο τους δικαιούχους για ευνόητους
λόγους. Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι συνάνθρωποι και όπου υπάρχουν παίρνουν τέτοιο
επίδομα, ενώ το εισόδημά τους, μπορεί να υπερβαίνει το αναγκαίο από τα
κριτήρια. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους έχουν σύζυγο.


 


Επιπλέον, με το αναγκαίο 67%, περιορίζει επιπρόσθετα
τους δικαιούχους, αφού αφήνει απ έξω άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ με λιγότερο ποσοστό,
που ενώ έχουν ανάγκες(κοινωνικός αποκλεισμός, ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας,
αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων κ.λπ.), δεν δικαιούνται φροντίδας.


Με βάση αυτά, πως είναι δυνατόν να γίνουν σταθερά
βιώσιμες οι Δομές χωρίς δικαιούχους; Πως θα συντηρηθεί ο εξοπλισμός και οι
μισθοδοσίες των εργαζομένων, τη στιγμή μάλιστα που δίνονται για κάθε έναν ΑΜΕΑ
100 ευρώ; Θεωρούμε ότι με αυτά τα κριτήρια, αποδομείται η όποια κοινωνική
πολιτική υλοποιείται αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.


2. Σε δεύτερη φάση: στα κριτήρια επιλογής των
ηλικιωμένων-ωφελουμένων, διαπιστώνουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξή
αυτών είναι η συμπλήρωση του 78ου έτους. Πράγμα που σημαίνει ότι και εδώ
περιορίζετε δραστικά ο αριθμός αυτών που μπορούν να ενταχθούν. Ο λόγος είναι
ότι δεν υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι στο Δήμο μας με το κριτήριο αυτό, τόσοι
ώστε να κάνει τις Δομές σταθερά βιώσιμες. Υπόψιν ότι ο μέσος όρος ζωής στη χώρα
μας είναι για τους άνδρες το 75ο και για τις γυναίκες το 82ο , ενώ για κάθε μια
δομή με 3 εργαζόμενους βασικές ειδικότητες, αντιστοιχούν 50 ωφελούμενοι.


 


Πως είναι δυνατόν να καταστά σταθερά βιώσιμες τις
δομές ένα σχέδιο που με τα κριτήρια που βάζει, περιορίζει στο ελάχιστο το
σύνολο σχεδόν των δικαιούχων, αδιαφορώντας αν καλύπτονται με επάρκεια οι
αυξημένες ανάγκες των ηλικιωμένων του Δήμου μας αλλά και της χώρας;


3. Για τους παρόχους: διαπιστώνουμε ότι γίνετε κοινή
πρόσκληση Δημοτικών δομών και Iδιωτών που θέλουν να συμμετάσχουν. Ότι μπαίνουν
σε κοινή αντιμετώπιση. Μας προκαλεί έκπληξη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση
κοινής αίτησης στο Δήμο μας, δικής μας συμμετοχής και ενός ή περισσότερων
Ιδιωτών, θα υπάρξει επιλογή του ενός ή άλλου. Με βάση τι; Ποια κριτήρια; Αν δεν
υπάρξει επιλογή, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, πως θα εξασφαλιστεί πάλι η
βιωσιμότητα των Δημοτικών δομών; Θεωρούμε ότι είναι λάθος να μπαίνουν Δημοτικές
δομές  σε ίδια πρόσκληση με τους Ιδιώτες.
Αυτό δε γίνετε πουθενά. Είναι παράτυπο.


 


Το άνοιγμα των ίσων ευκαιριών, σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να συνδυάζετε με Δημοτικές δομές που λειτουργούν εδώ και πολλά
χρόνια. Τη στιγμή μάλιστα που ως χώρα και ως τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε
σταθερές δομές πρόνοιας ακόμα.


Την ίδια στιγμή, δεν προβλέπετε τίποτα για την
κατοχύρωση των εργαζομένων που έχουν δώσει τα μέγιστα τόσα χρόνια, κάνοντας ότι
είναι δυνατό για την φροντίδα των συμπολιτών μας. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, απλήρωτοι
πολλές φορές για μεγάλα διαστήματα, βάζοντας «πλάτη» για την ύπαρξη
στοιχειωδώς, ενός προβληματικού έως τώρα μοντέλου υλοποίησης, προγράμματος ΒσΣ.
Η σύμβασή τους λήγει 31/3/2013 και από 1 Απριλίου 2013 αν δεν υπάρξει πρόβλεψη
θα μείνουν στο δρόμο.


Άρα, συμπερασματικά θα λέγαμε, ότι το κατ οίκον
φροντίδα, δεν εκπληρώνει το σκοπό του που υποτίθεται ότι είναι, να παγιώσει την
βοήθεια και την φροντίδα προς τους ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ στη χώρα μας. Γιατί
απλά, δεν τους καλύπτει. Και για αυτό, πρέπει να το απορρίψουμε ως έχει.


Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι:


Ø Από τη στιγμή που ως χώρα
πρέπει να κάνουμε υπηρεσία τη φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ ώστε να την
εξασφαλίσουμε σταθερά για το Δήμο μας και για τη χώρα


Ø που πρέπει να έχουμε ένα
δίχτυ προστασίας για τους ανήμπορους και φτωχούς που συνεχώς αυξάνονται λόγο
δημοσιονομικής πολιτικής


Ø που πρέπει να εξασφαλίσουμε
το υπάρχον προσωπικό οι οποίοι προσφέρουν τόσα χρόνια τις υπηρεσίες τους και
έχουν «δεθεί» με τον κόσμο ενώ έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες


Ø που οι Δημοτικές δομές οι
οποίες λειτουργούν σήμερα σε όλη τη χώρα φροντίζουν ομοιοτρόπως χωρίς να
καταστρατηγείτε η αρχή της ίσης μεταχείρισης, 130000 ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ
καθώς τα κριτήρια είναι πρωτίστως προνοιακά(οικονομικά, κοινωνικά, υγείας) και
επιλέγονται κλιμακωτά χωρίς αποκλεισμούς


Ø που δεν πρέπει οι Δημοτικές
δομές να μπαίνουν σε κοινή αντιμετώπιση με ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρόσωπα.


Ø ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ (ΑΚΑΓΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,2%, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ), ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ


 


Θα πρέπει:


Ø Να εξασφαλιστεί με ένα συνολικό πλαίσιο-νόμο η
σταθερή χρηματοδότηση του υπάρχοντος ΒσΣ και των Δημοτικών δομών ως έχει,
(πηγές χρηματοδότησης Εσωτερικών-Εργασίας το αναγκαίο ποσό χρηματοδότησης του
ΒσΣ περίπου 55.000.000)


 


Ø Να διασφαλιστεί η σταθερή εργασία των ήδη
εργαζομένων στις Δημοτικές δομές που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Υπόψιν ότι η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή
επιτροπή σε όποιο πλαίσιο, ως μέσο εξασφάλισης της συνέχισης εργασίας των
εργαζομένων, έχει αποκλειστεί από το Υπ. Εργασίας, καθώς από επαφές τους έχουν
πάρει αρνητική απάντηση προς ώρας, ενώ και ο πρώην Υπουργός Εργασίας κ.
Κουτρουμάνης που προσπάθησε μέχρι τελευταίας, δεν μπόρεσε τελικά να την
εξασφαλίσει.


 


Ø Να δημιουργηθούν Κοινωνικές Υπηρεσίες στους Δήμους
και να ενταχθούν εκεί όλοι οι εργαζόμενοι.


 


Όπως και να έχει, το κατ οίκον φροντίδα, αν δεν
αλλάξουν αυτά που θίξαμε και δεν εξασφαλιστούν τα όσα προείπαμε, απλά θα
καταστεί ανεφάρμοστο και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που
θέλει να λύσει.


Προνοιακά κριτήρια όπως αυτά εφαρμόζονται χρόνια
τώρα από το ΒσΣ, ήτοι συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι από 65 και πάνω,
με δυνατότητα επιλογής από την κατά τόπους δομή ωφελουμένων, από κάτω προς τα
πάνω, καθώς και όλα τα ΑΜΕΑ αλλά και η εξασφάλιση των εργαζομένων που ήδη
υπηρετούν, είναι προϋπόθεση για μια σωστή, ίση και σταθερή παροχή φροντίδας και
βοήθειας από τον Δήμο μας και την πολιτεία.


 


 Στο
Νομό Χαλκιδικής, στους Δήμους Πολυγύρου, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Προποντίδας,
τα άτομα που εξυπηρετούνται συνολικά μέχρι τώρα από τις Δομές «Βοήθεια στο
Σπίτι»
και


τα άτομα που θα απομείνουν μετά την εφαρμογή των
νέων κριτηρίων στο πρόγραμμα «Κατ΄οικον φροντίδα Συνταξιούχων» είναι αριθμητικά
τα ακόλουθα


 

                                     ΕΡΕΥΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΙ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΙΘΩΝΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ –
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣΔΗΜΟΣΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔ.
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ30210Δ.
ΣΙΘΩΝΙΑΣ2355Δ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ4692Δ.
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ39122ΣΥΝΟΛΟ139739 


 


 Στο
Δήμο Σιθωνίας τα άτομα που εξυπηρετούνται μέχρι τώρα από τις δύο (2) Δομές
«Βοήθεια στο Σπίτι» και


τα άτομα που θα απομείνουν μετά την εφαρμογή των
νέων κριτηρίων στο πρόγραμμα «Κατ΄οικον φροντίδα Συνταξιούχων» είναι  αριθμητικά τα ακόλουθα


 


 

                                      ΕΡΕΥΝΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔ.Ε.
ΣΥΚΙΑΣ1405Δ.Ε.
ΝΙΚΗΤΗΣ950ΣΥΝΟΛΟ2355 


Νομοθετική ρύθμιση, αναγνώριση των συμβάσεων ως
αορίστου χρόνου και σταδιακή ένταξη των εργαζομένων, είναι εργαλεία που πρέπει
να ληφθούν υπόψη.”»


 


Το ανωτέρω ψήφισμα να
κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 418/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 07/12/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ