Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 29/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19501/01-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας           ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης     
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Γκαλή Γιαννούλα
20) Κατσίκης Παναγιώτης
21) Πράτσας Άγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Πετρίδης Νικόλαος
24) Μάλαμα Κυριακή
25) Γκιώτης Νικόλαος
26) Τσιάρας Εμμανουήλ
27) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Νικήτης κ. Τσολίδης Αθανάσιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  389/2011
Θέμα: 2ο    
«Αποδοχή ποσού 195.821,28 € για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας»».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθμ.: 51583/Α/23-11-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, Γεν. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης Οικ/κου, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (195.281,28 € ) στο Δήμο Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580109 «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας» της ΣΑΕ 075/8/11.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την αποδοχή του ποσού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το ανωτέρω έγγραφο,
Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 195.821,28 € για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
 Για το λόγο αυτό τροποποιεί τον πρ/σμό του Δήμου έτους 2011 ως εξής:
Εγγράφει πίστωση 195.821,28 € στον Κ.Α. 06.00.1314.1001 και μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρει την ανωτέρω πίστωση στον Κ.Α. 02.25.7312.0035.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 389/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 07/12/2011
Ο Πρόεδρος

 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ