Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  401/2012


Θέμα: 26ο        


«Έγκριση
διενέργειας προμηθειών στο Δήμο
».


 


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το εικοστό έκτο (26
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο
το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72:
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για
τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση
διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό
Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο
για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική
Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση
της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).


 


 


Ο Δήμος μας χρειάζεται να
προβεί στην προμήθεια:


Α) ασβεστοπολτού για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.30.6662.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Β) φωτοτυπικών για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.10.7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Γ) μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
5.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.10.7135.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Δ) κυβόλιθων για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 8.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Ε) μηχανοκίνητη λέμβο για
την αντιμετώπιση της ρύπανσης του τουριστικού λιμένα Νικήτης.. Έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση 11.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.70.7132.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου.


ΣΤ) τσιμέντου για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Ζ) πλακών Καρύστου για
τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ,
στον ΚΑ 02.30.6662.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Η)
ανταλλακτικών βιολογικού σταθμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6672.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου.


Καλείται το Δημοτικό
Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.


 


Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65 και
72 του Ν.3852/2010,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας :


Α) ασβεστοπολτού για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ
02.30.6662.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Β) φωτοτυπικών για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 5.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.10.7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Γ) μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
5.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.10.7135.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Δ) κυβόλιθων για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 8.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Ε) μηχανοκίνητη λέμβο για
την αντιμετώπιση της ρύπανσης του τουριστικού λιμένα Νικήτης.. Έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση 11.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.70.7132.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου.


ΣΤ) τσιμέντου για τις
ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον
ΚΑ 02.30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Ζ) πλακών Καρύστου για
τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ,
στον ΚΑ 02.30.6662.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου.


Η)
ανταλλακτικών βιολογικού σταθμού για τις ανάγκες του Δήμου Σιθωνίας. Έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 02.25.6672.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου.


 


Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 3)
Κωστίκας Στυλιανός, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Χριστοδούλου Νικόλαος, 6) Λαθούρη
Πάργα Μαρία, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Γκιώτης Νικόλαος, 9) Φάλκος
Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Πράτσας Ιωάννης,
15) Μάλαμα Κυριακή, 16) Πετρίδης Νικόλαος, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας  Βαρσάμης, ο
οποίος αναφέρει ότι ο Δήμος δεν χρειάζεται να προβεί στις προμήθειες αυτές, 2)
Πράτσας Άγγελος, συμφωνεί με τον κ. Γιοβανούδα.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 401/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 01/11/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ