Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 29/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19501/01-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας           ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης     
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Γκαλή Γιαννούλα
20) Κατσίκης Παναγιώτης
21) Πράτσας Άγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Πετρίδης Νικόλαος
24) Μάλαμα Κυριακή
25) Γκιώτης Νικόλαος
26) Τσιάρας Εμμανουήλ
27) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Νικήτης κ. Τσολίδης Αθανάσιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  390/2011
Θέμα: 3ο    
«Έγκριση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2012 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση έγκρισης της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, που αφορούν το έτος 2012. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πρέπει να καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και να καθοριστεί ο ευρωπαϊκός ανοιχτός διαγωνισμός, ως τρόπος εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας, με κριτήριο κατοχύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 και του Π.Δ. 60/2007. Στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλων κοινή προσφορά.
 Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του Δημάρχου και τις ανωτέρω διατάξεις,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σιθωνίας για το έτος 2012, προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Β) Καθορίζει τον ευρωπαϊκό ανοιχτό διαγωνισμό, ως τρόπο εκτέλεσης της προαναφερθείσας προμήθειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 390/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 06/12/2011
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ