Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  400/2012


Θέμα: 25ο        


«Τροποποίηση
προϋπολογισμού έτους 2012
».


 


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο (25
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Α) Άμεση παρίσταται η ανάγκη ψηφίσεως εκτάκτου πιστώσεως εκ 200.600,00  € για την ενίσχυση και δημιουργία των εξής
πιστώσεων:


1)     
Στον Κ.Α. 02.15.6262.0001 ποσού 4.800,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων γεφυρών
Δημοτικής Ενότητας Τορώνης».


2)     
Στον Κ.Α. 02.30.7323.0113 Ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου παραπλεύρως ρέματος
Πλατανιτσίου».


3)     
Στον Κ.Α. 02.30.7326.0111 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παλαιού σφαγείου Συκιάς».


4)     
Στον Κ.Α. 02.30.7333.0042 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαπλάτυνση δρόμου παραπλεύρως ρέματος
Βαθείας Λαγκάδας».


5)     
Στον Κ.Α. 02.70.7132.0001 Ποσού 11.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μηχανοκίνητης λέμβου».


6)     
Στον Κ.Α. 02.00.6737.0005 ποσού 10.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επιδότηση μεταφοράς μαθητών».


7)     
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0036 ποσού 101.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν
κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παραδείσου Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


 


Για λόγο αυτό
προτείνω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ως εξής:


Τη μεταφορά
πίστωσης 120.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7132.1000 με τίτλο «Προμήθεια
τουριστικού τρένου», στο αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τέλους του έτους, 
και 2) μεταφορά πίστωσης 60.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0162 με
τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης από πλημμύρες Τ.Κ.Σάρτης» στο
αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τέλους
του έτους, για την δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Την κατάργηση
του Κ.Α. 02.25.7312.0171 με τίτλο «Δίκτυο άρδευσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Νικήτης»
πίστωσης 100.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την
δημιουργία και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


 


Από
το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση 200.600,00
€ για τη δημιουργία και
ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


 


Β) Άμεση παρίσταται η ανάγκη λογιστικών
τακτοποιήσεων στους κάτωθι Κ.Α.:


1)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος
εισοδήματος (μισθ. Τακτικών)» ποσού 35.386,76 €, στον Κ.Α. 06.00.4121.0004
«Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών».


2)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος
εισοδήματος (μισθ. Τακτικών)» ποσού 4.000,00 €, στον Κ.Α. 06.00.4111.0001 «Εισφορά  υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και στα
έξοδα-υπέρ δημοσίου 10%».


3)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (ανειδίκευτα)» ποσού 31.178,10 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002
«Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ειδικευμένα)».


4)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 02.00.6715.0013 «Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ στου Δήμου
Ν.3852/2010» ποσού 50.000,00 € στον Κ.Α. 02.00.6715.0012  «Απόδοση ποσού στου ΝΠΔΔ του Δήμου
Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


5)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.0322 «Τέλη ύδρευσης» ποσού 74.076,86 €, στον Κ.Α.
06.00.2112 «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης».


6)
Μεταφορά από τον Κ.Α. 06.00.0461 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου» ποσού
139.558,30 € στον Κ.Α. 06.00.2119.0002 «Τέλη χρήσης πεζοδρομίων».


 


Γ) Άμεση παρίσταται η ενίσχυση των κάτωθι κρατήσεων
τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:


1)
Κ.Α. 06.00.4131.0008 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΤΣΜΕΔΕ
Πρόνοιας», ποσού 3.000,00 € και


Κ.Α.
02.80.8231.0008 ««Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΤΣΜΕΔΕ
Πρόνοιας», ποσού 3.000,00 €.


  2) 
Κ.Α. 06.00.4131.0010 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ταμεία-ΙΚΑ εκτάκτων», ποσού 100.000,00 € και


            Κ.Α. 02.80.8231.0010«Εισφορές σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΙΚΑ εκτάκτων», ποσού 100.000,00 €.


 


Δ) Άμεση παρίσταται η ανάγκη
αποδοχής των κάτωθι ποσών και  ενίσχυση
των κάτωθι Κ.Α.:


1)
Κ.Α. 06.00.4213 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών» με το
ποσό των 50.000,00 €.


2)
Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» με το ποσό των 10.000,00 €


3)
Κ.Α. 06.00.3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 3.000,00
€.


 


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. για να αποφασίσει σχετικά την ανωτέρω τροποποίηση του
προϋπολογισμού.


Το Δ.Σ., μετά από διαλογική
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα των
ανωτέρω τροποποιήσεων,


 


Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία


 


Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012, ως προς τα
έξοδα ως εξής:


Μεταφέρει πίστωση
120.000,00 € από τον Κ.Α. 02.15.7132.1000 με τίτλο «Προμήθεια τουριστικού
τρένου», στο αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι
μέχρι τέλους του έτους,  και 2) μεταφέρει
πίστωση 60.000,00 € από τον Κ.Α. 02.25.7312.0162 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών
στα δίκτυα ύδρευσης από πλημμύρες Τ.Κ.Σάρτης» στο αποθεματικό κεφάλαιο, καθώς
δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι μέχρι τέλους του έτους, για την δημιουργία
και ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


Καταργεί τον
Κ.Α. 02.25.7312.0171 με τίτλο «Δίκτυο άρδευσης καθαρών Ε.Ε.Λ. Νικήτης» πίστωσης
100.000,00 € και τη μεταφορά του στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί ως έχει μέχρι το τέλος του έτους, για την δημιουργία και
ενίσχυση των προαναφερόμενων πιστώσεων.


 


Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρουμε πίστωση εκ 200.600,00 € για την δημιουργία και
ενίσχυση των κάτωθι  πιστώσεων:


 


1)            
Στον Κ.Α. 02.15.6262.0001 ποσού 4.800,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων γεφυρών
Δημοτικής Ενότητας Τορώνης».


2)            
Στον Κ.Α. 02.30.7323.0113 Ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Αποκατάσταση δρόμου παραπλεύρως ρέματος
Πλατανιτσίου».


3)            
Στον Κ.Α. 02.30.7326.0111 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παλαιού σφαγείου Συκιάς».


4)            
Στον Κ.Α. 02.30.7333.0042 ποσού 24.600,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Διαπλάτυνση δρόμου παραπλεύρως ρέματος
Βαθείας Λαγκάδας».


5)            
Στον Κ.Α. 02.70.7132.0001 Ποσού 11.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Προμήθεια μηχανοκίνητης λέμβου».


6)            
Στον Κ.Α. 02.00.6737.0005 ποσού 10.000,00 € για τη
δημιουργία νέας πίστωσης με τίτλο «Επιδότηση μεταφοράς μαθητών».


7)            
Στον Κ.Α. 02.25.7312.0036 ποσού 101.000,00 € για την
ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν
κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παραδείσου Δ.Δ.Ν.Μαρμαρά».


 


 


 


 


Β) Λογιστικές τακτοποιήσεις στους κάτωθι
Κ.Α.:


1)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος
εισοδήματος (μισθ. Τακτικών)» ποσού 35.386,76 €, στον Κ.Α. 06.00.4121.0004
«Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών».


2)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών-φόρος
εισοδήματος (μισθ. Τακτικών)» ποσού 4.000,00 €, στον Κ.Α. 06.00.4111.0001
«Εισφορά  υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές
και στα έξοδα-υπέρ δημοσίου 10%».


3)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.5121.0001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα (ανειδίκευτα)» ποσού 31.178,10 €, στον Κ.Α. 06.00.5121.0002
«Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ειδικευμένα)».


4)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 02.00.6715.0013 «Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ στου Δήμου
Ν.3852/2010» ποσού 50.000,00 € στον Κ.Α. 02.00.6715.0012  «Απόδοση ποσού στου ΝΠΔΔ του Δήμου
Ν.3852/2010 «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».


5)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.0322 «Τέλη ύδρευσης» ποσού 74.076,86 €, στον Κ.Α.
06.00.2112 «Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης».


6)
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 06.00.0461 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου» ποσού
139.558,30 € στον Κ.Α. 06.00.2119.0002 «Τέλη χρήσης πεζοδρομίων».


 


Γ)
Ενισχύει τις κάτωθι κρατήσεις τόσο ως έσοδο όσο και ως έξοδο:


1)
Κ.Α. 06.00.4131.0008 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΤΣΜΕΔΕ
Πρόνοιας», ποσού 3.000,00 € και


Κ.Α.
02.80.8231.0008 ««Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΤΣΜΕΔΕ
Πρόνοιας», ποσού 3.000,00 €.


  2) 
Κ.Α. 06.00.4131.0010 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και
ταμεία-ΙΚΑ εκτάκτων», ποσού 100.000,00 € και


            Κ.Α. 02.80.8231.0010«Εισφορές σε
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-ΙΚΑ εκτάκτων», ποσού 100.000,00 €.


 


Δ) Αποδέχεται τα κάτωθι ποσά και  ενισχύει τους κάτωθι Κ.Α.:


1)
Κ.Α. 06.00.4213 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών» με το
ποσό των 50.000,00 €.


2)
Κ.Α. 06.00.4214 «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» με το ποσό των 10.000,00 €


3)
Κ.Α. 06.00.3211 «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 3.000,00
€.


 


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Φάλκος
Κωνσταντίνος δεν ψηφίζει τις τρεις πρώτες δημιουργίες κωδικών.


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1)
Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Δημητρός Δημητριος του Αστερίου, 3) Πετρίδης Νικόλαος,
4) Γκιώτης Νικόλαος, 5) Λογοτριβή Ελένη, δεν ψηφίζουν την κατάργηση του κωδικού
Κ.Α. 02.15.7132.1000 με τίτλο «Προμήθεια τουριστικού τρένου».


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 3)
Κωστίκας Στυλιανός, 4) Χριστοδούλου Νικόλαος, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6)
Αναγνωστάρας Γεώργιος, 7) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 8) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 9)
Κατσίκης Παναγιώτης, 10) Πράτσας Άγγελος, 11) Πράτσας Ιωάννης, 12) Μάλαμα
Κυριακή, 13) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 400/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 01/11/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ