Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 20303/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα τέσσερις (14) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας               1) Λαθούρη Πάργα Μαρία
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                  2) Σπανός Μιχαήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Παστογιάννης Γεώργιος
4) Λογοτριβή Ελένη                           4) Μάντσιος Βασίλειος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος               5) Γιοβανούδας Βαρσάμης
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                   6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                 7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος               8) Κατσίκης Παναγιώτης
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                  9) Πράτσας Άγγελος
10) Φάλκος Κωνσταντίνος               10) Πράτσας Ιωάννης
11) Γκιώτης Νικόλαος                      11) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
12) Κωστίκας Στυλιανός                  12) Πετρίδης Νικόλαος
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος             13) Μάλαμα Κυριακή
14) Τσιάρας Εμμανουήλ
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπανός Μιχαήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια ενημερώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Συκιάς κ.Τζέλιος Αθανάσιος μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος και κ.Κατσίκης Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την έναρξη του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αστ. και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημ.διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Πράτσας Άγγελος, κ.Χριστοδούλου Νικόλαος και κ.Γεωργιάδης Αναστάσιος βγαίνουν εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους του δεύτερου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημ.Σύμβουλος κ.Πράτσας Άγγελος επιστρέφει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου θέματος της ημ.διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Χριστοδούλου Νικόλαος επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου θέματος της ημ.διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Κατανομή ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009»» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως.

Αριθμός Απόφασης:  391/2011
Θέμα: 1ο    
«Κατανομή ποσού στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Α) Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 11938/11-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ. Διακ/σης, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης, Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο γίνεται κατανομή ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 στους ΟΤΑ α βαθμού για την εξόφληση των πάσης φύσεων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. Στο Δήμο μας αποδίδεται το συνολικό ποσό των 132.721,71 €, ήτοι 79.907,38 € για λειτουργικές δαπάνες και 52.814,32 € για επενδύσεις-έργα. Το ανωτέρω ποσό είχε αρχικά προϋπολογιστεί στον πρ/σμό έτους 2011 του Δήμου μας. Προτείνεται να γίνει κατανομή του ποσού των επενδύσεων-έργων.
Β) Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από 52539/16-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλ. Διακ/σης, Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης, Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ, Τμήμα Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο γίνεται κατανομή ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 στους ΟΤΑ α βαθμού για την εξόφληση των πάσης φύσεων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. Στο Δήμο μας αποδίδεται το συνολικό ποσό των 132.721,71 €, ήτοι 79.907,38 € για λειτουργικές δαπάνες και 52.814,32 € για επενδύσεις-έργα. Το ανωτέρω ποσό είχε αρχικά προϋπολογιστεί στον πρ/σμό έτους 2011 του Δήμου μας.
Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο τα Δημοτικά Συμβούλια δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητες τους και έργα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε το ποσό των 52.814,32 € για επενδύσεις-έργα να διατεθεί για ληξιπρόθεσμες λειτουργικές δαπάνες.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τα ανωτέρω έγγραφα,

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
  
Α) Αποδέχεται το συνολικό ποσό 132.721,71 €, ήτοι 79.907,38 € για λειτουργικές δαπάνες και 52.814,32 € για επενδύσεις-έργα, το οποίο έχει προϋπολογιστεί στον Κ.Α. 06.00.1211 του πρ/σμού έτους 2011 και κατανέμει το ποσό των 52.814,32 € για επενδύσεις-έργα ως εξής:
 1) Στον Κ.Α. 02.30.7322.0016 πίστωση 40.619,40 € με τίτλο «Αναπλάσεις Δήμου Σιθωνίας».
 2) Στον Κ.Α. 02.20.6262.0002 πίστωση 12.194,92 € με τίτλο «Πυροπροστασία χώρων απορριμμάτων 2006».
Β) Αποδέχεται το συνολικό ποσό 132.721,71 €, το οποίο θα διατεθεί  για λειτουργικές δαπάνες και οποίο έχει προϋπολογιστεί στον Κ.Α. 06.00.1211 του πρ/σμού έτους 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 391/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 21/12/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ