Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  399/2012


Θέμα: 24ο        


«Σύσταση προσωρινής προσωποπαγής
θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης».


 


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο (24
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


Έχοντας υπόψη:


1.    Τις
διατάξεις του Ν. 3068/2002 σύμφωνα με της οποίες οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να
εφαρμόζουν της σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις. Την απόφαση της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 3ης συνεδρίασης της 17.2.2010.
Της εγκυκλίους 50410/7.9.2010 και 24/οικ.50259/6.9.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.
Τα άρθρα 10 και 101 του Ν.3584/07.


2.    Την
υπ΄αριθμ.20/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής με την οποία
αναγνωρίστηκε, ότι ο Ρεβενικιώτης Αντώνιος του  Αλεξάνδρου συνδέεται με το Δήμο Σιθωνίας με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και το υπ΄
αριθμ. 349/02-10-2012 πιστοποιητικού της Γραμματέως του Πρωτοδικείου
Χαλκιδικής, με το οποίο πιστοποιείται ότι κατά της υπ΄αριθμ.20/2012 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο
μέσο.


3.    Την
υπ΄αριθμ.Πρωτ.16073/04-10-2011 Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων.


4.    Το
γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 εξαιρούνται της
απαγόρευσης έκδοσης πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε
μεταβολή αναφερομένη στη υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών
και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.2190/94 οι πράξεις που εκδίδονται
σε συμμόρφωση της δικαστική απόφαση.


5.    Τiς διατάξεις του άρθ. 58 παρ.1
περιπτ.δ΄ του Ν.3852/2010, σχετικά με της αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπου «ο
δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών όλου του Δήμου εκδίδει της πράξεις
που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, της κάθε είδους
υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου».  


6.    Τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Σιθωνίας και Τορώνης, που συνενώθηκαν
βάσει του Ν.3852/2010 σε ένα ενιαίο με την επωνυμία «Δήμος Σιθωνίας», καθώς και
τις τροποποιήσεις αυτών.


7.    Τον
Ο.Ε.Υ. του Καλλικρατικού Δήμου Σιθωνίας του Ν. 3852/2010.


8.     Το γεγονός ότι στην περίπτωση της παρούσας
απόφασης δεν εφαρμόζεται το άρθ.101 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007),
διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται μόνο της υπηρεσιακές μεταβολές που προκύπτουν
βάσει του κώδικα αυτού – δηλαδή αποστέλλεται για δημοσίευση στο ΦΕΚ με μέριμνα
του Φορέα και όχι του Γ.Γ. της Περιφέρειας (αναλογική εφαρμογή της εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ 77/2007 για τη μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των επιχειρήσεων
της ΟΤΑ).


Πρέπει να προχωρήσουμε βάσει των παραπάνω στη
σύσταση της κάτωθι προσωρινούς προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου κατ΄ εφαρμογή της δικαστικής αποφάσεως:


Μία (1) θέση προσωρινή
προσωποπαγής ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, 
στην οποία κατατάσσεται ο Ρεβενικιώτης Αντώνιος  του 
Αλεξάνδρου.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο
Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο,
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και
όλα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα.


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Να συσταθεί η κάτωθι προσωρινή προσωποπαγής θέση
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης:


1.                 
Μία
(1) θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου,  στην οποία κατατάσσεται ο Ρεβενικιώτης
Αντώνιος  του  Αλεξάνδρου.


Η προσωρινή
θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.


Η δαπάνη της
θέσεως του παραπάνω προσωπικού ύψους  1.800,00
€, θα καλυφθούν από το Δημοτικό Προϋπολογισμό για το έτος 2012 και θα βαρύνει
της κάτωθι Κ.Α.:


1.      Στον
Κ.Α. 02.20.6021. με το ποσό των 1.200,00 €


2.      Στον
Κ.Α. 02.20.6052. με το ποσό των 400,00 €


Για τα επόμενα
έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στου αντίστοιχους Κ.Α. του Προϋπολογισμού
του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 18.000,00 € 
ετησίως.


Η κατάταξη του
ως άνω προσωπικού στην παραπάνω συνιστώμενη θέση θα γίνει με απόφαση που θα
εκδοθεί από το αρμόδιο της διορισμό όργανο, η οποία θα δημοσιευθεί στην
εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 5 του Ν.
3852/2010. 


Η απόφαση αυτή
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 3)
Κωστίκας Στυλιανός, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Χριστοδούλου Νικόλαος, 6) Λαθούρη
Πάργα Μαρία, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Γκιώτης Νικόλαος, 9) Φάλκος
Κωνσταντίνος, 10) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 11) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 12)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 13) Κατσίκης Παναγιώτης, 14) Πράτσας Άγγελος,
15) Πράτσας Ιωάννης, 16) Μάλαμα Κυριακή, 17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος.


Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης
Νικόλαος δηλώνει παρών.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 399/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 01/11/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ