Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  396/2012


Θέμα: 21ο        


«Αίτηση της
εταιρείας «Φιλόξενος» Πουρνάρης Α.Ε., Τεχνική Τουριστική Εταιρία
».


 


Ο Πρόεδρος,
εισηγούμενος το εικοστό πρώτο (21
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθμ.: 18483/08-10-2012 αίτηση του κ. Πουρνάρη
Χαράλαμπου, Αντιπροέδρου της εταιρείας 
Πουρνάρης «Φιλόξενος» Α.Ε., σύμφωνα με την οποία αναφέρει ότι υπάρχουν
ανεξόφλητες υποχρεώσεις τελών παρεπιδημούντων καθώς και τέλη αιγιαλού για τα
έτη 2007-2011 και δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο νόμο περί ρύθμισης οφειλών. Για
το λόγο αυτό αιτείται τη ρύθμιση χρεών 
της εταιρίας (περιόδου 2007-2011 συνολικού ποσού 227.285,45 €) και για
διάρκεια 60 μηνών. Αιτείται την απαλλαγή από τις χρεώσεις του τέλους
παρεπιδημούντων των παρελθόντων ετών της χειμερινής περιόδου λειτουργίας του
ξενοδοχείου τους «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΣ» (περιόδου 2007-2011 συνολικού ποσού 21.870,64
€) καθώς και τη ρύθμιση των χρεών της εταιρείας τους ΑΚΡΟΤΕΛ Α.Ε. (περιόδου
2010-2011 συνολικού ποσού 8.201,97 €) και για διάρκεια 24 μηνών, διότι επειδή
δεν ήταν βεβαιωμένα δεν μπήκαν στη ρύθμιση του νόμου. Παρακαλούν για τη θετική
αντιμετώπιση των αιτημάτων τους έτσι ώστε να αρχίσουν να καταβάλλουν μηνιαίως
το ποσό των 6000,00 €  (72.000,00 €
ετησίως) περίπου στο Δήμο για τις ανωτέρω υποχρεώσεις.


Μετά την υποβολή της αίτησης και σε προφορική συνομιλία με
τον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης
του θέματος.


Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την
αίτηση του ανωτέρω,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Την αναβολή της συζήτησης του
θέματος.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 3)
Κωστίκας Στυλιανός, 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Χριστοδούλου Νικόλαος, 6) Γκιώτης
Νικόλαος, 7) Φάλκος Κωνσταντίνος, 8) Μάλαμα Κυριακή, 9) Πράτσας Ιωάννης, 10)
Πράτσας Άγγελος, 11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος, 12) Πετρίδης Νικόλαος, 13)
Παπαστεργίου Αχιλλέας, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Δημητρός Δημήτριος του
Αστερίου, 16) Κατσίκης Παναγιώτης, 17) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 18) Λαθούρη Πάργα
Μαρία.


Κατά είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης, ο οποίος προτείνει το θέμα να συζητηθεί.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 396/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 01/11/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ