Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας


 


       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το πρακτικό της 21/2012
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.


 


Στη Νικήτη, σήμερα στις τριάντα
(30) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00  μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 19519/24-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).


Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος
Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες
δεκαοχτώ (18) ήτοι:


 


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ


1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                           1) Λογοτριβή Ελένη


2) Ντέμπλας Κυπαρίσσης                                             2) Σπανός Μιχαήλ


3) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                               3) Χριστοδούλου Νικόλαος


4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                            4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος


5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                          5) Φάλκος Κωνσταντίνος


6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                             6) Χαλκιά Άννα


7) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                           7) Κατσίκης Παναγιώτης


8) Μάντσιος Βασίλειος                                                 8) Τσιάρας Εμμανουήλ


9) Γκιώτης Νικόλαος                                                    9) Πετρίδης Νικόλαος


10) Κωστίκας Στυλιανός


11) Γιοβανούδας Βαρσάμης


12) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.


13) Γεωργιάδης Αναστάσιος


14) Γκαλή Γιαννούλα


15) Πράτσας Άγγελος


16) Πράτσας Ιωάννης


17) Ρεβενικιώτης Δημήτριος


18) Μάλαμα Κυριακή


 


Στη συνεδρίαση
παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την τήρηση των
πρακτικών.


Στη συνεδρίαση
παρίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σιθωνίας Νέου
Μαρμαρά κ. Καπλάνης Γεώργιος και Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.


Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, 3) κ.
Κατσίκης Παναγιώτης, 4) κ. Πετρίδης Νικόλαος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη
διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας
Ιωάννης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος εκτός
της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα μετά την ολοκλήρωση του
πέμπτου θέματος εκτός της ημερησίας διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ.
Ψηλογιάννης Γεώργιος και 2) κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρούν από τη συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση των εκτός ημερησίας θεμάτων. Η Δημοτική Σύμβουλος κα.
Λογοτριβή Ελένη  προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζητήσεως του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, 2) κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος
και 3) κ. Πετρίδης Νικόλαος, βρίσκονται εκτός αίθουσας συνεδρίασης κατά την
ψηφοφορία του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφουν στην
αίθουσα στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Πετρίδης Νικόλαος βρίσκεται εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του τρίτου
θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στο τέταρτο θέμα της ημερησίας
διατάξεως. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και 2) κα. Γκαλή
Γιαννούλα αποχωρούν από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου θέματος
της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει
εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας
διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στο εικοστό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την
ολοκλήρωση του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει
στο εικοστό πέμπτο θέμα της ημερησίας διατάξεως..


Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.


 


Αριθμός Απόφασης:  378/2012


Θέμα: 3ο          


«Καθορισμός
αριθμού των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2012».


 


Ο Πρόεδρος,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση, ο οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3
ο) θέμα της
ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:


            Θέτει
υπόψη του Δ.Σ. το αρ. πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/2934/15-10-2012 έγγραφο της Π.Κ.Μ.,
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού,
σύμφωνα με το οποίο τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με τον
αριθμό των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών  ή κάλυψη υφιστάμενων κενών για το έτος 2012
και να αποστείλουν τις αποφάσεις τους μέχρι τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου οι
παραπάνω άδειες να προκηρυχθούν συνολικά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα από τον
οικείο Περιφερειάρχη.


 


Μετά τη δημοσίευση του
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/02.02.2012 τεύχος Α'),
το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι πλέον αρμόδιο για τον καθορισμό του ανώτατου
αριθμού των αδειών
για
συμμετοχή σε λαϊκές αγορές, αλλά η απόφαση λαμβάνεται από τον κατά τόπον αρμόδιο
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
.
Δηλ. γίνεται μεταφορά της αρμοδιότητας του καθορισμού του ανώτατου αριθμού
των αδειών από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ προβλέπεται γνωμοδότηση των
Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995 προς τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης


Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 14 του Ν.4038/2012:

"1. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών, ανά κατηγορία, που δύνανται να
χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα υπαίθριου
εμπορίου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επόμενο ημερολογιακό
έτος, ως εξής: … γ) Για τη συμμετοχή σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές
αγορές βιολογικών προϊόντων επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών, με απόφαση του
κατά τόπον αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη
των Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995. Η απόφαση του Γενικού
Γραμματέα εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της γνώμης του
προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνώμης των αρμόδιων
Επιτροπών, η απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδίδεται χωρίς αυτή."

Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του
Ν. 4038/12(ΦΕΚ14/Α') αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον ανώτατο αριθμό των
επαγγελματικών αδειών, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών
δραστηριοποιούνται εντός των ορίων συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας από
τους Δήμους της οποίας και θα αδειοδοτηθούν


 


Επίσης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την
υπ’ αριθμ.: 49/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, σύμφωνα με την
οποία αποφασίστηκε ότι δεν υπάρχουν κενές ή νέες θέσεις για τη λαϊκή αγορά της
Δ.Κ. Συκιάς. Το υπ’ αριθμ.: 168/23-10-2012 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας
Μεταγγιτσίου  με το οποίο ενημερώνουν ότι
χρειάζονται δύο νέες επαγγελματικές άδειες στη λαϊκή αγορά Τ.Κ. Μεταγγιτσίου.
Την υπ’ αριθμ.: 194/2012 απόφαση της Δ.Κ. Νικήτης σύμφωνα με την οποία
αποφασίστηκε να μη δοθούν νέες επαγγελματικές άδειες καθώς δεν υπάρχουν κενές
θέσεις στη λαϊκή αγορά. της Νικήτης. Την υπ’ αριθμ.: 51/2012 απόφαση της Δ.Κ.
Αγίου Νικολάου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να χορηγηθούν τέσσερις νέες
επαγγελματικές άδειες. Την υπ’ αριθμ.: 28/2012 απόφαση της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε να μη δοθούν νέες επαγγελματικές άδειες.


 


Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του


·        
Τα
σχετικά έγγραφα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας


·        
Τις
ανάγκες του Δήμου μας για τον καθορισμό αριθμού των προς διάθεση επαγγελματικών
αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2012


 


Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία


 


Α) Να παραμείνει ο αριθμός των
επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές του Νέου Μαρμαρά, της Συκιάς και της
Νικήτης, ως έχει.


 


Β) Στη λαϊκή αγορά της Τοπικής
Κοινότητας Μεταγγιτσίου να προστεθούν δύο νέες επαγγελματικές άδειες. Η μία νέα
άδεια θα αφορά πώληση θαλασσινών (φρέσκα ψάρια κλπ).


 


Γ) Στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής
Κοινότητας Αγίου Νικολάου να προστεθούν τέσσερις νέες επαγγελματικές άδειες για
πώληση θαλασσινών (φρέσκα ψάρια κλπ).


 


Υπέρ είναι οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 3) Λαθούρη Πάργα
Μαρία, 4) Χριστοδούλου Νικόλαος, 5) Λογοτριβή Ελένη, 6) Κωστίκας Στυλιανός, 7)
Δημητρός Δημήτριος του Αλεξάνδρου, 8) Ντέμπλας Κυπαρίσσης, 9) Παπαστεργίου
Αχιλλέας, 10) Γκιώτης Νικόλαος, 11) Φάλκος Κωνσταντίνος, 12) Πράτσας Άγγελος,
13) Πράτσας Ιωάννης, 14) Μάλαμα Κυριακή, 15) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 16)
Δημητρός Δημήτριος του Αστερίου, 17) Γκαλή Γιαννούλα, 18) Ρεβενικιώτης
Δημήτριος.


Κατά είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γιοβανούδας Βαρσάμης,
ο οποίος αναφέρει να δοθούν νέες επαγγελματικές άδειες ώστε να υπάρξει
ανταγωνισμός και προτείνει να δοθούν τέσσερις άδειες σε όλες τις λαϊκές του
Δήμου. 2) Κατσίκης Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει να δοθούν μία ή δύο νέες
άδειες στη λαϊκή της Συκιάς.


 


 


 


 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 378/2012.


Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.


  Ο Πρόεδρος                                                                        Τα
μέλη


 Υπογραφή                                                                         Υπογραφές


Ακριβές Απόσπασμα


Νικήτη, 31/10/2012


Ο Πρόεδρος


 


 


 


 


ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ