Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 09/02/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Συζήτηση για το επικείμενο δικαστήριο με τη ΣΕΚΑ Α.Ε.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2)    Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

3)    Έγκριση παράτασης του υποέργου 1 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής» της πράξης «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του  υποέργου «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας» της Πράξης 374814 «Αποκατάσταση τριών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας (Προμήθεια εξοπλισμού και σήμανση)».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών για τη λειτουργία του εκθετηρίου Ιστορίας & Λαογραφίας Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

8)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων φορτηγών 3,5 τόνων ανατρεπόμενων και τριών (3) μεταχειρισμένων ημιφορτηγών 4*2 μονοκάμπινων».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου χωρητικότητας 16m3».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/τρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

10)    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» της Πράξης 372793.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

11)    Έγκριση χωρικών μεταβολών.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

12)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Εξοπλισμός αστικού περιβάλλοντος και σήμανσης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

13)    Ορισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες: α) «Ολοκλήρωση μελέτης ΓΠΣ οικισμού Συκιάς Κοινότητας Συκιάς- ΖΟΕ οικισμού Συκιάς- Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς- Εφαρμογή Πολεοδομικής μελέτης περιοχών Β΄ κατοικίας Κοινότητας Συκιάς Ν. Χαλκιδικής» και β) «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δ.Δ. Συκιάς (πρώην) Δ. Τορώνης».
 (Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχ. Μηχανικός του Δήμου)

14)    Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εργασία «Οδηγός Πόλης του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχ. Μηχανικός του Δήμου)

15)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες, πλημμύρες-Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

16)    Αποδοχή όρων χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

17)    Αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου Σιθωνίας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

18)    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

19)    Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτινων αρδεύσεων, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ.28.3/15.4.1957.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20)    Έγκριση προϋπολογισμού της επιχείρησης «Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία».
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Α.Ε.)
 
21)    Έγκριση της αρ. 01/2015 απόφ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας)

22)    Έγκριση της αρ. 02/2015 απόφ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά «Κατανομή ποσού 35.216,75 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Α’ κατανομή έτους 2015».
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας)

23)    Έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

24)    Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

25)    Έγκριση χρηματοδότησης ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

26)    3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

27)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

28)    Έγκριση πρακτικού επιτροπής κοινωνικού έργου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος Ε.Κ.Ε.)

29)    Κατανομή ποσού 19.722,50 € προερχόμενο από 1η εντολή ΣΑΤΑ έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

30)    Ενοικίαση χώρου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

31)    Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής εντός του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ που βρίσκεται στη θέση Όρμος Παναγίας Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, στον Προύφλια Χρήστο-Άγγελο του Ιωάννη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

32)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας