Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις μία (01) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 1018/27-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαεννέα (19) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                 2) Παπαστεργίου Αχιλλέας
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Γιοβανούδας Βαρσάμης
4) Λογοτριβή Ελένη                          4) Δημητρός Αστ.Δημήτριος
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία                 5) Γεωργιάδης Αναστάσιος
6) Σπανός Μιχαήλ                             6) Γκαλή Γιαννούλα
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος              7) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος                8) Πετρίδης Νικόλαος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος
11) Μάντσιος Βασίλειος
12) Γκιώτης Νικόλαος
13) Κωστίκας Στυλιανός
14) Χαλκιά Άννα
15) Κατσίκης Παναγιώτης
16) Τσιάρας Εμμανουήλ
17) Πράτσας Άγγελος
18) Πράτσας Ιωάννης
19) Μάλαμα Κυριακή
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Τ.Κ. Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πετρίδης Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος βγήκε εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πρώτου θέματος και επέστρεψε μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού πέμπτου θέματος. Ο κ.Πετρίδης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τριακοστού έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  41/2012
Θέμα: 32ο    
«Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.930,46 € για το έργο «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας»».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τριακοστό δεύτερο (32o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:
Α)  Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το αρ. οικ.4980/-12-2011 έγγραφο της Π.Κ.Μ., Γενική Δ/νση Αναπτ/κου Πρ/σμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, σύμφωνα με το οποίο έγινε κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 008) μηνός Δεκεμβρίου 2011 ποσού  16.930,46 € για το έργο «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας».
Πρέπει να γίνει κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 16.930,46 € για το ανωτέρω έργο.
Β) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 19-12-2011 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κ.Κρικελίκου Ιωακείμ, σύμφωνα με το οποίο μας ενημερώνει ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος κατατέθηκαν στο λογαριασμό του Δήμου Σιθωνίας το ποσό των 18.789,00 €, για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης». Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. πρέπει με απόφασή του να αποδεχθεί τα ανωτέρω ποσά στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 και μεταφορά μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου στον Κ.Α. 02.10.7134.0006, και ψήφιση του ποσού αυτού.
 Τα ανωτέρω ποσά των χρηματοδοτήσεων ήρθαν στο τέλος της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται τα ανάλογα ποσά στον τρέχοντα προϋπολογισμό έτους 2012 και για το λόγο αυτό τα ξαναποδεχόμαστε.
 Γ) Σύμφωνα με το Ν. 3986/2011 και Ν. 4024/2011 από 01/01/2012 καταβάλλεται ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων –μισθωτών μέσω της μισθοδοσίας για το λόγο αυτό παρίσταται ανάγκη δημιουργίας κωδικού εσόδου και εξόδου που αφορά την κράτηση «Μηνιαία ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων».
Επίσης άμεση παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού ως εξής:
1) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0008 πίστωση 5.000,00 € για τη δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών».
2) Στον Κ.Α. 02.30.7326.1009  πίστωση 1.730,85 € για την ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης».
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 6.730,85 € για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή των ανωτέρω ποσών.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α)  Κατανέμει το ποσό των 16.930,46 € προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά το έργο «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας» στους κάτωθι Κ.Α. ως εξής:
1) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 πίστωση 6.281,75 € με τίτλο «Προμήθεια συσκευών και επίπλων κουζίνας ΚΑΠΗ».
2) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 πίστωση 5.649,99 € με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού ΚΑΠΗ».
3) Στον Κ.Α. 02.80.8117.0015 πίστωση 4.998,72 € με τίτλο «Προμήθεια επίπλων ΚΑΠΗ».

Β1) Αποδέχεται το ποσό των 18.789,00 €  για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».
2) Τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2012 ως εξής:
Εγγράφει πίστωση συνολική 18.789,00 € στον κωδικό εσόδων  Κ.Α. 06.00.1314.1001, το οποίο μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει για τη δημιουργία και ενίσχυση του κωδικού εξόδων Κ.Α.  02.10.7134.0006 με τίτλο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης».

Γ) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση για τη δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.
1) Δημιουργεί και εγγράφει πίστωση 50.000,00 € στον Κ.Α. 06.00.4124.0006 με τίτλο «Μηνιαία ειδική εισφορά Αλληλεγγύης φυσικών προσώπων», το οποίο μεταφέρει μέσω που αποθεματικού κεφαλαίου, δημιουργεί και εγγράφει στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.80.8242.0005 με τίτλο «Μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων» και εγγράφει πίστωση 50.000,00 €.
Μεταφέρει από το αποθεματικό κεφάλαιο πίστωση 6.730,85 € για την δημιουργία και ενίσχυση των κάτωθι Κ.Α.:
2) Στον Κ.Α. 02.15.6162.0008 πίστωση 5.000,00 € με τίτλο «Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών».
3) Στον Κ.Α. 02.30.7326.1009  πίστωση 1.730,85 € με τίτλο ««Πλακόστρωση παραλιακής οδού οικισμού Τορώνης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 03/02/2012
Ο Πρόεδρος
 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ