Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 29/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19501/01-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες άπαντες (27) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας           ——–
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης     
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.    
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Γκαλή Γιαννούλα
20) Κατσίκης Παναγιώτης
21) Πράτσας Άγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Πετρίδης Νικόλαος
24) Μάλαμα Κυριακή
25) Γκιώτης Νικόλαος
26) Τσιάρας Εμμανουήλ
27) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
     
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Νικήτης κ. Τσολίδης Αθανάσιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης:  388/2011
Θέμα: 1ο    
«Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού οικισμών Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίκας Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο οποίος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας, συνέταξε την υπ’ αριθμ.: 78/2011 τεχνική μελέτη, που αφορά την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού βελτίωσης της ποιότητας νερού στους οικισμούς Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίκας της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς.
Η παραπάνω μελέτη αφορά την προμήθεια, τη μεταφορά, την τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία τριών (3) μονάδων επεξεργασίας νερού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.414.500,00€) με Φ.Π.Α. 23%. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Σιθωνίας στην χρήση και στη συντήρηση των παραπάνω μονάδων.
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη», και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, υπάρχει η υπ’ αριθμ. 6904/27.09.2010 ανοιχτή πρόσκληση, για την υποβολή προτάσεων στην θεματική προτεραιότητα: «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού οικισμών Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίκας Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής», από το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ.Παπαζαχαρία,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για ένταξη της προμήθειας: «Προμήθεια Εξοπλισμού Βελτίωσης Ποιότητας Νερού οικισμών Τορώνης, Καλαμιτσίου και Τριστινίκας Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής»,στο ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ.», ενδεικτικού προϋπολογισμού ένα εκατομμύριο τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.414.500,00€) με Φ.Π.Α. 23%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 388/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 06/12/2011
Ο Πρόεδρος

 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ