Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκατέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος               5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                    6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                       11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                     12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος               13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  401/2011
Θέμα: 6ο    
«Καθορισμός τελών έκδοσης και θεώρησης αδειών λαϊκών αγορών».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ.Παραλίκα Θεοδόσιο, δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) άρθρο 94, παράγραφος 6, αρμοδιότητες 32 και 33 οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 του ιδίου νόμου, για τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στους δήμους και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις οριοθετούν, προβλέπουν, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, ως αρμόδια όργανα άσκησής τους νοούνται για τους δήμους ο δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Η επιβολή τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα από τους Ο.Τ.Α. είναι δυνατή βάσει της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989.
Την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή.
Σύμφωνα με την αρ. 381/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προτείνεται να καθοριστούν τα τέλη ως εξής:
Α. Για την έκδοση και θεώρηση  παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 30,00 €.
Β. Για την έκδοση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 70,00 €.
Γ. Η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας γίνεται ατελώς (άρθρο 2 Π.Δ. 116/2008)».

 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την επιβολή τελών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παραλίκα και την αρ. 381/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

                                                           Αποφασίζει Ομόφωνα

Καθορίζει τα τέλη έκδοσης και θεώρησης αδειών λαϊκών αγορών του Δήμου Σιθωνίας, ως εξής:
Α. Για την έκδοση και θεώρηση  παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 30,00 €.
Β. Για την έκδοση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 70,00 €.
Γ. Η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας γίνεται ατελώς (άρθρο 2 Π.Δ. 116/2008)».

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 401/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 22/12/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ