Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  393/2012


Θέμα: 18ο        


«Έγκριση
και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 106/2012 μελέτης: «Σύνταξη Τοπογραφικών Μελετών στο
Δήμο Σιθωνίας»».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος
εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18
ο)
θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


 


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας, νε την υπ’
αριθμ. 268/04.10.2012 απόφαση της (ΑΔΑ: Β4Τ8Ω1Φ-Ρ3Π), ανέθεσε
την εκπόνηση της Μελέτης: «Σύνταξη
Τοπογραφικών Μελετών στο Δήμο Σιθωνίας»
στον Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό κ.
Φώτιο Μυριανίδη του Θεοχάρη, Ταχ.
Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 3 – Τ.Κ. 551 34 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 044818692,
Δ.Ο.Υ.  Καλαμαριάς.


Η προαναφερθείσα απόφαση ελήφθη κατ’ εξουσιοδότηση των
προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ύστερα από  το υπ’ αριθ. 18125/04.10.2012 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο βεβαιωνόταν η αδυναμία της
Υπηρεσίας, για τη σύνταξη της προαναφερθείσας μελέτης.


Στις 18 Οκτωβρίου 2012, μεταξύ του Δημάρχου Σιθωνίας κ. Ιωάννη Τζίτζιου
και του προαναφερόμενου αναδόχου, υπογράφηκε η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού
15.217,38€ (ΑΔΑ: Β43ΚΩ1Φ-Φ6Γ).


Με την υπ’ αριθ. 19184/18.10.2012 απόφαση της
Προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπων για την
παρακολούθηση της μελέτης του θέματος, ο Πολιτικός Μηχανικός Παπαζαχαρίας Γ.
Αρίστος και εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης.


Η ανατεθείσα μελέτη εκπονήθηκε
από τον ανάδοχο μελετητή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και
υποβλήθηκε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο έλεγχο και θεώρηση.


Η μελέτη ελέγχθηκε από τον
επιβλέποντα μηχανικό, θεωρήθηκε δεόντως από την Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και υποβάλλεται σήμερα για παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα
με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.


Ύστερα από το ανωτέρω ο Πρόεδρος
κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση και την παραλαβή της
μελέτης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από
διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Παπαζαχαρία
Αρίστου και την ανωτέρω μελέτη,


 


Αποφασίζει Κατά
Πλειοψηφία


 


Εγκρίνει και παραλαμβάνει την υπ’ αριθμ.: 106/2012 μελέτη: «Σύνταξη
Τοπογραφικών Μελετών στο Δήμο Σιθωνίας», η
οποία συντάχθηκε από τον
Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό κ. Φώτιο Μυριανίδη του
Θεοχάρη, κατόπιν της με αριθμ.: 268/2012
απόφαση ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιθωνίας.


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Λαθούρη Πάργα
Μαρία, 4) Χριστοδούλου Νικόλαος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7)
Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 9) Γκιώτης
Νικόλαος, 10) Πετρίδης Νικόλαος, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος, 13) Μάλαμα Κυριακή, 14) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 15) Δημητρός
Δημήτριος του Αστερίου, 16) Κατσίκης Παναγιώτης.


 


Κατά είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 2) Πράτσας Άγγελος, και 3) Πράτσας Ιωάννης.


 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα
αριθμό 393/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 01/11/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ