Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 28/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19237/25-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                 1) Γκιώτης Νικόλαος
2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                   2) Τσιάρας Εμμανουήλ
3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.     3) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
4) Λογοτριβή Ελένη
5) Λαθούρη Πάργα Μαρία
6) Σπανός Μιχαήλ
7) Αναγνωστάρας Γεώργιος
8) Ψηλογιάννης Γεώργιος
9) Χριστοδούλου Νικόλαος
10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος
11) Παπαστεργίου Αχιλλέας
12) Φάλκος Κωνσταντίνος
13) Παστογιάννης Γεώργιος
14) Μάντσιος Βασίλειος
15) Κωστίκας Στυλιανός
16) Γιοβανούδας Βαρσάμης
17) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
18) Γεωργιάδης Αναστάσιος
19) Γκαλή Γιαννούλα
20) Κατσίκης Παναγιώτης
21) Πράτσας Αγγελος
22) Πράτσας Ιωάννης
23) Πετρίδης Νικόλαος
24) Μάλαμα Κυριακή
     Οι οποίοι δεν προσήλθαν, καίτοι νομίμως κληθέντες.
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Ν. Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος, Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος, Νικήτης κ. Τσολίδης Αθανάσιος και Μεταγγιτσίου κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αριθμός Απόφασης:  382/2011
Θέμα: 2ο    
«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα και έκθεση οικονομικής επιτροπής) μετά τον έλεγχο ορκωτών ελεγκτών».

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.Τζίτζιο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2008 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα και έκθεση οικονομικής επιτροπής) μετά τον έλεγχο ορκωτών ελεγκτών για έγκριση.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2008.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις έτους 2008 (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, προσάρτημα και έκθεση οικονομικής επιτροπής) μετά τον έλεγχο ορκωτών ελεγκτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, ο οποίος ψηφίζει με επιφύλαξη, 3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 4) Λογοτριβή Ελένη, 5) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 6) Σπανός Μιχαήλ, 7) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 8) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 9) Χριστοδούλου Νικόλαος, 10) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 11) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 12) Φάλκος Κωνσταντίνος, 13) Παστογιάννης Γεώργιος, 14) Μάντσιος Βασίλειος, 15) Κωστίκας Στυλιανός, 16) Δημητρός Δημήτριος του Αστ., 17) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 18) Κατσίκης Παναγιώτης, 19) Πράτσας Ιωάννης, 20) Πετρίδης Νικόλαος, 21) Μάλαμα Κυριακή, οι οποίοι ψηφίζουν βάσει την έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης και 2) Πράτσας Άγγελος.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκαλή Γιαννούλα δηλώνει παρούσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2011.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 30/11/2011
Ο Πρόεδρος


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ